فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت زنجیره تأمین (SCMJ) - اخبار و اعلانات