حل مسئله مکان یابی هاب چندهدفه با رویکرد صف توسط یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان

چکیده

مسئله مکان­یابی هاب­ها4 (واسطه­های توزیع) با هدف طراحی انواع شبکه­های توزیع به‌عنوان یکی از مسائل مهم در زمینه­های مختلفی از زندگی روزمره از جمله جابه‌جایی مسافران در شبکه­های هواپیمایی، دریافت و ارسال محموله­های پستی، ارتباط و حمل­ونقل عمومی مطرح می‌باشد. در این مقاله، با توجه به بررسی کامل مسائل مکان­یابی هاب، مدل جدید چندهدفه برای مسئله مکان­یابی هاب پوششی با تعداد هاب مشخص ارائه و با در نظر گرفتن تابع هدف دوم در مدل، محدودیت ظرفیت از مدل حذف می­شود. با توجه به پیچیدگی مدل پیشنهادی و مسئله مکان­یابی هاب، از الگوریتم شبیه­سازی تبرید موازی چندهدفه5 (MOPSA) استفاده می­شود که برای اولین بار نمایش جواب پیوسته برای این مسئله ارائه می­گردد. برای ارزیابی کارآیی و توانایی الگوریتم MOPSA پیشنهادی، جواب­های پارتو مربوطه با خروجی الگوریتم­های 6NSGA-II و7MOPSO مقایسه می­شود. در خاتمه، با توجه به شاخص­های مختلف مقایسه­ای، برتری الگوریتم پیشنهادی مشخص می­گردد.

کلیدواژه‌ها