نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین (SCMJ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله