نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین (SCMJ) - پرسش‌های متداول