نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین (SCMJ) - مقالات آماده انتشار