نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین (SCMJ) - اهداف و چشم انداز