انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش تحلیل روابط خاکستری

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

انتخاب تأمین­کننده مناسب در زنجیره تأمین باید براساس ارزیابی تأمین­کنندگان باشد و با توجه به معیارهای متنوعی انجام گیرد. از سوی دیگر به مواردی چون پاسخ به افزایش رقابت، کوتاه­شدن چرخه عمر محصولات و تغییر سریع سلیقه­های مشتری، تأکید و تمرکز نموده­اند. یکی از اجزاء مهم مدیریت زنجیره تأمین مسئله ارزیابی، رتبه­بندی و انتخاب تأمین­کنندگان می­باشد، که این فرآیند در اصل یک مسئله تصمیم­گیری چند معیاره است. مسائل مربوط به گزینش تأمین­کننده، مسائل پیچیده هستند که ممکن است بسیاری از مسائل کمی و کیفی را به همراه داشته باشند. در این راستا از تکنیک تحلیل روابط خاکستری به­منظور انتخاب تأمین­کننده مناسب استفاده شده است. برای انتخاب تأمین­کننده ابتدا معیارها، شناسایی شده و پس از تعیین وزن معیارها از تکنیک تحلیل روابط خاکستری استفاده می­شود. به­منظور کاربردی نمودن فرآیند از نرم­افزار طراحی شده تحلیل روابط خاکستری استفاده می­شود که کلیه محاسبات را انجام داده و گزینه برتر را شناسایی می­نماید.

کلیدواژه‌ها