تصحیح خطای حرکت SAR با استفاده از تقریب مسیرهای خطی

نویسندگان

1 خواجه نصیرالدین طوسی

2 مالک اشتر

چکیده

برای استخراج تصویر در SAR لازم است سکوی حامل در مسیری با سرعت و ارتفاع ثابت حرکت کند. اما سکوی حامل همواره در مسیر ایده‌ال حرکت نمی‌کند. تصحیح خطای حرکت ، برای حالتی که حد تفکیک‌پذیری بالائی در نظر است ، بسیار مهم است. حرکت حامل رادار در مسیر غیر ایده‌ال ، باعث خراب شدن کیفیت تصاویر استخراج شده می‌شود. در صورت اطلاع از مسیر حرکت رادار می‌توان تصحیح‌های لازم برای بهبود کیفیت تصویر را انجام داد. در این مقاله تصحیح خطای حرکت با تخمین مسیر حرکت غیر‌ایده‌ال به مسیرهای خطی مطرح می‌گردد. صحت الگوریتم پیشنهادی با نتایج شبیه سازی تایید می‌شود.

کلیدواژه‌ها