نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین (SCMJ) - اخبار و اعلانات