اصول مدیریت خانواده دراسلام

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

: از آنجا که خانواده مهمترین نهاد تاثیر گذاردر رشد و شکوفایی افراد جامعه می باشد توجه به این نهاد و بررسی راهکارهای مدیریتی آن می تواند اولویت اندیشه های بشر باشد.ازدواج و تشکیل خانواده نیز به عنوان ضرورتی زیستی روانی و اجتماعی ،ابزار مناسبی برای زندگی آرام محسوب می شود.امروزه با وجود مشکلات عدیده ای که خانواده ها بدان دچار هستند سوالاتی از این قبیل که فرهنگ غنی اسلامی در خصوص مسئله مدیریت خانواده چه راهکارهایی ارائه می دهد و چگونه می توان این راهکارها را در زندگی پرهیاهوی بشر امروزی بکار بست و اینکه اصول و روش های مدیریت خانواده از دیدگاه اسلام چیست؟،مطرح است.لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی راهکارهای مدیریت خانواده در اسلام با استفاده از منابع ارزشمند فرهنگ اسلامی،به توضیح برخی راهکارهای اسلامی مدیریت خانواده پرداخته و سعی در ارائه ساختاری برای مدیریت خانواده دارد.در پایان به این مهم دست یافته شد که توحید محوری و اعتقاد به یگانگی خدا و رسالت انبیاء و ائمه و اعتقاد به روز جزا ریشه تمامی اصول مدیریتی مذکور برای خانواده می باشد.همچنین توجه به یکی از مهمترین انگیزه های روانی انسانها که همان خدا جویی است می تواند راهکاری برای مدیریت صحیح خانواده به شمار آید.

کلیدواژه‌ها