انتخاب سیاست بهینه در انتخاب تأمین‌کننده با جریمه کاهش کیفیت تاگوچی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

در این مقاله رویکرد تعیین سیاست بهینه بازرسی در انتخاب تأمین‌کننده بر پایه معیارهای کیفی ارائه شده که استفاده از بازرسی‌ها، خارج کردن مواد معیوب از سیستم و در نظر گرفتن جریمه کیفی برای مواد کم کیفیت در مدل­سازی مد نظر قرار گرفته است. در این مدل هزینه‌های سیستم به سه دسته عمده تقسیم شده است. ۱- هزینه خرید و انتخاب تأمین‌کننده، ۲- هزینه بازرسی و ۳- هزینه‌های کیفی و محصولات معیوب. هدف از مدل­سازی کمینه‌سازی مجموع هزینه‌های سیستم است. در انتها نیز دو مثال عددی برای مدل ارائه شده، مطرح می‌گردد.

کلیدواژه‌ها