بررسی ارتباط بین ریسک‌های مدیریت زنجیره تأمین سایبری و ریسک‌های مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی به روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت داروپخش)

نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور

چکیده

ب ه‌طور­ کلی ساختار ریسک‌های مدیریت زنجیره‌های تأمین به­ وسیله تجارت الکترونیک و اینترنت تغییر کرده است. هزاره جدید با ظهور فناوری اطلاعات و محیط کسب‌ و کار جدید، منجر به ایجاد مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی شده است. از طرفی مدیریت ریسک زنجیره تأمین سایبری یک ضابطه جدید طراحی‌شده برای کمک به مجریان فناوری اطلاعات در بیان چالش‌های جهانی‌سازی سریع و انتشار خارجی سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل ریسک مدیریت زنجیره تأمین سایبری و تأثیر آن بر عوامل ریسک مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی است. این مقاله از نوع پژوهش کاربردی و به روش توصیف و از نوع همبستگی بوده و از تکنیک‌های تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری در تعیین عوامل مؤثر بر ریسک مدیریت زنجیره تأمین سایبری و الکترونیکی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. براساس نتایج حاصل، مشخص شد که پنج عامل ریسک در مدیریت زنجیره تأمین سایبری (محیطی، اطلاعاتی، مشتری، زیرساخت‌ها، سازمانی) و پنج عامل ریسک در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (سیاسی، فناوری، انسانی، زیرساخت‌ها و امنیت) در شرکت داروپخش مؤثر است. در این راستا تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی ساختاری پیشنهاد می‌کند که بین ریسک‌های زنجیره تأمین سایبری و ریسک‌های زنجیره تأمین الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری در شرکت داروپخش وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Cyber Supply Chain Management Risks and the Risks of Electronic Supply Chain Management by Means of Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Modeling (Case Study: Darupakhsh Company)

نویسنده [English]

  • Seyyed Ghasem Salimi Zaviyeh
M.S. in Industrial Engineering, Payame Noor University(PNU) Of Tehran, Corresponding author
چکیده [English]

E-commerce and the Internet have fundamentally changed the structure of supply chain management risks. The new millennium has led to the creation of an electronic supply chain management with the advent of information technology and the new business environment. On the other hand, cyber security risk management is a newly designed code designed to help IT executives express the challenges of rapid globalization and the release of external hardware and software systems. The main objective of the present research is to identify the risk factors of cyber supply chain management and its impact on the risk factors of electronic supply chain management. This paper is a descriptive-correlational research method. Confirmatory factor analysis techniques and structural equation modeling are used to determine the factors affecting the risk of cyber and electronic supply chain management. The data gathering tool was a questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the questionnaire. Based on the results, the impact of five risk factors in the management of the cyber supply chain (environment, information, customer, infrastructure, organization), and five risk factors in the management of the electronic supply chain (political, technological, human, infrastructure and security) on Darupakhsh company were identified. In this regard, confirmatory factor analysis and structural modeling suggest that there is a positive and significant relationship between cyber supply chain risks and electronic supply chain risks in the drug distribution company

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Cyber Supply Chain Management
  • Risk Electronic Supply Chain Management
  • Structural Equation Modeling