توسعه مدل مسیریابی وسائل نقلیه چندهدفه با پنجره‌های زمانی و چند تقاضایی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

2 مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

چکیده

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه، به­عنوان اساسی­ترین مسئله درمدیریت توزیع شناخته می­شود و به مجموعه­ای ازمسائل اطلاق می­گردد که در آن تعدادی وسایل نقلیه مستقر در یک یا چند قرارگاه بایستی به مجموعه­ای از مشتریان که هر یک دارای تقاضای معینی می­باشند مراجعه نموده و خدمتی را ارائه دهند. از سوی دیگر در اکثر مسائل دنیای واقعی به­خصوص مسائل لجستیک با مسائل چندهدفه مواجه بوده که خیلی اوقات اهداف در تضاد با یکدیگر می­باشند. هم­چنین در دنیای رقابتی که توجه بسیاری به رضایت مشتریان می­شود می­بایست در صدد ارائه مدل­هایی بود که خواسته­های مشتریان را بیشتر مدنظر قرار می­دهد. یکی از عواملی که برای مشتریان بسیار اهمیت دارد، تأمین به­موقع تقاضاها می­باشد. در این تحقیق، مشتریان دارای چند نوع متفاوت از تقاضا می­باشند. بنابراین با تلفیق مفاهیم پنجره­های زمانی و چند تقاضایی و هم­چنین در نظر گرفتن دو هدف حداقل نمودن هزینه سفر و حداکثرسازی پوشش تقاضا، مدل جدیدی از مسئله مسیریابی وسایل نقلیه به­صورت برنامه­ریزی عدد صحیح آمیخته ارائه گردیده است. این توسعه مدل با هدف، نزدیکی مدل­های کلاسیک به مسائل دنیای واقعی انجام شده و به­منظور اعتبارسنجی مدل ارائه شده، تعدادی مثال نمونه تولید گردیده و با نرم­افزار GAMS حل شده است.

کلیدواژه‌ها