مدل مکان‌یابی تسهیل دوهدفه با نیاز تصادفی در چارچوب تئوری صف

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا

2 مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا

چکیده

در این مطالعه، مدل مکان‌یابی بهینه با سرورهای ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل پیشنهاد شده، دو تابع هدف حداقل­کردن هزینه سفر و انتظار مشتریان برای دریافت خدمت و نیز حداقل‌کردن هزینه استقرار تسهیلات با در نظر گرفتن سیستم صف M/M/K استفاده شده است که در مطالعات قبلی این موضوع در نظر گرفته نشده است. به­منظور حل مدل پیشنهادی از الگوریتم ابتکاری آنیلینگ شبیه­سازی شده و نیز روش LP متریک به­منظور یکپارچگی اهداف استفاده شده است. در نهایت به­منظور نمایش اعتبار مدل پیشنهادی، چند مثال ارائه شده و نتایج حاصل از حل آنها گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها