معـرفی کتـاب های لـجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی

نویسنده

کارشناس مدیریت برنامهع ریزی و توسعه مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی، دانشگاه تبریز

چکیده

معـرفی کتـاب های لـجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی

کلیدواژه‌ها


  1. منبع ندارد.