دوره و شماره: دوره 16، شماره 46، زمستان 1393 (380) 
6. شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر سبز بودن شرکت‌های قطعه‌ساز ایران خودرو

علی مروتی شریف‌آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی؛ معصومه فرخ؛ مهدیه جلال‌پور