نویسنده = هادی دمیرچی
تعداد مقالات: 1
1. بهسازی چرخه عمر سازمانی مهمات در طی پروفایل محیطی

دوره 13، شماره 33، پاییز 1390

حسن صراف جوشقانی؛ احمد بیطرف؛ هادی دمیرچی