نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین (SCMJ) - واژه نامه اختصاصی