ارائه مدلی جدید برای تعیین سیاست ها و ابزارهای بهینه به منظور کاهش مصرف سوخت در شرکت های حمل و نقل باری با چند نوع وسیله نقلیه و چند دپو

نویسندگان

1 مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع

چکیده

با توجه به افزایش چند برابری هزینه مصرف سوخت در وسایل نقلیه، در سال شرکت­های حمل و نقلی هزینه زیادی بابت سوخت متحمل می­شوند. مصرف سوخت در خودروهای سنگین به عوامل متعددی مثل خودرو، راننده، سیستم مسیریابی و زمان­بندی حرکت خودروها، جاده، سرعت، شتاب و میزان بار بستگی دارد. در این مقاله به بررسی چند عامل ازدیدگاه شرکت­های حمل و نقلی برای کاهش مصرف سوخت پرداخته و سپس به معرفی چند سیاست که منجر به کاهش مصرف سوخت می­شوند می­پردازد. هم­چنین با ارائه مدل مینیمم مصرف سوخت به اندازه­گیری میزان مصرف در حالات مختلف خواهد پرداخت. این مدل­ها که تنها چند سال است مورد توجه قرار گرفته­اند، عملکرد بهتری نسبت به مدل­هایی دارند که فقط به مسیریابی (VRP)3 می­پردازند. بعد از ارائه مدل اندازه­گیری مصرف سوخت، به ارائه مدل چند هدفه از دیدگاه شرکت­های حمل و نقل در سه بخش سیستم، خودرو و راننده پرداخته می­شود و ترتیبی برای بخش­ها از روی قابلیت بخش­ها اتخاذ می­شود. در ادامه سیاست­ها و ابزارهایی که منجر به کاهش هزینه­ها در کل ناوگان می­شوند را استخراج کرده و در آخر مجموعه سیاست­ها و ابزارهای بهینه برای یک شرکت حمل و نقل با استفاده از مدل چند هدفه حاصل خواهد شد. مدیران در بخش حمل و نقل با به­کارگیری جواب بهینه مدل چند هدفه، می­توانند در دراز مدت تأثیر به­کارگیری مجموعه­ای از سیاست­ها و ابزارها را در شرکت­های خود بسنجند و بعد اقدام به تصمیم­گیری در مورد به­کارگیری ابزارها و سیاست­ها در سطح ناوگان حمل و نقل کنند.