ارائه یک مدل دوسطحی برای مکان‌یابی رقابتی تسهیلات با وجود عکس العمل رقبای موجود در بازار با استفاده از مفهوم تعامل

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مسئله مکان‌یابی زمانی رقابتی نامیده می‌شود که در آن از قبل رقبایی در محیط مستقر شده و برای کسب سهم قابل توجه از بازار با تسهیلات جدید و موجود به رقابت بپردازند. به بیان دیگر در مسئله مکان‌یابی رقابتی، انحصاری که در مدل‌های سنتی مکان‌یابی مطرح می‌شود، وجود ندارد. در چنین شرایطی تسهیلات موجود در بازار می‌توانند به استقرار تسهیلات جدید عکس‌العمل نشان دهند. برای مدل‌سازی رفتار مشتریان برای انتخاب تسهیلات در این‌گونه از مسائل از مدل گرانشی هاف استفاده می‌شود که در آن احتمال انتخاب یک تسهیل توسط مشتری رابطه مستقیم با میزان کیفیت تسهیل و رابطه عکس با فاصله بین تسهیل و مشتری وجود دارد. در این مقاله، مسئله به‌صورت یک مدل برنامه‌ریزی دوسطحی فرموله‌بندی شده، از طریق روش جدیدی برای حل مسئله بر اساس تعامل بین رقبا ارائه می‌شود که علاوه بر حداقل‌سازی مطلوبیت رقبا، حداقل مطلوبیت مشتریان را نیز در نظر می‌گیرد که قبلاً در ادبیات موضوع در نظر گرفته نشده است. برای نشان دادن اعتبارسنجی مدل و روش حل ارائه شده، مثالی از ادبیات موضوع به تشریح حل می‌شود و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها