نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آراس خاکستری ارائه مدل ارزیابی تاب‌آوری زنجیره ‌تأمین با رویکرد تلفیقی دی متل،ANP و آراس خاکستری (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 60-72]
 • آلودگی‌ها راهکار افزایش اثربخشی OCM در کنترل آلودگی‌ها با استفاده از TPM (مطالعه موردی) [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 38-49]
 • آمادگی ارائه مدلی جهت توزیع مجدد یک خودروی سبک سازمانی میان رده‌ها (مطالعه موردی: خودروی تویوتا در یکی از سازمان‌های نظامی) [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 76-91]
 • آمادگی عملیاتی ارائه مدلی جهت رتبه بندی معیارهای توان عملیاتی ترابری سنگین در یک سازمان نظامی [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 17-29]
 • آماده‌ به‌ کاری‌ تجهیزات‌ ویژگیها و الزامات‌ طراحی‌ و اجرای‌ سیستم‌های‌ مکانیزه‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ (CMMS) [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • آماد و پشتیبانی شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود بهره‌برداری از خودروهای سبک تاکتیکی نظامی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 34-41]
 • آماد و پشتیبانی مدیریت بحران های طبیعی (زلزله) و لجستیک [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 4-19]
 • آمایش شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مکانیابی اماکن فروش مهمات شکاری [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 62-69]
 • آموزش بررسی‌ رشته‌های‌ علوم‌ لجستیک‌ در جهان‌ (قمست سوم) [دوره 2، شماره 3، 1379]
 • آموزش بررسی رشته های علوم لجستیک در جهان [دوره 1، شماره 2، 1378]
 • آموزش بررسی‌ رشته‌های‌ علوم‌ لجستیک‌ در جهان‌ (1) [دوره 1، شماره 1، 1378]
 • آموزش فناوری اطلاعات به عنوان بستری برای توسعه کار از راه دور [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 79-83]
 • آموزش آماد و پشتیبانی ارزیابی آموزش آماد و پشتیبانی (ترابری و تحرک) بر عملکرد مراکز پشتیبانی کننده [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 49-61]
 • آموزش ضمن خدمت ارزیابی آموزش آماد و پشتیبانی (ترابری و تحرک) بر عملکرد مراکز پشتیبانی کننده [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 49-61]
 • آموزش عرضی و تخصصی ارزیابی آموزش آماد و پشتیبانی (ترابری و تحرک) بر عملکرد مراکز پشتیبانی کننده [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 49-61]
 • آنالیز ABC ارزیابی و اولویت بندی مستقل تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک مقایسات زوجی و آنالیز ABC در شرکت های قطعه سازی خودرو [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 15-28]
 • آنالیز AHP گروهی ارائه الگویی برای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان (مطالعه موردی : صنایع چوب و کاغذ مازندران) [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 20-29]
 • آنالیز خطای انسانی (HEA) رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • آنالیز خطای انسانی (HEA)4 رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • آنالیز روغن کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • آنالیز روغن راهکار افزایش اثربخشی OCM در کنترل آلودگی‌ها با استفاده از TPM (مطالعه موردی) [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 38-49]
 • آنتروپی شانون تحلیلی بر عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی تأییدی و تاپسیس فازی (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی شهرک صنعتی شیراز) [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 4-16]

ا

 • اتحاد استراتژیک ارزیابی شکل گیری اتحاد استراتژیک در یک خوشه صنعتی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 50-59]
 • اتحاد افقی ارزیابی شکل گیری اتحاد استراتژیک در یک خوشه صنعتی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 50-59]
 • اتحادهای عمودی به پایین و بالا ارزیابی شکل گیری اتحاد استراتژیک در یک خوشه صنعتی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 50-59]
 • اتصال مستقیم طراحی و تحلیل حساسیت شبکه حمل‌ونقل بندر خشک با استفاده از مکان‌یابی هاب [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 4-11]
 • اتوبوس سازمانی ارائه الگوی تصمیم گیری مناسب تعمیر، بازسازی یا جایگزینی اتوبوس های فرسوده سازمانی (مطالعه موردی اتوبوس های یک سازمان نظامی) [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 70-83]
 • اثربخشی راهکار افزایش اثربخشی OCM در کنترل آلودگی‌ها با استفاده از TPM (مطالعه موردی) [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 38-49]
 • اثربخشی سنجش اثربخشی پژوهشی سازمان‌های لجستیکی [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 40-55]
 • اثربخشی آموزش ارزیابی آموزش آماد و پشتیبانی (ترابری و تحرک) بر عملکرد مراکز پشتیبانی کننده [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 49-61]
 • اثر شلاقى فناورى اطلاعات و پدیده اثر شلاق چرمى [دوره 11، شماره 28، 1388، صفحه 11-17]
 • اختلال طراحی شبکه زنجیره‌تأمین پایدار برای خدمات پزشکی در شرایط عدم‌قطعیت [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 18-28]
 • اختلال بالا بررسی عوامل موثر بر تاب آوری شرکت‌‌ها در شرایط بروز اختلالات زنجیره‌‌تأمین (مورد مطالعه: شرکت‌‌های تولیدی شهرک صنعتی البرز در استان قزوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختلال بالا بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری شرکت‌‌ها در شرایط بروز اختلالات زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت‌‌های تولیدی شهرک صنعتی البرز در استان قزوین) [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 33-50]
 • اختلال پایین بررسی عوامل موثر بر تاب آوری شرکت‌‌ها در شرایط بروز اختلالات زنجیره‌‌تأمین (مورد مطالعه: شرکت‌‌های تولیدی شهرک صنعتی البرز در استان قزوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختلال پایین بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری شرکت‌‌ها در شرایط بروز اختلالات زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت‌‌های تولیدی شهرک صنعتی البرز در استان قزوین) [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 33-50]
 • ارتباطات میان تأمین‌کنندگان ارائه یک مدل کمّی انتخاب تأمین‌کننده با در نظر گرفتن ارتباطات میان تأمین کنندگان‬‬‬‬‬ [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 46-53]
 • ارزیابی ارزیابی زنجیره‌تأمین مبتنی بر مدل SCOR (مطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق) [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 34-46]
 • ارزیابی ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز شرکت‌های مواد نوشیدنی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 51-63]
 • ارزیابی ارائه مدلی برای ارزیابی و تصمیم‌گیری در مورد کالاهای بلااستفاده [دوره 12، شماره 30، 1389، صفحه 68-76]
 • ارزیابی بهبود ایمنی و بهداشت براساس فرآیند ارزیابی [دوره 7، شماره 23، 1384، صفحه 52-58]
 • ارزیابی؛ اقتصاد مهندسی ارائه مدلی برای ارزیابی و تصمیم گیری در مورد کالاهای بلااستفاده [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • ارزیابی پیامدهای آموزش ارزیابی آموزش آماد و پشتیبانی (ترابری و تحرک) بر عملکرد مراکز پشتیبانی کننده [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 49-61]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی ریسک تقاضا، حمل و نقل کالاهای خطرناک و هزینه راه اندازی در زنجیره تأمین [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 4-9]
 • ارزیابی ریسک استاندارد‌های ایمنی محصول: راهنمای تأمین‌کنندگان و پشتیبان زنجیره تأمین [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 36-45]
 • ارزیابی عملکرد توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • ارزیابی عملکرد تبیین تأثیر محرک‌ها بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت فرش ماشینی ایران [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 47-55]
 • ارزیابی عملکرد ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین مبتنی بر مفاهیم مدیریت کیفیت [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 4-17]
 • ارزیابی عملکرد طراحی نظام ارزیابی مدیریت ارتباط با مشترى (مطالعه موردی: شرکت گاز استان خراسان شمالی) [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 17-28]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد یکپارچه‌سازی چارچوب طبقه‌بندی سازمان (PCF) و حداقل استانداردهای زنجیره تأمین؛ همراه با مطالعه کاربردی [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 62-78]
 • ارزیابی فنی ارائه الگوی تصمیم گیری مناسب تعمیر، بازسازی یا جایگزینی اتوبوس های فرسوده سازمانی (مطالعه موردی اتوبوس های یک سازمان نظامی) [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 70-83]
 • ارزیابی کارایی ارزیابی کارایی محصولات شرکت گلبرگ بهاران با رویکرد توسعه محصول با استفاده از تحلیل پوششی داده ها DEA [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 21-28]
 • ارزیابی مستمر مروری بر مدل های اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین و ارائه چارچوب ارزیابی مستمر [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 30-39]
 • ارزیابی موفقیت برون‌سپاری نرم‌افزارهای لجستیکی ارائه الگوی ارزیابی میزان موفقیت برون‌سپاری نرم‌افزارهای لجستیکی؛ با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 54-63]
 • ارزش اقتصادی راهکارهای توسعه زنجیره ارزش در تعاونی های تولیدی (مورد مطالعه تعاونی های استان خراسان جنوبی) [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 49-65]
 • ارزش چرخه عمر مشتری برآورد ارزش چرخه عمر مشتری برای اولویت‌بندی استراتژی‌های توسعه یک محصول جدید بر مبنای مدل هوانگ و مدل کانو [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 34-41]
 • ارزش در معرض ریسک انتخاب تأمین کننده ها در زنجیره تأمین با رویکرد تولید بر مبنای سفارش با در نظر گرفتن ارزش در معرض ریسک [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • ارزشها تأثیر آموزش معنویات و تعلیم ارزش‌ها بر هوش معنوی [دوره 9، شماره 26، 1386]
 • ارسال جزیی مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن انبار موقت و امکان ارسال جزیی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 14-23]
 • استاندارد کاربرد زنجیره تأمین سبز در ارائه مدلی برای استانداردهای مدیریت سبز بیمارستان ها (مورد مطالعه بیمارستان های شهر بوشهر) [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 39-52]
 • استانداردسازی طراحی مدل فرآیند پایش کیفیت اقلام و تجهیزات در چرخه تجهیز سپاه [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 4-13]
 • استاندارد مصرف بهبود الگوی مصرف [دوره 4، شماره 12، 1381]
 • استاندارد / نرم / مصرف /نرخ مصرف / نرمهای فنی اروند / واحد عملیاتی روش‌های استاندارد سازی مصرف [دوره 5، شماره 16، 1382، صفحه 25-37]
 • استانداردهای بین‌المللی استاندارد‌های ایمنی محصول: راهنمای تأمین‌کنندگان و پشتیبان زنجیره تأمین [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 36-45]
 • استانداردهای زنجیره تأمین ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد یکپارچه‌سازی چارچوب طبقه‌بندی سازمان (PCF) و حداقل استانداردهای زنجیره تأمین؛ همراه با مطالعه کاربردی [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 62-78]
 • استان کرمانشاه بررسی زنجیره تأمین صنعت مرغ استان کرمانشاه «تعیین حلقه های مفقوده، اندازه اقتصادی هر حلقه و پروژه گذاری» [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 29-39]
 • استخراج قواعد کشف الگوهای پنهان و مفید از داده های سامانه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات، با پیش‌بینی هزینه‌ها و نقاط پرت [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 26-37]
 • استراتژی تبیین نظام همکاری استراتژیک در زنجیره تأمین و شناسایی مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • استراتژی رقابتی بررسی نقش واسطه ای استراتژی زنجیره تأمین بین استراتژی رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 4-17]
 • استراتژی زنجیره تأمین بررسی نقش واسطه ای استراتژی زنجیره تأمین بین استراتژی رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 4-17]
 • استراتژی‌ نت‌ ویژگیها و الزامات‌ طراحی‌ و اجرای‌ سیستم‌های‌ مکانیزه‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ (CMMS) [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • استرالیا عوامل‌ اساسی‌ موفقیت‌ در مدیریت‌ زنجیرة‌ تأمین‌ چابک‌ (یک‌ مطالعه‌ تجربی‌) [دوره 6، شماره 19، 1383]
 • ایستگاه انتقال مکان یابی تسهیلات انتقال پسماند با ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی، مطالعه موردی:شهرتهران [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 64-73]
 • استمرار آمادگی تجهیزات تخمین عمر مفید باقیمانده تجهیزات دفاعی با استفاده از مدل مدیریت سلامت تجهیزات و پیش بینی عیوب(PHM)، (مطالعه موردی: سامانه راداری) [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 4-14]
 • استنتاج تقاضای پایین دست پیش بینی تقاضای زنجیره تأمین در شرایط عدم اشتراک اطلاعات (مطالعه موردی فروشگاه فیوره) [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 46-59]
 • استواری مدل استوار تعیین همزمان اندازه دسته و توالی تولید [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 42-51]
 • اشیاء مجازی ارائه روشی برای مجازی سازی اشیاء در زنجیره تأمین مبتنی بر معماری سرویس‌های موقت وابسته به دستگاه در محیط اینترنت اشیاء (مورد مطالعه: کاربری بلیط اتوبوس) [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 31-44]
 • اطلاعات مدیریت لجستیک متحرک (سیار) (مطالعه موردی: گروه شرکت های تیوا سلولز) [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • اعتبار تجاری دو سطحی سیاست بهینه سفارش‌دهی برای کالاهای فاسد شدنی با در نظر گرفتن سیاست پرداخت معوقه و تورم [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 42-49]
 • افق زمانی پیش بینی و برآورد و مدل های مربوط به آنها [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 33-43]
 • افق غلطان مدل استوار تعیین همزمان اندازه دسته و توالی تولید [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 42-51]
 • اقتصادسنجی پیش بینی و برآورد و مدل های مربوط به آنها [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 33-43]
 • اقتصاد مقاومتی ارائه مدل مفهومی برای بهینه‌سازی مدیریت زنجیره ارزش تاب‌آور تولیدات داخلی دانش بنیان در شرایط اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: شرکت داروسازی خرمان) [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 32-40]
 • اقتصاد مهندسی ارائه مدلی برای ارزیابی و تصمیم‌گیری در مورد کالاهای بلااستفاده [دوره 12، شماره 30، 1389، صفحه 68-76]
 • اقلام فاسد شدنی سیاست بهینه سفارش‌دهی برای کالاهای فاسد شدنی با در نظر گرفتن سیاست پرداخت معوقه و تورم [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 42-49]
 • اقلام فسادپذیر ارائه یک مدل برای شبکه توزیع اقلام فسادپذیر در زنجیره تأمین با در نظر گرفتن سیاست تخفیف [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 18-25]
 • اکتساب و تامین سلاح و تجهیزات- اکتساب و تامین هوشمند- چرخه تامین- شکل دهی مجدد صنایع دفاعی تامین و اکتساب، رهیافتی نوین در تامین مطالبات نیروهای مسلح [دوره 11، شماره 28، 1388، صفحه 64-68]
 • الگوی ارزیابی ارائه الگویی برای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان (مطالعه موردی : صنایع چوب و کاغذ مازندران) [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 20-29]
 • الگوبرداری وضعیت‌ ایمنی‌ حمل‌ونقل‌ در کشور آمریکا [دوره 6، شماره 20، 1383]
 • الگوبرداری بررسی‌ لجستیک‌ سپاه‌ امیرالمومنین‌ (ع) ـ جنگ‌ صفین حمل‌ونقل‌ (ترابری‌) (قسمت دوم) [دوره 3، شماره 7، 1380]
 • الگوبرداری تجربه‌ای‌ از ساماندهی‌ پشتیبانی‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ در ارتش‌ آمریکا [دوره 1، 01صفر، 1378]
 • الگوبرداری لجستیک‌ ناتو (2) [دوره 1، 01صفر، 1378]
 • الگوریتم یادگیری Q طراحی سازوکار تدارکات براساس یادگیری Q و با سیاست انتخاب عمل مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 40-48]
 • الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده مدل مکان‌یابی تسهیل دوهدفه با نیاز تصادفی در چارچوب تئوری صف [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 44-51]
 • الگوریتم بهینه سازی توده ذرات ارسال محصولات با استفاده از دو روش توزیع محصول و مقایسه آنها با در نظر گرفتن انبار عبوری [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 4-16]
 • الگوریتم جریان آب حل مسئله چندین فروشنده دوره‌گرد با الگوریتم‌های رقابت استعماری و جریان آب در حالت عدم قطعیت تقاضا (مطالعه موردی: شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک) [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 40-55]
 • الگوریتم جستجوی ممنوع ارسال محصولات با استفاده از دو روش توزیع محصول و مقایسه آنها با در نظر گرفتن انبار عبوری [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 4-16]
 • الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر حل مسئله مسیریابی- موجودی با در نظر گرفتن محدودیت عرضه کالا با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 62-73]
 • الگوریتم‌ چندهدفه میرایی ارتعاشات ارائه الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه میرایی ارتعاشات برای مسئله مکان‌یابی تسهیلات و تخصیص سهم به تأمین‌کنندگان در یک زنجیره‌تأمین چند دوره‌ای چند محصولی [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 31-50]
 • الگوریتم رقابت استعماری حل مسئله چندین فروشنده دوره‌گرد با الگوریتم‌های رقابت استعماری و جریان آب در حالت عدم قطعیت تقاضا (مطالعه موردی: شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک) [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 40-55]
 • الگوریتم زنبورها ارائه مدل دوهدفه برنامه‌ریزی تصادفی خدمات پرستاری [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 73-88]
 • الگوریتم ژنتیک حل مسئله مسیریابی- موجودی با در نظر گرفتن محدودیت عرضه کالا با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 62-73]
 • الگوریتم ژنتیک رویکرد حل مستقیم برای طراحی شبکه زنجیره تأمین با متغیرهای فازی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 66-73]
 • الگوریتم ژنتیک ارائه مدل یکپارچه انتخاب تأمین‌کننده با در نظر گرفتن تأخیر مجاز در پرداخت [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 4-16]
 • الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب ارائه مدل دوهدفه برنامه‌ریزی تصادفی خدمات پرستاری [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 73-88]
 • الگوریتم ژنتیک و تبرید شبیه سازی شده ارائه یک مدل موجودی در سیستم تولید-تولید مجدد همراه با تعیین قیمت تملک و قیمت فروش با در نظر گرفتن سطح کیفیت [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 26-33]
 • الگوریتم شبیه سازی تبرید چندهدفه حل مسئله مکان یابی هاب چندهدفه با رویکرد صف توسط یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 4-13]
 • الگوریتم فراابتکاری ارائه یک مدل برای شبکه توزیع اقلام فسادپذیر در زنجیره تأمین با در نظر گرفتن سیاست تخفیف [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 18-25]
 • الگوریتم فراابتکاری حل مسئله مکان یابی هاب چندهدفه با رویکرد صف توسط یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 4-13]
 • الگوریتم فرا ابتکاری مدل‌سازی زنجیره تأمین خون‌رسانی با رویکرد صرفه‌جویی در هزینه و زمان [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 12-23]
 • الگوریتم فراابتکاری مورچگان بیشینه- کمینه مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن با چند جایگاه پخش همراه بامحدودیت بازه‌های زمانی مختص به کالاهای فاسدشدنی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 14-23]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری رویکرد حل مستقیم برای طراحی شبکه زنجیره تأمین با متغیرهای فازی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 66-73]
 • الگوریتم هوانگ  معرفی الگویی روشمند جهت ارزیابی گزینه‌های تعیین تکلیف اقلام [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 21-34]
 • الگوی مصرف بهبود الگوی مصرف [دوره 4، شماره 12، 1381]
 • الگوی مصرف اتلاف زا بهبود الگوی مصرف [دوره 4، شماره 12، 1381]
 • الگوی مصرف آرمانی بهبود الگوی مصرف [دوره 4، شماره 12، 1381]
 • الگوی مصرف برون زا بهبود الگوی مصرف [دوره 4، شماره 12، 1381]
 • الگوی مصرف درونزا بهبود الگوی مصرف [دوره 4، شماره 12، 1381]
 • الگوی مصرف واقعی بهبود الگوی مصرف [دوره 4، شماره 12، 1381]
 • امحاء بهینه کاوی سیستم لجستیک معکوس در سازمان های نظامی [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 60-69]
 • ایمنی محصول استاندارد‌های ایمنی محصول: راهنمای تأمین‌کنندگان و پشتیبان زنجیره تأمین [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 36-45]
 • انبار کلیدهای موفقیت در فرآیند انبارداری نوین کالا [دوره 9، شماره 26، 1386، صفحه 42-49]
 • انبار داده نگاهی به سیستم هوش تجاری در صنعت بیمه [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 10-19]
 • انبارداری انبار و انبارداری در سیستم توزیع(2) [دوره 1، 01صفر، 1378]
 • انبار میانی ارسال محصولات با استفاده از دو روش توزیع محصول و مقایسه آنها با در نظر گرفتن انبار عبوری [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 4-16]
 • انبار متقاطع مکان یابی انبارهای متقاطع با در نظر گرفتن چند سطح ظرفیت و بدون محدودیت تعداد [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 30-37]
 • انبار موقت میانی مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن انبار موقت و امکان ارسال جزیی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 14-23]
 • انتخاب تأمین‌کنندگان بررسی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین‌کنندگان پایدار در شرکت سایپا [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 32-48]
 • انتخاب تأمین‌کنندگان ارزیابی تأمین کنندگان شرکت پی وی سی صبا برحسب شاخص های پایداری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 41-56]
 • انتخاب تأمین‌کنندگان ارائه الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه میرایی ارتعاشات برای مسئله مکان‌یابی تسهیلات و تخصیص سهم به تأمین‌کنندگان در یک زنجیره‌تأمین چند دوره‌ای چند محصولی [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 31-50]
 • انتخاب تأمین کننده اولویت بندی تأمین کنندگان در زنجیره تأمین جهانی با رویکرد AHP فازی با مطالعه موردی در کارخانه سیم و کابل دانیال شهرکرد [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • انتخاب تأمین کننده ارائه مدل انتخاب تأمین کننده به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شرکت پارس نئوپان) [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • انتخاب تأمین کننده مدل تلفیقی QFD ،AHP و برنامه ریزی آرمانی، جهت انتخاب بهترین تأمین کننده و تخصیص اندازه سفارش در صنعت پوشاک [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • انتخاب تأمین کننده توسعه مدل انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره فازی با فرض وابستگی معیارها [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 60-69]
 • انتخاب تأمین کننده انتخاب تأمین کنندگان پایدار در زنجیره تأمین پوشاک با استفاده از روش بهترین- بدترین (BWM) [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 47-61]
 • انتخاب تأمین‌کننده برنامه‌ریزی پویا جهت انتخاب تأمین‌کننده و تعیین میزان سفارش [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • انتخاب تأمین‌کننده انتخاب بهترین تأمین‌کننده براساس معیارهای چابکی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 4-13]
 • انتخاب تأمین‌کننده ارائه یک مدل کمّی انتخاب تأمین‌کننده با در نظر گرفتن ارتباطات میان تأمین کنندگان‬‬‬‬‬ [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 46-53]
 • انتخاب تأمین‌کننده انتخاب سیاست بهینه در انتخاب تأمین‌کننده با جریمه کاهش کیفیت تاگوچی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 47-57]
 • انتخاب تأمین‌کننده ارائه مدل یکپارچه انتخاب تأمین‌کننده با در نظر گرفتن تأخیر مجاز در پرداخت [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 4-16]
 • اینترنت لجستیک الکترونیک محور موفقیت [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 51-55]
 • اینترنتی از اشیاء مدیریت زنجیره تأمین با به‌کارگیری فناوری نوین اینترنتی از اشیاء مبتنی بر ابر اطلاعات [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 26-41]
 • اینترنت اشیاء ارائه روشی برای مجازی سازی اشیاء در زنجیره تأمین مبتنی بر معماری سرویس‌های موقت وابسته به دستگاه در محیط اینترنت اشیاء (مورد مطالعه: کاربری بلیط اتوبوس) [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 31-44]
 • انتشار دانش وب هوشمند: ابزاری برای تولید و انتشار دانش ضمنی زنجیره تأمین [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 60-69]
 • انجام کار از راه دور فناوری اطلاعات به عنوان بستری برای توسعه کار از راه دور [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 79-83]
 • اندازه دسته سفارش برنامه‌ریزی پویا جهت انتخاب تأمین‌کننده و تعیین میزان سفارش [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • اندازه سفارش مدل تلفیقی QFD ،AHP و برنامه ریزی آرمانی، جهت انتخاب بهترین تأمین کننده و تخصیص اندازه سفارش در صنعت پوشاک [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • اندازه گیری ذهنی - تجربی سنجش خستگی به روش ذهنی- تجربی [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 44-50]
 • اندازه گیری عملکرد مروری بر مدل های اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین و ارائه چارچوب ارزیابی مستمر [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 30-39]
 • اندازه گیری عینی سنجش خستگی به روش ذهنی- تجربی [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 44-50]
 • انرژی سبز طراحی مدل زنجیره تأمین برق با رویکرد مدیریت شبکه هوشمند [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 22-29]
 • انرژی مصرفی سنجش خستگی به روش ذهنی- تجربی [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 44-50]
 • انعطاف پذیری شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار نت بهره ور فراگیر (TPM) بر چابکی سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 79-88]
 • انفجار روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • انهدام روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • اوقات فراغت تأملی جامعه‌شناختی پیرامون اوقات فراغت مطالعه موردی دبیرستان‌های شهر بوشهر [دوره 5، شماره 17، 1382]
 • اولویت بندی شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مکانیابی اماکن فروش مهمات شکاری [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 62-69]
 • اولویت بندی مستقل تأمین‌کنندگان ارزیابی و اولویت بندی مستقل تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک مقایسات زوجی و آنالیز ABC در شرکت های قطعه سازی خودرو [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 15-28]

ب

 • بازیابی بازیافت فرآیندی مهم در ایجاد و بهبود مستمر لجستیک معکوس [دوره 5، شماره 15، 1382، صفحه 58-64]
 • بازیافت بهینه کاوی سیستم لجستیک معکوس در سازمان های نظامی [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 60-69]
 • بازیافت  معرفی الگویی روشمند جهت ارزیابی گزینه‌های تعیین تکلیف اقلام [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 21-34]
 • بازیافت بازیافت فرآیندی مهم در ایجاد و بهبود مستمر لجستیک معکوس [دوره 5، شماره 15، 1382، صفحه 58-64]
 • بازیافت . تولید دوباره کالا لجستیک معکوس [دوره 4، شماره 12، 1381، صفحه 37-44]
 • بازیافت سبز شناسایی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در سامانه‌های آمادی [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 18-31]
 • بازرسی انتخاب سیاست بهینه در انتخاب تأمین‌کننده با جریمه کاهش کیفیت تاگوچی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 47-57]
 • بازسازی ارائه الگوی تصمیم گیری مناسب تعمیر، بازسازی یا جایگزینی اتوبوس های فرسوده سازمانی (مطالعه موردی اتوبوس های یک سازمان نظامی) [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 70-83]
 • بازفرآوری شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر سبز بودن شرکت‌های قطعه‌ساز ایران خودرو [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 52-61]
 • بحران زلزله طراحی زنجیره تأمین خون در زمان بحران زلزله تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 6-21]
 • بحران، مکان یابی طراحی مدل چندهدفه چند سطحی زنجیره تأمین خون در شرایط بحران [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 82-95]
 • برآورد الزامات طراحی سیستم پیش بینی در حوزه لجستیک [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • برآورد ارائه الگوی برآورد مصرف سوخت عملیاتی خودروهای سواری یگان های نظامی (مطالعه موردی استان های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و آذربایجان غربی) [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 16-25]
 • بر آورد پیش بینی و برآورد و مدل های مربوط به آنها [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 33-43]
 • برچسب تشخیص فرکانس رادیویی (RFID) فناوری تشخیص فرکانس رادیویی (RFID) [دوره 9، شماره 26، 1386، صفحه 60-65]
 • برگشتی ها تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر لجستیک معکوس در شرکت ایران خودرو با متدلوژی ISM [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 14-21]
 • برنامه ریزی آرمانی خرید گروهی در بهداشت و درمان، (مطالعه موردی: داروخانه‌های شهر چالوس) [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 67-75]
 • برنامه ریزی آرمانی حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه و مکان یابی با متغیرهای ریسک سفر با استفاده از برنامه ریزی آرمانی [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 67-77]
 • برنامه‌ریزی آرمانی طراحی شبکه زنجیره تأمین گندم و محصولات آن [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 47-59]
 • برنامه‌ریزی تصادفی دو‌‌مرحله‌ای ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله‌ای برای طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 24-33]
 • برنامه‌ریزی خطی فازی حل مسئله چندین فروشنده دوره‌گرد با الگوریتم‌های رقابت استعماری و جریان آب در حالت عدم قطعیت تقاضا (مطالعه موردی: شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک) [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 40-55]
 • برنامه‏ ریزی دوسطحی ارائه مدلی برای تعیین شایستگی تأمین کنندگان در فرآیند حراج معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و معیار کیفیت محصول [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 69-83]
 • برنامه‌ریزی دوسطحی ارائه یک مدل دوسطحی برای مکان‌یابی رقابتی تسهیلات با وجود عکس العمل رقبای موجود در بازار با استفاده از مفهوم تعامل [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 58-65]
 • برنامه‌ریزی ریاضی ارائه یک مدل کمّی انتخاب تأمین‌کننده با در نظر گرفتن ارتباطات میان تأمین کنندگان‬‬‬‬‬ [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 46-53]
 • برنامه ریزی ریاضی آرمانی مدل تلفیقی QFD ،AHP و برنامه ریزی آرمانی، جهت انتخاب بهترین تأمین کننده و تخصیص اندازه سفارش در صنعت پوشاک [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • برنامه ریزی ریاضی چندهدفه مدل‌سازی ریاضی دو هدفه برای یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با ریسک اشتراکی و تقاضاهای غیر قطعی [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 4-15]
 • برنامه ریزی ریاضی فازی رویکرد حل مستقیم برای طراحی شبکه زنجیره تأمین با متغیرهای فازی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 66-73]
 • برنامه‌ریزی سه‌هدفه مکانیابی و تخصیص چند‌هدفه در زنجیره تأمین خون مطالعه ‌موردی: استان مازندران [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 56-68]
 • برنامه‎ریزی عدد صحیح زمان‌بندی بارکش‌ها در یک سیستم فرابارانداز با چندین درب ورودی و خروجی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 50-57]
 • برنامه ریزی عدد صحیح مختلط بهینه سازی زنجیره‌تأمین حلقه‌بسته چند سطحی، چند محصولی و چند دوره‌ای با هدف کاهش هزینه های زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت آمادبهینه‌ساز) [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 27-36]
 • برنامه ریزی فازی مدلی چند هدفه برای مسئله مکان یابی – مسیریابی با زمان های سفر و تحویل فازی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 42-61]
 • برنامه ریزی فازی تصادفی ارائه مدلی برای لجستیک امداد در شرایط عدم قطعیت [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 40-51]
 • برنامه‌ریزی‌ نت‌ ویژگیها و الزامات‌ طراحی‌ و اجرای‌ سیستم‌های‌ مکانیزه‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ (CMMS) [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • برون سپاری طراحی الگوی تصمیم گیری بر اساس MODM جهت برون سپاری عملیات نگهداری و تعمیرات [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • برون سپاری ارائه مدل فرآیندی جهت سنجش بهره وری برون سپاری توزیع جیره استحقاقی کارکنان در سازمان های نظامی [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 12-25]
 • برون سپاری الگویی برای تصمیم گیری برون سپاری با استفاده از تکنیک های مکعب استراتژی بنگاه و ANP [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 32-39]
 • برون سپاری تحلیل عوامل تأثیرگذار بر برون‌سپاری فعالیت های سازمانی [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 40-45]
 • برون سپاری نقش تسهیم میان شرکتی دانش در برون سپاری خدمات لجستیک (مورد مطالعه: شهرک های صنعتی استان گیلان) [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 41-54]
 • برون‌سپاری ارائه مدلی جهت انتخاب مناسب­ترین گزینه از شرکت­های لجستیک طرف سوم در ایران [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • برون‌سپاری طراحی یک مدل تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های تعمیراتی؛ مطالعه موردی یک سازمان نظامی ایرانی [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • برون‌سپاری ارائه الگوی ارزیابی میزان موفقیت برون‌سپاری نرم‌افزارهای لجستیکی؛ با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 54-63]
 • برون‌سپاری مدل تصمیم گیری برای برون سپاری فناوری اطلاعات به منظور بهبود پشتیبانی فناوری اطلاعات سازمان ها [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 71-86]
 • برون‌سپاری مطالعه موردی انتخاب مراکز پخش یک شرکت لجستیکی طرف سوم [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 4-13]
 • برون‌سپاری بررسی مقایسه‌ای روش‌های تصمیم‌گیری برون‌سپاری؛ با تمرکز بر برون‌سپاری فعالیت‌های لجستیکی [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 38-54]
 • برون سپاری لجستیک ارائه مدل تلفیقی QFD، FMEA و AHP فازی برای بهبود تصمیم‌گیری در برون‌سپاری لجستیک [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 4-11]
 • برون‌سپاری نرم‌افزارهای لجستیکی ارائه الگوی ارزیابی میزان موفقیت برون‌سپاری نرم‌افزارهای لجستیکی؛ با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 54-63]
 • بسته بندی سبز ارائه روش دومرحله‌ای برای اولویت‌بندی بسته بندی سبز محصولات غذایی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه گروهی فازی [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 34-41]
 • بلیط اتوبوس ارائه روشی برای مجازی سازی اشیاء در زنجیره تأمین مبتنی بر معماری سرویس‌های موقت وابسته به دستگاه در محیط اینترنت اشیاء (مورد مطالعه: کاربری بلیط اتوبوس) [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 31-44]
 • بیمارستان ارائه مدلی مبتنی بر تفکر ناب برای مکان یابی مراکز خدمات بهداشتی - درمانی با در نظر گرفتن کارایی و کیفیت خدمات ارائه‌شده: )مطالعه موردی شهرستان آمل( [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 96-103]
 • بیمارستان ها کاربرد زنجیره تأمین سبز در ارائه مدلی برای استانداردهای مدیریت سبز بیمارستان ها (مورد مطالعه بیمارستان های شهر بوشهر) [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 39-52]
 • بیمه نگاهی به سیستم هوش تجاری در صنعت بیمه [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 10-19]
 • بندرخشک طراحی و تحلیل حساسیت شبکه حمل‌ونقل بندر خشک با استفاده از مکان‌یابی هاب [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 4-11]
 • بهبود بهره برداری شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود بهره‌برداری از خودروهای سبک تاکتیکی نظامی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 34-41]
 • بهبود کیفیت تحلیل عوامل تأثیرگذار بر برون‌سپاری فعالیت های سازمانی [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 40-45]
 • بهبود مستمر بهبود ایمنی و بهداشت براساس فرآیند ارزیابی [دوره 7، شماره 23، 1384، صفحه 52-58]
 • بهداشت و درمان خرید گروهی در بهداشت و درمان، (مطالعه موردی: داروخانه‌های شهر چالوس) [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 67-75]
 • بهره وری ارائه مدل فرآیندی جهت سنجش بهره وری برون سپاری توزیع جیره استحقاقی کارکنان در سازمان های نظامی [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 12-25]
 • بهره‌وری مدل‌سازی زنجیره تأمین خون‌رسانی با رویکرد صرفه‌جویی در هزینه و زمان [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 12-23]
 • بهینه‌سازی مدل‌سازی زنجیره تدارک اقلام در سیستم آماد و پشتیبانی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • بهینه سازی استوار ارائه مدل بهینه‌سازی استوار شبکه یکپارچه لجستیک مستقیم و معکوس در شرایط عدم قطعیت [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 4-15]
 • بهینه سازی برمبنای شبیه سازی بهینه سازی بر مبنای شبیه سازی سیستم موجودی چندسطحی در زنجیره تأمین دارویی در شرایط عدم قطعیت و اولویت بندی تقاضاها (مطالعه موردی داروسازی ثامن مشهد) [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 29-33]
 • بهینه سازی ترکیبی بهینه‌سازی ترکیبی موجودی قطعات یدکی و فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 36-53]
 • بهینه سازی چندهدفه حل مسئله مکان یابی هاب چندهدفه با رویکرد صف توسط یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 4-13]
 • بهینه سازی چند هدفه حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه و مکان یابی با متغیرهای ریسک سفر با استفاده از برنامه ریزی آرمانی [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 67-77]
 • بهینه‌سازی دوهدفه طراحی شبکه زنجیره تأمین گندم و محصولات آن [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 47-59]
 • بهینه سازی یکپارچه ارائه مدل یکپارچه انتخاب تأمین‌کننده با در نظر گرفتن تأخیر مجاز در پرداخت [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 4-16]
 • بهینه‌سازی نت پیشگیرانه (PMO) رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • بهینه‌سازی نت پیشگیرانه (PMO) 6 رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • بهینه کاوی بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی (MSCM) [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • بهینه کاوی بهینه کاوی سیستم لجستیک معکوس در سازمان های نظامی [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 60-69]
 • بودجه ای و اقتصادی ارائه الگوی تصمیم گیری مناسب تعمیر، بازسازی یا جایگزینی اتوبوس های فرسوده سازمانی (مطالعه موردی اتوبوس های یک سازمان نظامی) [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 70-83]
 • بودجه دفاعی تأثیر بیماری کرونا بر زنجیره تأمین دفاعی [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 89-96]
 • بوم گردی طراحی یک مدل ریاضی زنجیره تأمین بوم گردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بوم گردی طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین بوم گردی [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 74-84]
 • بوئینگ رویکرد نوین شرکت بوئینگ در مدیریت تأمین ‏کنندگان [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 17-30]

پ

 • پایداری پایداری زنجیره تأمین: رویکرد مدیریت ریسک (ترجمه و تلخیص) [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 68-80]
 • پایداری بررسی پایداری در طراحی زنجیره تأمین [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 4-19]
 • پایداری طراحی شبکه زنجیره‌تأمین پایدار برای خدمات پزشکی در شرایط عدم‌قطعیت [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 18-28]
 • پایداری واکاوی مفاهیم پایداری و نوآوری در سطح زنجیره تامین؛ روند گذشته، چشم انداز آینده [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایداری واکاوی مفاهیم پایداری و نوآوری در سطح زنجیره تأمین؛ روند گذشته، چشم‌انداز آینده [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 4-22]
 • پایداری اجتماعی بررسی پایداری در طراحی زنجیره تأمین [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 4-19]
 • پایداری زیست محیطی بررسی پایداری در طراحی زنجیره تأمین [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 4-19]
 • پایداری زیست‌محیطی ‌ راهکارهای ارتقای زنجیره تأمین سبز در صنایع پتروشیمی (مطالعه موردی: پتروشیمی مارون) [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 29-39]
 • پاسخ‌گویی تناسب راهبردی در زنجیره تأمین: گامی برای عملکرد بهتر شرکت با تأکید بر نقش تعدیل‌گری شدت رقابت (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی شهرستان کاشان) [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 4-15]
 • پایش بهبود ایمنی و بهداشت براساس فرآیند ارزیابی [دوره 7، شماره 23، 1384، صفحه 52-58]
 • پایش کیفیت طراحی مدل فرآیند پایش کیفیت اقلام و تجهیزات در چرخه تجهیز سپاه [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 4-13]
 • پیچیدگی بکارگیری رویکرد خاکستری برای ارزیابی موانع استقرار زنجیره تأمین تاب آور در صنایع تبدیلی خوراک دام و طیور [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 101-118]
 • پدیداری جامع دارایی ها پدیداری جامع دارایی ها [دوره 7، 24,25، 1384]
 • پردازش داده تخمین عمر مفید باقیمانده تجهیزات دفاعی با استفاده از مدل مدیریت سلامت تجهیزات و پیش بینی عیوب(PHM)، (مطالعه موردی: سامانه راداری) [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 4-14]
 • پیروتکنیک طبقه بندی خطر و گروه‌های سازگاری مهمات ومواد منفجره [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 40-45]
 • پروفایل محیطی بهسازی چرخه عمر سازمانی مهمات در طی پروفایل محیطی [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • پسماند مکان یابی تسهیلات انتقال پسماند با ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی، مطالعه موردی:شهرتهران [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 64-73]
 • پسماند بیمارستانی ارائه یک مدل ترکیبی فازی برای ارزیابی فناوری‌های دفع پسماند در زنجیره تأمین بیمارستانی [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 52-67]
 • پسماند زیانبار حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه و مکان یابی با متغیرهای ریسک سفر با استفاده از برنامه ریزی آرمانی [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 67-77]
 • پیش بینی الزامات طراحی سیستم پیش بینی در حوزه لجستیک [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • پیش بینی کاربرد داده‌کاوی در مهندسی تولید محصول از طراحی مفهومی تا تولید نهایی [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 45-61]
 • پیش بینی پیش بینی و برآورد و مدل های مربوط به آنها [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 33-43]
 • پشتیبانی فناوری اطلاعات سازمان مدل تصمیم گیری برای برون سپاری فناوری اطلاعات به منظور بهبود پشتیبانی فناوری اطلاعات سازمان ها [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 71-86]
 • پیشرانه روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • پیشرانها طبقه بندی خطر و گروه‌های سازگاری مهمات ومواد منفجره [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 40-45]
 • پیشرفت اقتصادی تأثیر توانمندی‌های زنجیره تأمین بر توسعه اقتصادی و رقابت‌پذیری کشورهای رو به رشد [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 4-13]
 • پلاکت روش شاخه و برش برای مسئله موجودی – مسیریابی واحدهای خون: یک مطالعه موردی [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 62-70]
 • پوشش طراحی یک مدل حمل و نقل در حوزه ی بحران: مدل سازی و حل ابتکاری [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 24-31]

ت

 • تاب آوری بکارگیری رویکرد خاکستری برای ارزیابی موانع استقرار زنجیره تأمین تاب آور در صنایع تبدیلی خوراک دام و طیور [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 101-118]
 • تاب آوری مطالعه ارتباط بین تاب آوری در زنجیره تأمین و رقابت پذیری کشورها به وسیله تحلیل همبستگی کانونی [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 40-53]
 • تاب آوری کاربرد ابزارهای TRIZ در ایجاد تاب آوری زنجیره تأمین مالی بانک [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 70-84]
 • تاب آوری بررسی عوامل موثر بر تاب آوری شرکت‌‌ها در شرایط بروز اختلالات زنجیره‌‌تأمین (مورد مطالعه: شرکت‌‌های تولیدی شهرک صنعتی البرز در استان قزوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاب‌آوری ارائه مدل مفهومی برای بهینه‌سازی مدیریت زنجیره ارزش تاب‌آور تولیدات داخلی دانش بنیان در شرایط اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: شرکت داروسازی خرمان) [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 32-40]
 • تاب‌آوری بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری شرکت‌‌ها در شرایط بروز اختلالات زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت‌‌های تولیدی شهرک صنعتی البرز در استان قزوین) [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 33-50]
 • تاب‌آوری ارائه مدل ارزیابی تاب‌آوری زنجیره ‌تأمین با رویکرد تلفیقی دی متل،ANP و آراس خاکستری (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 60-72]
 • تاب آوری زنجیره تأمین بررسی و تحلیل تأثیر نو آوری سازمانی بر تاب آوری زنجیره تأمین (مورد مطالعه شرکت های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شهرک های صنعتی شهرکرد) [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 18-31]
 • تاب آوری زنجیره تأمین؛ اقدامات ارائه چارچوبی برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین تاب آور [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 38-51]
 • تابع جریمه کاهش کیفیت تاگوچی انتخاب سیاست بهینه در انتخاب تأمین‌کننده با جریمه کاهش کیفیت تاگوچی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 47-57]
 • تاپسیس فازی تحلیلی بر عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی تأییدی و تاپسیس فازی (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی شهرک صنعتی شیراز) [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 4-16]
 • تاپسیس فازی تحلیلی بر موانع مدیریت زنجیره‌تأمین سبز با استفاده از تکنیک‌های تاپسیس فازی و دیمتل فازی (مورد مطالعه: صنعت سنگ آهن) [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 17-29]
 • تأخیر مجاز در پرداخت ارائه مدل یکپارچه انتخاب تأمین‌کننده با در نظر گرفتن تأخیر مجاز در پرداخت [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 4-16]
 • تأمین چابک مهندسی زنجیره تأمین ناب و چابک [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 45-52]
 • تأمین کنندگان بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی (MSCM) [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • تأمین کنندگان ارائه الگویی برای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان (مطالعه موردی : صنایع چوب و کاغذ مازندران) [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 20-29]
 • تأمین‌کنندگان استاندارد‌های ایمنی محصول: راهنمای تأمین‌کنندگان و پشتیبان زنجیره تأمین [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 36-45]
 • تأمین کننده انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش تحلیل روابط خاکستری [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 52-59]
 • تأمین کننده توسعه مدل انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره فازی با فرض وابستگی معیارها [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 60-69]
 • تأمین‌کننده مروری بر زنجیره تأمین صنایع پیچیده مرتبط با صنایع دفاعی در جهان [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 57-72]
 • تأمین ناب مهندسی زنجیره تأمین ناب و چابک [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 45-52]
 • تأمین و خرید آشنایی‌ با شرایط‌ استاندارد خریدهای‌ خارجی‌ (اینکوترمز) [دوره 2، شماره 3، 1379]
 • تأمین و خرید مقدمه ای بر سازماندهی دوایر خرید [دوره 1، شماره 2، 1378]
 • تجارت الکترونیکی جلب مشتریان با ارزش با استفاده از همزمانی زنجیره تامین [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 41-44]
 • تجارت دفاعی تأثیر بیماری کرونا بر زنجیره تأمین دفاعی [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 89-96]
 • تجارت مجوزهای نشر آلودگی ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله‌ای برای طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 24-33]
 • تجار صنعتی لجستیک یکپارچه و مدیریت زنجیره ارزش [دوره 5، شماره 16، 1382، صفحه 38-44]
 • تجربیات صنعتی عملیات بارانداز عبوری پژوهش های کنونی در مقایسه با تجربیات صنعتی [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 93-121]
 • تجزیه وتحلیل زنجیره ارزش مهندسی لجستیک در فرآیند تأمین [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 56-60]
 • تجهیزات پزشکی ارائه مدلی در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی بیمارستان با استفاده از تئوری بازی‌ها [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 68-81]
 • تحقیقات میدانی عملیات بارانداز عبوری پژوهش های کنونی در مقایسه با تجربیات صنعتی [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 93-121]
 • تحلیل پوششی داد ارزیابی کارایی محصولات شرکت گلبرگ بهاران با رویکرد توسعه محصول با استفاده از تحلیل پوششی داده ها DEA [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 21-28]
 • تحلیل پوششی داده ‏ها ارائه مدلی مبتنی بر تفکر ناب برای مکان یابی مراکز خدمات بهداشتی - درمانی با در نظر گرفتن کارایی و کیفیت خدمات ارائه‌شده: )مطالعه موردی شهرستان آمل( [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 96-103]
 • تحلیل پوششی داده‏ ها ارائه مدلی برای تعیین شایستگی تأمین کنندگان در فرآیند حراج معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و معیار کیفیت محصول [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 69-83]
 • تحلیل پوششی دادههای شبکه‌ای ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز شرکت‌های مواد نوشیدنی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 51-63]
 • تحلیل روابط خاکستری انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش تحلیل روابط خاکستری [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 52-59]
 • تحلیل سلسله مراتبی تبیین مدل شایستگی برای استراتژی زنجیره تأمین [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 30-39]
 • تحلیل شبکه گروهی ارائه روش دومرحله‌ای برای اولویت‌بندی بسته بندی سبز محصولات غذایی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه گروهی فازی [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 34-41]
 • تحلیل عاملی تأییدی تحلیلی بر عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی تأییدی و تاپسیس فازی (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی شهرک صنعتی شیراز) [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 4-16]
 • تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم شناسایی مؤلفه ها و شاخص های تعامل پذیری در زنجیره تأمین [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 16-29]
 • تحلیل فرآیند شبکه‌ای شناسایی و رتبه‌بندی آسیب‌های شبکه مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد تحلیل فرآیند شبکه‌ای در یکی از شرکت های تولیدی [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 4-16]
 • تحلیل مسیر رویکردی تحلیلی در شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین در صنایع لبنیات کشور [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 42-53]
 • تحلیل همبستگی کانونی مطالعه ارتباط بین تاب آوری در زنجیره تأمین و رقابت پذیری کشورها به وسیله تحلیل همبستگی کانونی [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 40-53]
 • تحول تحول سازمانی با ایجاد یکپارچگی در زنجیره تأمین، ضرورتی کارا در صنایع (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران) [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • تحویل کالا کلیدهای موفقیت در فرآیند انبارداری نوین کالا [دوره 9، شماره 26، 1386، صفحه 42-49]
 • تخصیص تکی طراحی شبکه محور میانه سلسله‌ مراتبی ظرفیت‌دار با ملاحظه زمان تحویل [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 24-33]
 • تخصیص مجدد ارائه مدلی جهت توزیع مجدد یک خودروی سبک سازمانی میان رده‌ها (مطالعه موردی: خودروی تویوتا در یکی از سازمان‌های نظامی) [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 76-91]
 • تخصیص نیروی کار افزایش کارایی خط تولید و مونتاژ رگلاتور گاز با بهبود فرآیند تخصیص نیروی کار به عملیات با بهره گیری از رویکرد شبیه سازی کامپیوتری گسسته پیشامد [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 30-40]
 • تخفیف مدل تلفیقی QFD ،AHP و برنامه ریزی آرمانی، جهت انتخاب بهترین تأمین کننده و تخصیص اندازه سفارش در صنعت پوشاک [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • تخفیف ارائه یک مدل برای شبکه توزیع اقلام فسادپذیر در زنجیره تأمین با در نظر گرفتن سیاست تخفیف [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 18-25]
 • تخفیف کلی مدل سازی سیستم موجودی قطعات یدکی چندسطحی با پس افت و تخفیفات کلی تأمین کننده خارجی با رویکرد شبکه [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 32-43]
 • تدارکات طراحی سازوکار تدارکات براساس یادگیری Q و با سیاست انتخاب عمل مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 40-48]
 • تدارکات بنگاه ها نتایج چهارمین نظرسنجی مؤسسه Deloitte از مدیران تدارکات بنگاه ها در سال 2014 [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 102-113]
 • تدارک؛ سیستم نقش و جایگاه مدیریت روابط تأمین‌کنندگان (SRM) در لجستیک و زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • تدبیر مبانی سیاست از منظر قرآن و روایات [دوره 3، شماره 9، 1380]
 • ترابری و تحرک شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود بهره‌برداری از خودروهای سبک تاکتیکی نظامی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 34-41]
 • ترابری و تحرک ارزیابی آموزش آماد و پشتیبانی (ترابری و تحرک) بر عملکرد مراکز پشتیبانی کننده [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 49-61]
 • تسهیم دانش نقش تسهیم میان شرکتی دانش در برون سپاری خدمات لجستیک (مورد مطالعه: شهرک های صنعتی استان گیلان) [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 41-54]
 • تسهیم میان شرکتی دانش نقش تسهیم میان شرکتی دانش در برون سپاری خدمات لجستیک (مورد مطالعه: شهرک های صنعتی استان گیلان) [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 41-54]
 • تصمیمات لجستیکی ارزیابی سیستم توزیع متمرکز پوشاک با رویکرد تقسیم مخاطره (مطالعه موردی) [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 24-46]
 • تصمیم‌گیری ارائه مدلی برای ارزیابی و تصمیم‌گیری در مورد کالاهای بلااستفاده [دوره 12، شماره 30، 1389، صفحه 68-76]
 • تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ارزیابی سطح پاسخگویی مورد نیاز یک محصول با استفاده از روش AHP فازی در زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • تصمیم گیری چندشاخصه معرفی الگوی تأمین نامتقارن مهمات [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • تصمیم گیری چندشاخصه  معرفی الگویی روشمند جهت ارزیابی گزینه‌های تعیین تکلیف اقلام [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 21-34]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره مدل‌سازی زنجیره تدارک اقلام در سیستم آماد و پشتیبانی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره مکان یابی تسهیلات انتقال پسماند با ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی، مطالعه موردی:شهرتهران [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 64-73]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره مطالعه موردی انتخاب مراکز پخش یک شرکت لجستیکی طرف سوم [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 4-13]
 • تصمیم گیری چند معیاره توسعه مدل انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره فازی با فرض وابستگی معیارها [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 60-69]
 • تصمیم گیری چند معیاره مدلی چند هدفه برای مسئله مکان یابی – مسیریابی با زمان های سفر و تحویل فازی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 42-61]
 • تصمیم گیری چند معیاره طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در ارزیابی تأمین کنندگان با استفاده از رویکرد ویکور فازی (مطالعه موردی: شرکت شش ستاره ایران) [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 4-20]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین در سازمان‌های تولیدی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) ارائه مدل انتخاب تأمین کننده به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شرکت پارس نئوپان) [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • تصمیم گیری چند معیاره فازی توسعه مدل انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره فازی با فرض وابستگی معیارها [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 60-69]
 • تصمیم گیری چند معیاره فازی شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار نت بهره ور فراگیر (TPM) بر چابکی سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 79-88]
 • تصمیم گیری چندهدفه طراحی الگوی تصمیم گیری بر اساس MODM جهت برون سپاری عملیات نگهداری و تعمیرات [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • تصمیم گیری غیرمتمرکز هماهنگ سازی توأم سیاست سفارش دهی و سطح خدمت در زنجیره تأمین غیرمتمرکز با وجود نامعینی در زمان های تحویل [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 60-66]
 • تصمیم گیری گروهی  معرفی الگویی روشمند جهت ارزیابی گزینه‌های تعیین تکلیف اقلام [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 21-34]
 • تصمیم گیری متمرکز هماهنگ سازی توأم سیاست سفارش دهی و سطح خدمت در زنجیره تأمین غیرمتمرکز با وجود نامعینی در زمان های تحویل [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 60-66]
 • تعادل نش مسئله مکان‌ یابی رقابتی تسهیلات در بازار با استفاده از خوشه‌بندی مشتریان [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 4-11]
 • تعالی ارزیابی نت یگانی جهت پیشنهاد برنامه تعالی نت یک دانشگاه نظامی [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 66-79]
 • تعامل پذیری معماری سرویس گرا رویکردی نوین برای یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی لجستیکی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 40-50]
 • تعامل پذیری شناسایی مؤلفه ها و شاخص های تعامل پذیری در زنجیره تأمین [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 16-29]
 • تعاون راهکارهای توسعه زنجیره ارزش در تعاونی های تولیدی (مورد مطالعه تعاونی های استان خراسان جنوبی) [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 49-65]
 • تعمیر ارائه الگوی تصمیم گیری مناسب تعمیر، بازسازی یا جایگزینی اتوبوس های فرسوده سازمانی (مطالعه موردی اتوبوس های یک سازمان نظامی) [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 70-83]
 • تعمیرپذیری‌ ویژگیها و الزامات‌ طراحی‌ و اجرای‌ سیستم‌های‌ مکانیزه‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ (CMMS) [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • تعیین اندازه دسته و توالی همزمان مدل استوار تعیین همزمان اندازه دسته و توالی تولید [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 42-51]
 • تعیین تکلیف اقلام بلااستفاده  معرفی الگویی روشمند جهت ارزیابی گزینه‌های تعیین تکلیف اقلام [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 21-34]
 • تعیین تکلیف اقلام و تجهیزات بلااستفاده بهینه کاوی سیستم لجستیک معکوس در سازمان های نظامی [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 60-69]
 • تغذیه طراحی جیره غذایی عملیاتی [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 18-26]
 • تفکر ناب ارائه مدلی مبتنی بر تفکر ناب برای مکان یابی مراکز خدمات بهداشتی - درمانی با در نظر گرفتن کارایی و کیفیت خدمات ارائه‌شده: )مطالعه موردی شهرستان آمل( [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 96-103]
 • تفکر ناب ارزیابی عملکرد زنجیره‌تأمین پروژه‌ها مبتنی بر BSC و تفکر ناب؛ مورد مطالعه: پروژه‌های پتروشیمی [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 73-85]
 • تقاضای تصادفی ارزیابی ریسک تقاضا، حمل و نقل کالاهای خطرناک و هزینه راه اندازی در زنجیره تأمین [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 4-9]
 • تقاضای فازی سیاست مرور دائم در زنجیره عرضه با پارامترهای فازی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 58-69]
 • تقدیر مبانی سیاست از منظر قرآن و روایات [دوره 3، شماره 9، 1380]
 • تقسیم مخاطره ارزیابی سیستم توزیع متمرکز پوشاک با رویکرد تقسیم مخاطره (مطالعه موردی) [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 24-46]
 • تکنیک دیماتل تأثیر توانمندی‌های زنجیره تأمین بر توسعه اقتصادی و رقابت‌پذیری کشورهای رو به رشد [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 4-13]
 • تکنیک دیمتل بررسی اثرات متقابل عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین در صنایع فولادی با استفاده از دیمتل خاکستری [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 29-39]
 • تکنیک فازی  معرفی الگویی روشمند جهت ارزیابی گزینه‌های تعیین تکلیف اقلام [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 21-34]
 • تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه انتخاب بهترین تأمین‌کننده براساس معیارهای چابکی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 4-13]
 • تناسب استراتژیک بررسی نقش واسطه ای استراتژی زنجیره تأمین بین استراتژی رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 4-17]
 • تناسب راهبردی زنجیره تأمین تناسب راهبردی در زنجیره تأمین: گامی برای عملکرد بهتر شرکت با تأکید بر نقش تعدیل‌گری شدت رقابت (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی شهرستان کاشان) [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 4-15]
 • تهران شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر وفاداری خرده فروشان به شرکت‌های توزیع (مطالعه موردی شرکت پاکنام) [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • توان عملیاتی ارائه مدلی جهت رتبه بندی معیارهای توان عملیاتی ترابری سنگین در یک سازمان نظامی [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 17-29]
 • توانمندسازها؛ عملکرد؛ رقابت پذیری ارائه چارچوبی برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین تاب آور [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 38-51]
 • تورم سیاست بهینه سفارش‌دهی برای کالاهای فاسد شدنی با در نظر گرفتن سیاست پرداخت معوقه و تورم [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 42-49]
 • توزیع مدل‌سازی زنجیره تدارک اقلام در سیستم آماد و پشتیبانی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • توزیع طراحی یک مدل ریاضی دو هدفه زنجیره تأمین پویا در شرایط چند تولیدکننده و چند توزیع کننده [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 50-57]
 • توزیع طراحی و تجزیه و تحلیل زنجیرة تأمین : مدلها و روش‌ها [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 81-90]
 • توزیع‌ لجستیک‌ چابک‌ با خدمات‌ کنترل‌ شده‌ (SCAL) [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • توزیع مجدد ارائه مدلی جهت توزیع مجدد یک خودروی سبک سازمانی میان رده‌ها (مطالعه موردی: خودروی تویوتا در یکی از سازمان‌های نظامی) [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 76-91]
 • توزیع معکوس- مصرف مجدد کالا لجستیک معکوس [دوره 4، شماره 12، 1381، صفحه 37-44]
 • توسعه پایدار ارزیابی تأمین کنندگان شرکت پی وی سی صبا برحسب شاخص های پایداری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 41-56]
 • توسعه محصول برآورد ارزش چرخه عمر مشتری برای اولویت‌بندی استراتژی‌های توسعه یک محصول جدید بر مبنای مدل هوانگ و مدل کانو [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 34-41]
 • توسعه محصول ارزیابی کارایی محصولات شرکت گلبرگ بهاران با رویکرد توسعه محصول با استفاده از تحلیل پوششی داده ها DEA [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 21-28]
 • تولید طراحی یک مدل ریاضی دو هدفه زنجیره تأمین پویا در شرایط چند تولیدکننده و چند توزیع کننده [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 50-57]
 • تولید کاربرد داده‌کاوی در مهندسی تولید محصول از طراحی مفهومی تا تولید نهایی [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 45-61]
 • تولید طراحی و تجزیه و تحلیل زنجیرة تأمین : مدلها و روش‌ها [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 81-90]
 • تولیدات داخلی دانش بنیان ارائه مدل مفهومی برای بهینه‌سازی مدیریت زنجیره ارزش تاب‌آور تولیدات داخلی دانش بنیان در شرایط اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: شرکت داروسازی خرمان) [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 32-40]
 • تولید جهانی شبکه های تولید و زنجیره های تأمین: دیدگاه راهبردی عملیات [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 54-68]
 • تولید چابک‌ عوامل‌ اساسی‌ موفقیت‌ در مدیریت‌ زنجیرة‌ تأمین‌ چابک‌ (یک‌ مطالعه‌ تجربی‌) [دوره 6، شماره 19، 1383]
 • تولید سبز شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر سبز بودن شرکت‌های قطعه‌ساز ایران خودرو [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 52-61]
 • تولید سبز شناسایی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در سامانه‌های آمادی [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 18-31]
 • تولید مجدد ارائه یک مدل موجودی در سیستم تولید-تولید مجدد همراه با تعیین قیمت تملک و قیمت فروش با در نظر گرفتن سطح کیفیت [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 26-33]
 • تولید نرم افزار اصول مهندسی نرم افزار و کاربرد آن در مکانیزاسیون سیستم‌های لجستیکی [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 17-23]
 • تئوری بازی‌ها ارائه مدلی در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی بیمارستان با استفاده از تئوری بازی‌ها [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 68-81]
 • تئوری خاکستری بررسی اثرات متقابل عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین در صنایع فولادی با استفاده از دیمتل خاکستری [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 29-39]
 • تئوری خاکستری ارزیابی تأمین کنندگان شرکت پی وی سی صبا برحسب شاخص های پایداری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 41-56]
 • تئوری صف مدل مکان‌یابی تسهیل دوهدفه با نیاز تصادفی در چارچوب تئوری صف [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 44-51]
 • تئوری صف ارائه مدل دوهدفه برنامه‌ریزی تصادفی خدمات پرستاری [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 73-88]
 • تئوری محدودیت‌ها شناسایی نقاط بحرانی و راهکارهای بهبود در زنجیره تأمین با استفاده از مدل SCOR، تئوری محدودیت ها و شش سیگما [دوره 13، شماره 34، 1390]

ج

 • جایزه ملی کیفیت ایران (INQA) ارزیابی و تعیین وضعیت یک سازمان حمل و نقل جاده‌ای مسافر از منظر معیارهای INQA منطبق بر EFQM [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 24-35]
 • جایگزینی ارائه الگوی تصمیم گیری مناسب تعمیر، بازسازی یا جایگزینی اتوبوس های فرسوده سازمانی (مطالعه موردی اتوبوس های یک سازمان نظامی) [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 70-83]
 • جایگزینی تجهیزات ارائه مدلی برای تعیین عمر عملیاتی تجهیزات بر اساس شرایط کاربری و محیطی [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • جذابیت متغیر تسهیل مسئله مکان‌ یابی رقابتی تسهیلات در بازار با استفاده از خوشه‌بندی مشتریان [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 4-11]
 • جریان مینیمم هزینه مدل سازی سیستم موجودی قطعات یدکی چندسطحی با پس افت و تخفیفات کلی تأمین کننده خارجی با رویکرد شبکه [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 32-43]
 • جیره طراحی جیره غذایی عملیاتی [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 18-26]
 • جیره غذایى عملیاتى طراحی جیره غذایی عملیاتی [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 18-26]
 • جیره غذایى نظامى طراحی جیره غذایی عملیاتی [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 18-26]
 • جیره گروهى طراحی جیره غذایی عملیاتی [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 18-26]
 • جیره هاى انفرادى طراحی جیره غذایی عملیاتی [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 18-26]
 • جمع مینکوفسکی مسیریابی از میان موانع جابه جاشونده [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 14-23]
 • جنگ نامتقارن بازیافت فرآیندی مهم در ایجاد و بهبود مستمر لجستیک معکوس [دوره 5، شماره 15، 1382، صفحه 58-64]
 • جهت گیری های تحقیقاتی عملیات بارانداز عبوری پژوهش های کنونی در مقایسه با تجربیات صنعتی [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 93-121]
 • جواب کارا ارائه یک مدل دوسطحی برای مکان‌یابی رقابتی تسهیلات با وجود عکس العمل رقبای موجود در بازار با استفاده از مفهوم تعامل [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 58-65]

چ

 • چابکی مدلی یکپارچه برای طراحی زنجیره های تأمین چابک [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • چابکی انتخاب بهترین تأمین‌کننده براساس معیارهای چابکی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 4-13]
 • چابکی طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 4-17]
 • چابکی شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار نت بهره ور فراگیر (TPM) بر چابکی سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 79-88]
 • چابکی بررسی اثرات متقابل عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین در صنایع فولادی با استفاده از دیمتل خاکستری [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 29-39]
 • چابکی ارزیابی چابکی زنجیره تأمین و اولویت‌بندی شرکت‌های کاشی و سرامیک یزد با مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (FMCDM) [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 16-30]
 • چابکی معماری سازمانی چابک [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 37-44]
 • چابکی زنجیره تأمین چابک و نت نظامی [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 18-25]
 • چابکی زنجیره تأمین بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی زنجیره تأمین [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 45-59]
 • چابکی زنجیره تأمین تبیین نقش سنجش بازار، چابکی زنجیره تأمین و قابلیت تطبیق‌پذیری آن بر دوسوتوانی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی ایران (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو) [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 76-86]
 • چابکی زنجیره ‏تأمین نقش قابلیت انعطاف پذیری تولید و چابکی زنجیره ‏تأمین بر عملکرد زنجیره ‏تأمین [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 84-97]
 • چیدمان اقلام کلیدهای موفقیت در فرآیند انبارداری نوین کالا [دوره 9، شماره 26، 1386، صفحه 42-49]
 • چرخه تجهیز سپاه طراحی مدل فرآیند پایش کیفیت اقلام و تجهیزات در چرخه تجهیز سپاه [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 4-13]
 • چرخه عمر بهسازی چرخه عمر سازمانی مهمات در طی پروفایل محیطی [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • چرخه عمر معرفی الگوی یکپارچه مدیریت چرخه عمر در محصولات سفید و قهوه ای (نمونه کاربردی در هلدینگ لجستیک نظامی) [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 74-83]
 • چند تقاضایی توسعه مدل مسیریابی وسائل نقلیه چندهدفه با پنجره‌های زمانی و چند تقاضایی [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 38-43]
 • چند دوره‌ای مسیریابی دوره‌ای وسایل نقلیه در لجستیک معکوس با مشتریان واجد شرایط [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 84-93]
 • چند سطح ظرفیت مکان یابی انبارهای متقاطع با در نظر گرفتن چند سطح ظرفیت و بدون محدودیت تعداد [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 30-37]
 • چندین فروشنده دوره‌گرد حل مسئله چندین فروشنده دوره‌گرد با الگوریتم‌های رقابت استعماری و جریان آب در حالت عدم قطعیت تقاضا (مطالعه موردی: شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک) [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 40-55]
 • چندوسیله نقلیه روش شاخه و برش برای مسئله موجودی – مسیریابی واحدهای خون: یک مطالعه موردی [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 62-70]

ح

 • حداقل مربعات جزئی شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت تأمین‌کنندگان شرکت های پخش مواد غذایی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 62-69]
 • حراج معکوس ارائه مدلی برای تعیین شایستگی تأمین کنندگان در فرآیند حراج معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و معیار کیفیت محصول [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 69-83]
 • حل دقیق مسئله مکان‌یابی- مسیریابی چند کالایی با در نظرگیری محدودیت های حداکثر ظرفـیت وسیله نقلیه و مدت زمان دردسترس بودن وسیله نقلیه [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 26-31]
 • حلقه بحرانی بررسی زنجیره تأمین صنعت مرغ استان کرمانشاه «تعیین حلقه های مفقوده، اندازه اقتصادی هر حلقه و پروژه گذاری» [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 29-39]
 • حلقه مفقوده بررسی زنجیره تأمین صنعت مرغ استان کرمانشاه «تعیین حلقه های مفقوده، اندازه اقتصادی هر حلقه و پروژه گذاری» [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 29-39]
 • حمل و نقل مدل‌ ریاضی‌ حمل‌ و نقل‌ در سیستم‌های‌ لجستیکی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • حمل و نقل مدل‌سازی زنجیره تدارک اقلام در سیستم آماد و پشتیبانی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • حمل و نقل مدیریت‌ بهره‌برداری‌ از تایر [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • حمل و نقل جایگاه‌ حمل‌ و نقل‌ در برنامة‌ سوم‌ توسعه‌ [دوره 1، شماره 2، 1378]
 • حمل و نقل ایمنی‌ در حمل‌ و نقل‌ جاده‌ای‌ [دوره 1، شماره 1، 1378]
 • حمل و نقل حمـل‌ و نقـل‌ در دنیـای‌ امـروز بخش‌ اوّل‌ [دوره 1، 1پیش، 1378]
 • حمل و نقل مسئله مسیریابی کمان ظرفیت دار: الگوریتم ها و کاربردها [دوره 14، شماره 38، 1391]
 • حمل و نقل طراحی یک مدل حمل و نقل در حوزه ی بحران: مدل سازی و حل ابتکاری [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 24-31]
 • حمل و نقل ارائه مدلی جهت رتبه بندی معیارهای توان عملیاتی ترابری سنگین در یک سازمان نظامی [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 17-29]
 • حمل و نقل جاده‌ای مسافر ارزیابی و تعیین وضعیت یک سازمان حمل و نقل جاده‌ای مسافر از منظر معیارهای INQA منطبق بر EFQM [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 24-35]
 • حمل و نقل سبز شناسایی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در سامانه‌های آمادی [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 18-31]
 • حمل و نقل کالاهای خطرناک ارزیابی ریسک تقاضا، حمل و نقل کالاهای خطرناک و هزینه راه اندازی در زنجیره تأمین [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 4-9]
 • حمل و نقل نظامی (ترابری) ارائه مدلی جهت رتبه بندی معیارهای توان عملیاتی ترابری سنگین در یک سازمان نظامی [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 17-29]

خ

 • خدمات پزشکی اضطراری ارائه یک مدل چندهدفه پودمانی جهت مسئله مکان‌یابی خدمات پزشکی اضطراری، مطالعه موردی: شهر کرمان [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 23-32]
 • خدمات پس از فروش تدوین راهبرد نظام CRM بر پایه وارانتی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 78-87]
 • خدمات لجستیک نقش تسهیم میان شرکتی دانش در برون سپاری خدمات لجستیک (مورد مطالعه: شهرک های صنعتی استان گیلان) [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 41-54]
 • خرید سبز شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر سبز بودن شرکت‌های قطعه‌ساز ایران خودرو [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 52-61]
 • خرید گروهی خرید گروهی در بهداشت و درمان، (مطالعه موردی: داروخانه‌های شهر چالوس) [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 67-75]
 • خرده فروش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر وفاداری خرده فروشان به شرکت‌های توزیع (مطالعه موردی شرکت پاکنام) [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • خروجی‌های نامطلوب ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز شرکت‌های مواد نوشیدنی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 51-63]
 • خط تولید و مونتاژ افزایش کارایی خط تولید و مونتاژ رگلاتور گاز با بهبود فرآیند تخصیص نیروی کار به عملیات با بهره گیری از رویکرد شبیه سازی کامپیوتری گسسته پیشامد [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 30-40]
 • خطوط مبنا کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • خود ارزیابی بهبود ایمنی و بهداشت براساس فرآیند ارزیابی [دوره 7، شماره 23، 1384، صفحه 52-58]
 • خودروی سبک ارائه مدلی جهت توزیع مجدد یک خودروی سبک سازمانی میان رده‌ها (مطالعه موردی: خودروی تویوتا در یکی از سازمان‌های نظامی) [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 76-91]
 • خودروی سواری ارائه الگوی برآورد مصرف سوخت عملیاتی خودروهای سواری یگان های نظامی (مطالعه موردی استان های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و آذربایجان غربی) [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 16-25]
 • خودروهای سبک تاکتیکی شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود بهره‌برداری از خودروهای سبک تاکتیکی نظامی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 34-41]
 • خوشه بندی کاربرد داده‌کاوی در مهندسی تولید محصول از طراحی مفهومی تا تولید نهایی [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 45-61]
 • خوشه‌بندی مشتریان مسئله مکان‌ یابی رقابتی تسهیلات در بازار با استفاده از خوشه‌بندی مشتریان [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 4-11]
 • خوشه صنعتی ارزیابی شکل گیری اتحاد استراتژیک در یک خوشه صنعتی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 50-59]

د

 • داده کاوی کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • داده کاوی کشف الگوهای پنهان و مفید از داده های سامانه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات، با پیش‌بینی هزینه‌ها و نقاط پرت [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 26-37]
 • داده کاوی کاربرد داده‌کاوی در مهندسی تولید محصول از طراحی مفهومی تا تولید نهایی [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 45-61]
 • دانش‌ روش‌ طراحی‌ و تحلیل‌ چند شی‌گرایی‌ سیستم‌ها و کاربرد آن‌ در سیستم‌ لجستیک‌ [دوره 4، شماره 12، 1381]
 • دریافت کالا کلیدهای موفقیت در فرآیند انبارداری نوین کالا [دوره 9، شماره 26، 1386، صفحه 42-49]
 • درخت تصمیم‌گیری کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • دسترس‌پذیری طراحی مدلی برای سنجش آمادگی تجهیزات نظامی، با رویکرد سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • دسترس‌پذیری ارائه یک مدل چندهدفه پودمانی جهت مسئله مکان‌یابی خدمات پزشکی اضطراری، مطالعه موردی: شهر کرمان [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 23-32]
 • دسته بندی به‌کارگیری عملیات بارانداز در طراحی شبکه‌های لجستیک: دسته‌بندی و مرور ادبیات [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 18-35]
 • دسته بندی کاربرد داده‌کاوی در مهندسی تولید محصول از طراحی مفهومی تا تولید نهایی [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 45-61]
 • دکل‌های مخابراتی ارائه مدلی برای لجستیک امداد در شرایط عدم قطعیت [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 40-51]
 • دلفی پیش بینی و برآورد و مدل های مربوط به آنها [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 33-43]
 • دلفی- تابع بردا- تابع بردار ویژه  معرفی الگویی روشمند جهت ارزیابی گزینه‌های تعیین تکلیف اقلام [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 21-34]
 • دلفی فازی شناسایی عوامل پایداری زنجیره تأمین مبتنی بر حوزه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت صنعتی ایران خودرو) [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 56-73]
 • دلفی فازی شناسایی و اولویت بندی راهکارهای رفع موانع اجرای لجستیک معکوس با رویکرد ترکیبی دلفی فازی، سوآرا و واسپاس [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلفی فازی شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای رفع موانع اجرای لجستیک معکوس با رویکرد ترکیبی دلفی فازی،SWARA وWASPAS در صنعت تولید خمیر و کاغذ [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 85-98]
 • دیمتل تجزیه‌وتحلیل مدیریت زنجیره تأمین LARGe با استفاده از تکنیک دیمتل1 در شرکت سایپا [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 12-25]
 • دیمتل ارائه یک مدل ترکیبی فازی برای ارزیابی فناوری‌های دفع پسماند در زنجیره تأمین بیمارستانی [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 52-67]
 • دیمتل ارائه چارچوبی برای شناسایی و رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین بشردوستانه با استفاده از فن D-ANP [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 63-75]
 • دیمتل خاکستری بکارگیری رویکرد خاکستری برای ارزیابی موانع استقرار زنجیره تأمین تاب آور در صنایع تبدیلی خوراک دام و طیور [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 101-118]
 • دیمتل فازی تحلیلی بر موانع مدیریت زنجیره‌تأمین سبز با استفاده از تکنیک‌های تاپسیس فازی و دیمتل فازی (مورد مطالعه: صنعت سنگ آهن) [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 17-29]
 • دوره حیات نرم افزار اصول مهندسی نرم افزار و کاربرد آن در مکانیزاسیون سیستم‌های لجستیکی [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 17-23]

ر

 • رایانش ابری مدیریت زنجیره تأمین با به‌کارگیری فناوری نوین اینترنتی از اشیاء مبتنی بر ابر اطلاعات [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 26-41]
 • ریاست مبانی سیاست از منظر قرآن و روایات [دوره 3، شماره 9، 1380]
 • رانشی بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف در استان کردستان [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • راهبرد‌ اولویت‌بندی راهبرد‌های بهینه نگهداری و تعمیرات در صنایع نساجی با رویکرد الکتره [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 53-66]
 • راهبرد عملیات شبکه های تولید و زنجیره های تأمین: دیدگاه راهبردی عملیات [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 54-68]
 • راهبرد عملیات‌ها یک مطالعه بین المللی از راهبردهای زنجیره تأمین [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 76-83]
 • راهبردهای زنجیره تأمین بررسی تأثیر راهبردهای زنجیره تأمین بر یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد رقابتی (مطالعه موردی: صنعت لاستیک بارز کرمان) [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 4-17]
 • راه حل پارتو مکانیابی و تخصیص چند‌هدفه در زنجیره تأمین خون مطالعه ‌موردی: استان مازندران [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 56-68]
 • راهکارهای لجستیک معکوس شناسایی و اولویت بندی راهکارهای رفع موانع اجرای لجستیک معکوس با رویکرد ترکیبی دلفی فازی، سوآرا و واسپاس [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهکارهای لجستیک معکوس شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای رفع موانع اجرای لجستیک معکوس با رویکرد ترکیبی دلفی فازی،SWARA وWASPAS در صنعت تولید خمیر و کاغذ [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 85-98]
 • راه هوشمند روشهای دستیابی به حمل و نقل هوشمند در ایران [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 61-67]
 • رتبه‌بندی رتبه‌بندی فاکتورهای اصلی موفقیت زنجیره تأمین چابک در طراحی و تولید محصولات فرهنگی [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 54-60]
 • ردیابی کالا فناوری تشخیص فرکانس رادیویی (RFID) [دوره 9، شماره 26، 1386، صفحه 60-65]
 • ریسک شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین در سازمان‌های تولیدی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • ریسک نگاهی به سیستم هوش تجاری در صنعت بیمه [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 10-19]
 • ریسک رویکردی تحلیلی در شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین در صنایع لبنیات کشور [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 42-53]
 • ریسک شناسایی و رتبه بندی ریسک‌های زنجیره تأمین فرش دستبافت ایران با استفاده از رویکرد تلفیقی FMEA-TOPSIS [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 74-87]
 • ریسک شناسایی و بررسی تاثیر مولفه های ریسک زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریسک شناسایی و بررسی تأثیر مؤلفه‌های ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ایران‌خودرو خراسان [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 51-73]
 • ریسک اشتراکی مدل‌سازی ریاضی دو هدفه برای یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با ریسک اشتراکی و تقاضاهای غیر قطعی [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 4-15]
 • ریسک مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی بررسی ارتباط بین ریسک‌های مدیریت زنجیره تأمین سایبری و ریسک‌های مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی به روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت داروپخش) [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 62-75]
 • ریسک مدیریت زنجیره تأمین سایبری بررسی ارتباط بین ریسک‌های مدیریت زنجیره تأمین سایبری و ریسک‌های مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی به روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت داروپخش) [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 62-75]
 • رضایت تأمین‌کنندگان شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت تأمین‌کنندگان شرکت های پخش مواد غذایی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 62-69]
 • رفتار فرسایشی کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • رفق مبانی سیاست از منظر قرآن و روایات [دوره 3، شماره 9، 1380]
 • رقابت پذیری مطالعه ارتباط بین تاب آوری در زنجیره تأمین و رقابت پذیری کشورها به وسیله تحلیل همبستگی کانونی [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 40-53]
 • رقابت‎پذیری تأثیر توانمندی‌های زنجیره تأمین بر توسعه اقتصادی و رقابت‌پذیری کشورهای رو به رشد [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 4-13]
 • روابط خریدار و تأمین‌کننده شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت تأمین‌کنندگان شرکت های پخش مواد غذایی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 62-69]
 • روش AHP ارائه مدلی جهت انتخاب مناسب­ترین گزینه از شرکت­های لجستیک طرف سوم در ایران [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • روش Electre ارائه مدلی جهت انتخاب مناسب­ترین گزینه از شرکت­های لجستیک طرف سوم در ایران [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • روش LP متریک مدل مکان‌یابی تسهیل دوهدفه با نیاز تصادفی در چارچوب تئوری صف [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 44-51]
 • روش بهترین- بدترین انتخاب تأمین کنندگان پایدار در زنجیره تأمین پوشاک با استفاده از روش بهترین- بدترین (BWM) [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 47-61]
 • روش بونیسون- روش بالدوین  معرفی الگویی روشمند جهت ارزیابی گزینه‌های تعیین تکلیف اقلام [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 21-34]
 • روش تاپسیس ارائه یک روش نوآورانه در ارزیابی و انتخاب تجهیزات شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 14-32]
 • روش تحلیل رابطه ای خاکستری ارائه یک روش نوآورانه در ارزیابی و انتخاب تجهیزات شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 14-32]
 • روش تحلیل شبکه مدل علتیابی مغایرت آماری خودروها و ماشین آلات در رده های لجستیکی [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 52-63]
 • روش تصمیم‌گیری بررسی مقایسه‌ای روش‌های تصمیم‌گیری برون‌سپاری؛ با تمرکز بر برون‌سپاری فعالیت‌های لجستیکی [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 38-54]
 • روش حل دقیق و ابتکاری طراحی یک مدل حمل و نقل در حوزه ی بحران: مدل سازی و حل ابتکاری [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 24-31]
 • روش دلفی ارائه مدلی برای تعیین عمر عملیاتی تجهیزات بر اساس شرایط کاربری و محیطی [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • روش دلفی تعیین وضعیت محصولات گروه صنعتی گداختار در زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد آن با استفاده از روش TOPSIS‏ فازی‏ سلسله‏مراتبی [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • روش شاخه و برش روش شاخه و برش برای مسئله موجودی – مسیریابی واحدهای خون: یک مطالعه موردی [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 62-70]
 • روش شناسی سطح پاسخ ارائه یک روش نوآورانه در ارزیابی و انتخاب تجهیزات شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 14-32]
 • روش مجموع وزنی ساده ارائه یک روش نوآورانه در ارزیابی و انتخاب تجهیزات شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 14-32]
 • روش محدودیت اپسیلن طراحی یک مدل ریاضی دو هدفه زنجیره تأمین پویا در شرایط چند تولیدکننده و چند توزیع کننده [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 50-57]
 • روش‌های فازی و آماری رتبه‌بندی فاکتورهای اصلی موفقیت زنجیره تأمین چابک در طراحی و تولید محصولات فرهنگی [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 54-60]
 • روش وزن دهی پرسشنامه‌ای بررسی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین‌کنندگان پایدار در شرکت سایپا [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 32-48]
 • رویکرد تولیدی سفارش مبنا انتخاب تأمین کننده ها در زنجیره تأمین با رویکرد تولید بر مبنای سفارش با در نظر گرفتن ارزش در معرض ریسک [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • رویکرد سناریو محور مدل استوار تعیین همزمان اندازه دسته و توالی تولید [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 42-51]
 • رویکرد غیرمتمرکز سیاست مرور دائم در زنجیره عرضه با پارامترهای فازی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 58-69]
 • رویکرد فازی تعیین وضعیت محصولات گروه صنعتی گداختار در زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد آن با استفاده از روش TOPSIS‏ فازی‏ سلسله‏مراتبی [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • رویکرد متمرکز سیاست مرور دائم در زنجیره عرضه با پارامترهای فازی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 58-69]
 • رویکرد نوین زنجیره تأمین رویکرد نوین شرکت بوئینگ در مدیریت تأمین ‏کنندگان [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 17-30]
 • رویکردهای چهارگانه زنجیره تأمین تجزیه‌وتحلیل مدیریت زنجیره تأمین LARGe با استفاده از تکنیک دیمتل1 در شرکت سایپا [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 12-25]
 • رویکردهای نوین گذر زنجیره‌ تأمین‌ از ناب‌ و وظیفه‌ مدار به‌ چابک‌ و سفارش‌ محور [دوره 5، شماره 18، 1382]

ز

 • زیر ساخت حمل و نقل شناسایی موانع عملکرد مناسب زنجیره تأمین صنعت سیبک‌سازی خودرو در شهرک صنعتی زاهدان [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 24-33]
 • زلزله مدیریت بحران های طبیعی (زلزله) و لجستیک [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 4-19]
 • زمان‌بندی بارکش‎ها زمان‌بندی بارکش‌ها در یک سیستم فرابارانداز با چندین درب ورودی و خروجی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 50-57]
 • زمان تحویل احتمالی هماهنگ سازی توأم سیاست سفارش دهی و سطح خدمت در زنجیره تأمین غیرمتمرکز با وجود نامعینی در زمان های تحویل [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 60-66]
 • زمان تولید نرم افزار اصول مهندسی نرم افزار و کاربرد آن در مکانیزاسیون سیستم‌های لجستیکی [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 17-23]
 • زمان های بازسازی و اسقاط خودروها طراحی یک سیستم خبره فازی برای پیش بینی زمان‌های بازسازی واسقاط خودروها [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 26-35]
 • زنجیره ارزش راهکارهای توسعه زنجیره ارزش در تعاونی های تولیدی (مورد مطالعه تعاونی های استان خراسان جنوبی) [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 49-65]
 • زنجیره ارزش ارائه مدل مفهومی برای بهینه‌سازی مدیریت زنجیره ارزش تاب‌آور تولیدات داخلی دانش بنیان در شرایط اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: شرکت داروسازی خرمان) [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 32-40]
 • زنجیره ارزش لجستیک یکپارچه و مدیریت زنجیره ارزش [دوره 5، شماره 16، 1382، صفحه 38-44]
 • زنجیره تأمین انتخاب تأمین کننده ها در زنجیره تأمین با رویکرد تولید بر مبنای سفارش با در نظر گرفتن ارزش در معرض ریسک [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • زنجیره تأمین بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف در استان کردستان [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • زنجیره تأمین تعیین وضعیت محصولات گروه صنعتی گداختار در زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد آن با استفاده از روش TOPSIS‏ فازی‏ سلسله‏مراتبی [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • زنجیره تأمین شناسایی نقاط بحرانی و راهکارهای بهبود در زنجیره تأمین با استفاده از مدل SCOR، تئوری محدودیت ها و شش سیگما [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • زنجیره تأمین توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • زنجیره تأمین برنامه‌ریزی پویا جهت انتخاب تأمین‌کننده و تعیین میزان سفارش [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • زنجیره تأمین تبیین نظام همکاری استراتژیک در زنجیره تأمین و شناسایی مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • زنجیره تأمین مدلی یکپارچه برای طراحی زنجیره های تأمین چابک [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • زنجیره تأمین تحول سازمانی با ایجاد یکپارچگی در زنجیره تأمین، ضرورتی کارا در صنایع (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران) [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • زنجیره تأمین طراحی یک مدل تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های تعمیراتی؛ مطالعه موردی یک سازمان نظامی ایرانی [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • زنجیره تأمین وب هوشمند: ابزاری برای تولید و انتشار دانش ضمنی زنجیره تأمین [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 60-69]
 • زنجیره تأمین تأثیر توانمندی‌های زنجیره تأمین بر توسعه اقتصادی و رقابت‌پذیری کشورهای رو به رشد [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 4-13]
 • زنجیره تأمین ارزیابی ریسک تقاضا، حمل و نقل کالاهای خطرناک و هزینه راه اندازی در زنجیره تأمین [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 4-9]
 • زنجیره تأمین مروری بر مدل های اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین و ارائه چارچوب ارزیابی مستمر [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 30-39]
 • زنجیره تأمین انتخاب بهترین تأمین‌کننده براساس معیارهای چابکی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 4-13]
 • زنجیره تأمین توسعه مدل انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره فازی با فرض وابستگی معیارها [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 60-69]
 • زنجیره تأمین طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 4-17]
 • زنجیره تأمین ارائه یک مدل برای شبکه توزیع اقلام فسادپذیر در زنجیره تأمین با در نظر گرفتن سیاست تخفیف [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 18-25]
 • زنجیره تأمین رویکردی تحلیلی در شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین در صنایع لبنیات کشور [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 42-53]
 • زنجیره تأمین شناسایی مؤلفه ها و شاخص های تعامل پذیری در زنجیره تأمین [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 16-29]
 • زنجیره تأمین ارائه یک مدل کمّی انتخاب تأمین‌کننده با در نظر گرفتن ارتباطات میان تأمین کنندگان‬‬‬‬‬ [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 46-53]
 • زنجیره تأمین استاندارد‌های ایمنی محصول: راهنمای تأمین‌کنندگان و پشتیبان زنجیره تأمین [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 36-45]
 • زنجیره تأمین شناسایی موانع عملکرد مناسب زنجیره تأمین صنعت سیبک‌سازی خودرو در شهرک صنعتی زاهدان [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 24-33]
 • زنجیره تأمین ارائه مدل بهینه‌سازی استوار شبکه یکپارچه لجستیک مستقیم و معکوس در شرایط عدم قطعیت [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 4-15]
 • زنجیره تأمین مدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تأمین [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 70-83]
 • زنجیره تأمین ارائه مدل ارزیابی ناب- چابکی زنجیره تأمین پوشاک [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 4-17]
 • زنجیره تأمین ‌ راهکارهای ارتقای زنجیره تأمین سبز در صنایع پتروشیمی (مطالعه موردی: پتروشیمی مارون) [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 29-39]
 • زنجیره تأمین مطالعه موردی انتخاب مراکز پخش یک شرکت لجستیکی طرف سوم [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 4-13]
 • زنجیره تأمین تبیین تأثیر محرک‌ها بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت فرش ماشینی ایران [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 47-55]
 • زنجیره تأمین معـرفی کتـاب‌های لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال های 1394-1393 [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 84-84]
 • زنجیره تأمین معـرفی کتـاب لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال 1395 [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 92-92]
 • زنجیره تأمین بررسی زنجیره تأمین صنعت مرغ استان کرمانشاه «تعیین حلقه های مفقوده، اندازه اقتصادی هر حلقه و پروژه گذاری» [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 29-39]
 • زنجیره تأمین بررسی اثرات متقابل عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین در صنایع فولادی با استفاده از دیمتل خاکستری [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 29-39]
 • زنجیره تأمین مطالعه ارتباط بین تاب آوری در زنجیره تأمین و رقابت پذیری کشورها به وسیله تحلیل همبستگی کانونی [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 40-53]
 • زنجیره تأمین شناسایی و رتبه‌بندی آسیب‌های شبکه مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد تحلیل فرآیند شبکه‌ای در یکی از شرکت های تولیدی [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 4-16]
 • زنجیره تأمین ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد یکپارچه‌سازی چارچوب طبقه‌بندی سازمان (PCF) و حداقل استانداردهای زنجیره تأمین؛ همراه با مطالعه کاربردی [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 62-78]
 • زنجیره تأمین بررسی و تحلیل تأثیر نو آوری سازمانی بر تاب آوری زنجیره تأمین (مورد مطالعه شرکت های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شهرک های صنعتی شهرکرد) [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 18-31]
 • زنجیره تأمین ارزیابی تأمین کنندگان شرکت پی وی سی صبا برحسب شاخص های پایداری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 41-56]
 • زنجیره تأمین مروری بر زنجیره تأمین صنایع پیچیده مرتبط با صنایع دفاعی در جهان [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 57-72]
 • زنجیره تأمین ارزیابی چابکی زنجیره تأمین و اولویت‌بندی شرکت‌های کاشی و سرامیک یزد با مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (FMCDM) [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 16-30]
 • زنجیره تأمین ارائه الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه میرایی ارتعاشات برای مسئله مکان‌یابی تسهیلات و تخصیص سهم به تأمین‌کنندگان در یک زنجیره‌تأمین چند دوره‌ای چند محصولی [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 31-50]
 • زنجیره تأمین طراحی یک مدل ریاضی زنجیره تأمین بوم گردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنجیره تأمین بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری شرکت‌‌ها در شرایط بروز اختلالات زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت‌‌های تولیدی شهرک صنعتی البرز در استان قزوین) [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 33-50]
 • زنجیره تأمین شناسایی و بررسی تأثیر مؤلفه‌های ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ایران‌خودرو خراسان [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 51-73]
 • زنجیره تأمین طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین بوم گردی [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 74-84]
 • زنجیره تأمین ارائه مدل ارزیابی تاب‌آوری زنجیره ‌تأمین با رویکرد تلفیقی دی متل،ANP و آراس خاکستری (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 60-72]
 • زنجیره تأمین نقش سیستم‌های اطلاعاتی(IS) و فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت زنجیرة تأمین (SCM) [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 65-80]
 • زنجیره تأمین طراحی و تجزیه و تحلیل زنجیرة تأمین : مدلها و روش‌ها [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 81-90]
 • زنجیره تأمین زنجیره تأمین چابک و نت نظامی [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 18-25]
 • زنجیره تأمین لجستیک معکوس [دوره 4، شماره 12، 1381، صفحه 37-44]
 • زنجیره تأمین جلب مشتریان با ارزش با استفاده از همزمانی زنجیره تامین [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 41-44]
 • زنجیره‌ تأمین‌ مدلسازی‌ زنجیره‌ تأمین‌ با استفاده‌ از شبیه‌سازی‌ [دوره 6، شماره 20، 1383]
 • زنجیره‌تأمین ارزیابی زنجیره‌تأمین مبتنی بر مدل SCOR (مطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق) [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 34-46]
 • زنجیره تامین شناسایی و بررسی تاثیر مولفه های ریسک زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنجیره‌تامین بررسی عوامل موثر بر تاب آوری شرکت‌‌ها در شرایط بروز اختلالات زنجیره‌‌تأمین (مورد مطالعه: شرکت‌‌های تولیدی شهرک صنعتی البرز در استان قزوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنجیره تأمین برق طراحی مدل زنجیره تأمین برق با رویکرد مدیریت شبکه هوشمند [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 22-29]
 • زنجیره تأمین بشردوستانه ارائه چارچوبی برای شناسایی و رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین بشردوستانه با استفاده از فن D-ANP [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 63-75]
 • زنجیره تأمین بیمارستان ارائه یک مدل ترکیبی فازی برای ارزیابی فناوری‌های دفع پسماند در زنجیره تأمین بیمارستانی [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 52-67]
 • زنجیره تأمین بیمارستان ارائه مدلی در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی بیمارستان با استفاده از تئوری بازی‌ها [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 68-81]
 • زنجیره تأمین پایدار بررسی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین‌کنندگان پایدار در شرکت سایپا [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 32-48]
 • زنجیره تأمین پایدار شناسایی عوامل پایداری زنجیره تأمین مبتنی بر حوزه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت صنعتی ایران خودرو) [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 56-73]
 • زنجیره تأمین پایدار انتخاب تأمین کنندگان پایدار در زنجیره تأمین پوشاک با استفاده از روش بهترین- بدترین (BWM) [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 47-61]
 • زنجیره تأمین پایدار واکاوی مفاهیم پایداری و نوآوری در سطح زنجیره تأمین؛ روند گذشته، چشم‌انداز آینده [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 4-22]
 • زنجیره تامین پایدار واکاوی مفاهیم پایداری و نوآوری در سطح زنجیره تامین؛ روند گذشته، چشم انداز آینده [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنجیره تأمین پویا طراحی یک مدل ریاضی دو هدفه زنجیره تأمین پویا در شرایط چند تولیدکننده و چند توزیع کننده [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 50-57]
 • زنجیره تأمین پوشاک انتخاب تأمین کنندگان پایدار در زنجیره تأمین پوشاک با استفاده از روش بهترین- بدترین (BWM) [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 47-61]
 • زنجیره تأمین جهانی اولویت بندی تأمین کنندگان در زنجیره تأمین جهانی با رویکرد AHP فازی با مطالعه موردی در کارخانه سیم و کابل دانیال شهرکرد [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • زنجیره تأمین چابک رتبه‌بندی فاکتورهای اصلی موفقیت زنجیره تأمین چابک در طراحی و تولید محصولات فرهنگی [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 54-60]
 • زنجیره تأمین چابک ارائه مدل ارزیابی ناب- چابکی زنجیره تأمین پوشاک [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 4-17]
 • زنجیره تأمین حلقه بسته بهینه سازی زنجیره‌تأمین حلقه‌بسته چند سطحی، چند محصولی و چند دوره‌ای با هدف کاهش هزینه های زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت آمادبهینه‌ساز) [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 27-36]
 • زنجیره تأمین خون طراحی زنجیره تأمین خون در زمان بحران زلزله تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 6-21]
 • زنجیره تأمین خون طراحی مدل چندهدفه چند سطحی زنجیره تأمین خون در شرایط بحران [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 82-95]
 • زنجیره تأمین خون مکانیابی و تخصیص چند‌هدفه در زنجیره تأمین خون مطالعه ‌موردی: استان مازندران [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 56-68]
 • زنجیره تأمین دوسطحی کنترل موجودی و قیمت گذاری توأم کالاهای فسادپذیر در زنجیره تأمین دوسطحی [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 56-66]
 • زنجیره تأمین سبز زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی) [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • زنجیره تأمین سبز ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله‌ای برای طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 24-33]
 • زنجیره تأمین سبز ‌ راهکارهای ارتقای زنجیره تأمین سبز در صنایع پتروشیمی (مطالعه موردی: پتروشیمی مارون) [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 29-39]
 • زنجیره تأمین سبز ارائه الگوی استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت پتروشیمی پردیس با استفاده از روش نقشه شناختی فازی [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 65-78]
 • زنجیره تأمین سبز کاربرد زنجیره تأمین سبز در ارائه مدلی برای استانداردهای مدیریت سبز بیمارستان ها (مورد مطالعه بیمارستان های شهر بوشهر) [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 39-52]
 • زنجیره تأمین سبز بررسی پیوستگی موانع استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد معادلات ساختاری- تفسیری و اولویت بندی آن با روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: صنعت سیمان استان فارس) [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 76-92]
 • زنجیره تأمین قطعه سازی خودرو ارزیابی و اولویت بندی مستقل تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک مقایسات زوجی و آنالیز ABC در شرکت های قطعه سازی خودرو [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 15-28]
 • زنجیره ‌تأمین گندم و آرد طراحی شبکه زنجیره تأمین گندم و محصولات آن [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 47-59]
 • زنجیره تأمین مالی کاربرد ابزارهای TRIZ در ایجاد تاب آوری زنجیره تأمین مالی بانک [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 70-84]
 • زنجیره ‌تأمین محصولات کشاورزی طراحی شبکه زنجیره تأمین گندم و محصولات آن [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 47-59]
 • زنجیره تأمین ناب ارائه مدل ارزیابی ناب- چابکی زنجیره تأمین پوشاک [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 4-17]
 • زنجیره تأمین ناب چابک ارائه مدل ارزیابی ناب- چابکی زنجیره تأمین پوشاک [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 4-17]
 • زنجیره تأمین نظامی بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی (MSCM) [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • زنجیره خون‌رسانی مدل‌سازی زنجیره تأمین خون‌رسانی با رویکرد صرفه‌جویی در هزینه و زمان [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 12-23]
 • زنجیره عرضه دو سطحی سیاست مرور دائم در زنجیره عرضه با پارامترهای فازی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 58-69]

س

 • ساخت‌ عوامل‌ اساسی‌ موفقیت‌ در مدیریت‌ زنجیرة‌ تأمین‌ چابک‌ (یک‌ مطالعه‌ تجربی‌) [دوره 6، شماره 19، 1383]
 • سازمان تحول سازمانی با ایجاد یکپارچگی در زنجیره تأمین، ضرورتی کارا در صنایع (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران) [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • سازمان خدماتی ارزیابی و تعیین وضعیت یک سازمان حمل و نقل جاده‌ای مسافر از منظر معیارهای INQA منطبق بر EFQM [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 24-35]
 • سازمان های دولتی‏ بهبود فرآیند مدیریت تدارکات یک شرکت کارفرمایی دولتی با استفاده از مهندسی ارزش [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 4-13]
 • سیاست مبانی سیاست از منظر قرآن و روایات [دوره 3، شماره 9، 1380]
 • سیاست انتخاب عمل طراحی سازوکار تدارکات براساس یادگیری Q و با سیاست انتخاب عمل مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 40-48]
 • سیاست مرور دائم سیاست مرور دائم در زنجیره عرضه با پارامترهای فازی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 58-69]
 • سیاست موجودی (s ارزیابی سیستم توزیع متمرکز پوشاک با رویکرد تقسیم مخاطره (مطالعه موردی) [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 24-46]
 • سیاست نفس مبانی سیاست از منظر قرآن و روایات [دوره 3، شماره 9، 1380]
 • سری زمانی پیش بینی و برآورد و مدل های مربوط به آنها [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 33-43]
 • سرمایه اجتماعی تأملی جامعه‌شناختی پیرامون اوقات فراغت مطالعه موردی دبیرستان‌های شهر بوشهر [دوره 5، شماره 17، 1382]
 • سرمایه فرهنگی تأملی جامعه‌شناختی پیرامون اوقات فراغت مطالعه موردی دبیرستان‌های شهر بوشهر [دوره 5، شماره 17، 1382]
 • سرمایه نمادی تأملی جامعه‌شناختی پیرامون اوقات فراغت مطالعه موردی دبیرستان‌های شهر بوشهر [دوره 5، شماره 17، 1382]
 • سری‌های زمانی ارائه مدل دوهدفه برنامه‌ریزی تصادفی خدمات پرستاری [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 73-88]
 • سرویس موقت وابسته به دستگاه ارائه روشی برای مجازی سازی اشیاء در زنجیره تأمین مبتنی بر معماری سرویس‌های موقت وابسته به دستگاه در محیط اینترنت اشیاء (مورد مطالعه: کاربری بلیط اتوبوس) [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 31-44]
 • سیستم الزامات طراحی سیستم پیش بینی در حوزه لجستیک [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • سیستم بستر سیستمی‌ سماپل‌ برای‌ لجستیک‌ [دوره 3، شماره 9، 1380]
 • سیستم اصول‌ کنترل‌ داخلی‌ در سیستم‌ لجستیک‌ «بخش‌ دوم‌» [دوره 3، شماره 7، 1380]
 • سیستم سیستم مدیریت اطلاعات پایه لجستیک (سماپل) قسمت‌ هفتم‌: نقش‌ و اثر سماپل‌ بر سازمان‌ لجستیک‌ [دوره 3، شماره 7، 1380]
 • سیستم سیستم مدیریت اطلاعات پایه لجستیک (سماپل) قسمت‌ سوم‌ : کدینگ‌؛ زیر سیستم‌ اصلی‌ سماپل‌ [دوره 2، شماره 3، 1379]
 • سیستم (سیستم‌ مدیریت‌ اطلاعات‌ پایه‌ لجستیک‌) [دوره 1، شماره 1، 1378]
 • سیستم سیستمهای از آبگیری شناور [دوره 1، 01صفر، 1378]
 • سیستم اطلاعاتی الزامات طراحی سیستم پیش بینی در حوزه لجستیک [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • سیستم اطلاعاتی ارائه یک چارچوب مبتنی بر سیستم‌های چندعاملی برای هماهنگ‌سازی بلادرنگ در زنجیره‌تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • سیستم‌ اطلاعاتی‌ نت‌ ویژگیها و الزامات‌ طراحی‌ و اجرای‌ سیستم‌های‌ مکانیزه‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ (CMMS) [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • سیستم پشتیبان تصمیم کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • سیستم پشتیبان تصمیم کشف الگوهای پنهان و مفید از داده های سامانه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات، با پیش‌بینی هزینه‌ها و نقاط پرت [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 26-37]
 • سیستم پشتیبان تصمیم گیری تخمین عمر مفید باقیمانده تجهیزات دفاعی با استفاده از مدل مدیریت سلامت تجهیزات و پیش بینی عیوب(PHM)، (مطالعه موردی: سامانه راداری) [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 4-14]
 • سیستم پشتیبانی تصمیم گیری طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در ارزیابی تأمین کنندگان با استفاده از رویکرد ویکور فازی (مطالعه موردی: شرکت شش ستاره ایران) [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 4-20]
 • سیستم توزیع متمرکز ارزیابی سیستم توزیع متمرکز پوشاک با رویکرد تقسیم مخاطره (مطالعه موردی) [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 24-46]
 • سیستم تولید ارزیابی سیستم تولید، فرآیند ساخت و لجستیک و فناوری جاری شرکت های ولوو و رنو در شرکت سایپا دیزل [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 55-64]
 • سیستم چندعاملی ارائه ساختاری برای سیستم های چند عاملی در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی سلامت [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 22-39]
 • سیستم حمل و نقل هوشمند ارائه یک مدل ترکیبی فازی برای حمل و نقل در سیستم سلامت [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 37-46]
 • سیستم خبره فازی طراحی مدلی برای سنجش آمادگی تجهیزات نظامی، با رویکرد سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • سیستم ردیابی فناوری تشخیص فرکانس رادیویی (RFID) [دوره 9، شماره 26، 1386، صفحه 60-65]
 • سیستم فازی ارائه یک مدل ترکیبی فازی برای حمل و نقل در سیستم سلامت [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 37-46]
 • سیستم‌ مکانیزه‌ نت‌ ویژگیها و الزامات‌ طراحی‌ و اجرای‌ سیستم‌های‌ مکانیزه‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ (CMMS) [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار نت بهره ور فراگیر (TPM) بر چابکی سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 79-88]
 • سیستم موجودی چند سطحی مدل سازی سیستم موجودی قطعات یدکی چندسطحی با پس افت و تخفیفات کلی تأمین کننده خارجی با رویکرد شبکه [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 32-43]
 • سیستم های اطلاعاتی ارائه الگویی جهت ارتقاء سطح کیفی مدیریت زنجیره تأمین با بهره گیری از توانمندی های فناوری اطلاعات [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • سیستم های اطلاعاتی نقش سیستم‌های اطلاعاتی(IS) و فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت زنجیرة تأمین (SCM) [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 65-80]
 • سیستم های اطلاعاتی (IS) دگرگونی سازمان های لجستیکی با پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • سیستم های اطلاعات سلامت ارائه یک مدل ترکیبی فازی برای حمل و نقل در سیستم سلامت [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 37-46]
 • سیستم های اطلاعات سلامت (HIS ) ارائه ساختاری برای سیستم های چند عاملی در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی سلامت [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 22-39]
 • سیستم های اطلاعاتی یکپارچه دگرگونی سازمان های لجستیکی با پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • سیستم های اطلاعاتی لجستیکی معماری سرویس گرا رویکردی نوین برای یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی لجستیکی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 40-50]
 • سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی دگرگونی سازمان های لجستیکی با پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • سیستم های پشتیبان تصمیم گیری طراحی یک سیستم خبره فازی برای پیش بینی زمان‌های بازسازی واسقاط خودروها [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 26-35]
 • سیستمهای حمل ونقل هوشمند روشهای دستیابی به حمل و نقل هوشمند در ایران [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 61-67]
 • سیستم های خبره طراحی یک سیستم خبره فازی برای پیش بینی زمان‌های بازسازی واسقاط خودروها [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 26-35]
 • سیسکو زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی) [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • سطح استراتژیک لجستیک یکپارچه و مدیریت زنجیره ارزش [دوره 5، شماره 16، 1382، صفحه 38-44]
 • سطح پاسخ گویی زنجیره تأمین ارزیابی سطح پاسخگویی مورد نیاز یک محصول با استفاده از روش AHP فازی در زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • سکوی مشترک؛ خانواده محصول؛ استراتژی سکو؛ سکوی محصول مدیریت زمان در زنجیره‌های تأمین مبتنی بر سکو [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • سلامت کاربرد شبیه سازی در لجستیک بیمارستان [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 33-45]
 • سنجش آمادگی تجهیزات طراحی مدلی برای سنجش آمادگی تجهیزات نظامی، با رویکرد سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • سنجش برون سپاری ارائه مدل فرآیندی جهت سنجش بهره وری برون سپاری توزیع جیره استحقاقی کارکنان در سازمان های نظامی [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 12-25]
 • سنجش خستگی سنجش خستگی به روش ذهنی- تجربی [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 44-50]
 • سنجش فراگیر مدیریت زنجیره تأمین با به‌کارگیری فناوری نوین اینترنتی از اشیاء مبتنی بر ابر اطلاعات [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 26-41]
 • سوآرا شناسایی و اولویت بندی راهکارهای رفع موانع اجرای لجستیک معکوس با رویکرد ترکیبی دلفی فازی، سوآرا و واسپاس [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوآرا شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای رفع موانع اجرای لجستیک معکوس با رویکرد ترکیبی دلفی فازی،SWARA وWASPAS در صنعت تولید خمیر و کاغذ [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 85-98]
 • سوخت ارائه الگوی برآورد مصرف سوخت عملیاتی خودروهای سواری یگان های نظامی (مطالعه موردی استان های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و آذربایجان غربی) [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 16-25]
 • سوزاندن روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار [دوره 13، شماره 31، 1390]

ش

 • شاخص ارزیابی ساختار و شاخص‌های ارزیابی زنجیره تأمین گردشگری مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 66-83]
 • شبکه مدل سازی سیستم موجودی قطعات یدکی چندسطحی با پس افت و تخفیفات کلی تأمین کننده خارجی با رویکرد شبکه [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 32-43]
 • شبکه ارزش شبکه های تولید و زنجیره های تأمین: دیدگاه راهبردی عملیات [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 54-68]
 • شبکه توزیع مسئله مکان‌یابی- مسیریابی چند کالایی با در نظرگیری محدودیت های حداکثر ظرفـیت وسیله نقلیه و مدت زمان دردسترس بودن وسیله نقلیه [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 26-31]
 • شبکه توزیع ارائه یک مدل برای شبکه توزیع اقلام فسادپذیر در زنجیره تأمین با در نظر گرفتن سیاست تخفیف [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 18-25]
 • شبکه حسگر بی سیم مدیریت زنجیره تأمین با به‌کارگیری فناوری نوین اینترنتی از اشیاء مبتنی بر ابر اطلاعات [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 26-41]
 • شبکه حمل‌ونقل طراحی و تحلیل حساسیت شبکه حمل‌ونقل بندر خشک با استفاده از مکان‌یابی هاب [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 4-11]
 • شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته مدل‌سازی ریاضی دو هدفه برای یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با ریسک اشتراکی و تقاضاهای غیر قطعی [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 4-15]
 • شبکه‏سازی رویکرد نوین شرکت بوئینگ در مدیریت تأمین ‏کنندگان [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 17-30]
 • شبکه عصبی کشف الگوهای پنهان و مفید از داده های سامانه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات، با پیش‌بینی هزینه‌ها و نقاط پرت [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 26-37]
 • شبکه عصبی مصنوعی کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • شبکه لجستیک به‌کارگیری عملیات بارانداز در طراحی شبکه‌های لجستیک: دسته‌بندی و مرور ادبیات [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 18-35]
 • شبکه‌های عصبی طراحی مدلی برای سنجش آمادگی تجهیزات نظامی، با رویکرد سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • شبکه هوشمند طراحی مدل زنجیره تأمین برق با رویکرد مدیریت شبکه هوشمند [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 22-29]
 • شبیه سازی افزایش کارایی خط تولید و مونتاژ رگلاتور گاز با بهبود فرآیند تخصیص نیروی کار به عملیات با بهره گیری از رویکرد شبیه سازی کامپیوتری گسسته پیشامد [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 30-40]
 • شبیه‌سازی‌ مدلسازی‌ زنجیره‌ تأمین‌ با استفاده‌ از شبیه‌سازی‌ [دوره 6، شماره 20، 1383]
 • شبیه‌سازی تبرید مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن انبار موقت و امکان ارسال جزیی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 14-23]
 • شبیه‌سازی لجستیک کاربرد شبیه سازی در لجستیک بیمارستان [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 33-45]
 • شبیه سازی مونت کارلو بهینه‌سازی ترکیبی موجودی قطعات یدکی و فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 36-53]
 • شدت رقابت تناسب راهبردی در زنجیره تأمین: گامی برای عملکرد بهتر شرکت با تأکید بر نقش تعدیل‌گری شدت رقابت (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی شهرستان کاشان) [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 4-15]
 • شرکت بل روزانه بررسی تأثیر قابلیت های لجستیک معکوس بر هزینه شرکت (مورد مطالعه: شرکت بل روزانه) [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 20-38]
 • شرکت پتروشیمی پردیس ارائه الگوی استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت پتروشیمی پردیس با استفاده از روش نقشه شناختی فازی [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 65-78]
 • شرکت توزیع شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر وفاداری خرده فروشان به شرکت‌های توزیع (مطالعه موردی شرکت پاکنام) [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • شرکت سایپا بررسی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین‌کنندگان پایدار در شرکت سایپا [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 32-48]
 • شرکت کیاالکترود شرق ارزیابی زنجیره‌تأمین مبتنی بر مدل SCOR (مطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق) [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 34-46]
 • شرکت کارفرمایی بهبود فرآیند مدیریت تدارکات یک شرکت کارفرمایی دولتی با استفاده از مهندسی ارزش [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 4-13]
 • شرکت گلبرگ بهاران ارزیابی کارایی محصولات شرکت گلبرگ بهاران با رویکرد توسعه محصول با استفاده از تحلیل پوششی داده ها DEA [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 21-28]
 • شرکت‌های لجستیکی طرف سوم مطالعه موردی انتخاب مراکز پخش یک شرکت لجستیکی طرف سوم [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 4-13]
 • شش سیگما شناسایی نقاط بحرانی و راهکارهای بهبود در زنجیره تأمین با استفاده از مدل SCOR، تئوری محدودیت ها و شش سیگما [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • شی‌گرا روش‌ طراحی‌ و تحلیل‌ چند شی‌گرایی‌ سیستم‌ها و کاربرد آن‌ در سیستم‌ لجستیک‌ [دوره 4، شماره 12، 1381]
 • شناسایی از طریق امواج رادیویی پدیداری جامع دارایی ها [دوره 7، 24,25، 1384]
 • شناسایی خودکار پدیداری جامع دارایی ها [دوره 7، 24,25، 1384]
 • شناسایی عوامل شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر وفاداری خرده فروشان به شرکت‌های توزیع (مطالعه موردی شرکت پاکنام) [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • شناسایی و رتبه‌بندی آسیب‌ها شناسایی و رتبه‌بندی آسیب‌های شبکه مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد تحلیل فرآیند شبکه‌ای در یکی از شرکت های تولیدی [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 4-16]
 • شناسایی و قابلیت ردیابی مدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تأمین [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 70-83]
 • شناسه داده مدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تأمین [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 70-83]
 • شهر تهران طراحی زنجیره تأمین خون در زمان بحران زلزله تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 6-21]
 • شهر مشهد ساختار و شاخص‌های ارزیابی زنجیره تأمین گردشگری مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 66-83]
 • شواهد عینی بهبود ایمنی و بهداشت براساس فرآیند ارزیابی [دوره 7، شماره 23، 1384، صفحه 52-58]

ص

 • صنایع پیچیده مروری بر زنجیره تأمین صنایع پیچیده مرتبط با صنایع دفاعی در جهان [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 57-72]
 • صنایع دفاعی تأثیر بیماری کرونا بر زنجیره تأمین دفاعی [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 89-96]
 • صنایع غذایی تحلیلی بر عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی تأییدی و تاپسیس فازی (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی شهرک صنعتی شیراز) [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 4-16]
 • صنایع نساجی اولویت‌بندی راهبرد‌های بهینه نگهداری و تعمیرات در صنایع نساجی با رویکرد الکتره [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 53-66]
 • صنایع نظامی طراحی یک مدل تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های تعمیراتی؛ مطالعه موردی یک سازمان نظامی ایرانی [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • صنعت پتروشیمی ‌ راهکارهای ارتقای زنجیره تأمین سبز در صنایع پتروشیمی (مطالعه موردی: پتروشیمی مارون) [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 29-39]
 • صنعت پوشاک ارزیابی سیستم توزیع متمرکز پوشاک با رویکرد تقسیم مخاطره (مطالعه موردی) [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 24-46]
 • صنعت حمل و نقل فناوری تشخیص فرکانس رادیویی (RFID) [دوره 9، شماره 26، 1386، صفحه 60-65]
 • صنعت خودرو شناسایی موانع عملکرد مناسب زنجیره تأمین صنعت سیبک‌سازی خودرو در شهرک صنعتی زاهدان [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 24-33]
 • صنعت خودرو بررسی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین‌کنندگان پایدار در شرکت سایپا [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 32-48]
 • صنعت خودروسازی شناسایی عوامل پایداری زنجیره تأمین مبتنی بر حوزه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت صنعتی ایران خودرو) [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 56-73]
 • صنعت سیمان بررسی پیوستگی موانع استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد معادلات ساختاری- تفسیری و اولویت بندی آن با روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: صنعت سیمان استان فارس) [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 76-92]
 • صنعت گاز ارائه چارچوبی یکپارچه برای بهبود عملکرد صنعت‌گاز مبتنی بر سیستم‌های مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و مدیریت زنجیره تأمین (SCM) [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 30-44]
 • صنعت گردشگری ساختار و شاخص‌های ارزیابی زنجیره تأمین گردشگری مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 66-83]

ط

 • طبقه بندی کلیدهای موفقیت در فرآیند انبارداری نوین کالا [دوره 9، شماره 26، 1386، صفحه 42-49]
 • طبقه‌بندی چند معیاره ی موجودی ارائه سه مدل جدید برای سطح اهمیت اقلام طبقه ABC با هدف کاهش هزینه های موجودی [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 80-100]
 • طبقه بندی خطر و سازگاری مواد منفجره طبقه بندی خطر و گروه‌های سازگاری مهمات ومواد منفجره [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 40-45]
 • طبقه‌بندی فرآیند ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد یکپارچه‌سازی چارچوب طبقه‌بندی سازمان (PCF) و حداقل استانداردهای زنجیره تأمین؛ همراه با مطالعه کاربردی [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 62-78]
 • طراحی آشنایی با تجارت الکترونیکی [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 24-30]
 • طراحی استراتژیک چکیده آشنایی با تجارت الکترونیکی [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 24-30]
 • طراحی انبارها آشنایی با تجارت الکترونیکی [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 24-30]
 • طراحی زنجیره تأمین بررسی پایداری در طراحی زنجیره تأمین [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 4-19]
 • طراحی سبز زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی) [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • طراحی سبز شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر سبز بودن شرکت‌های قطعه‌ساز ایران خودرو [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 52-61]
 • طراحی شبکه زنجیره تأمین رویکرد حل مستقیم برای طراحی شبکه زنجیره تأمین با متغیرهای فازی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 66-73]
 • طراحی شبکه زنجیره تأمین ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله‌ای برای طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 24-33]
 • طراحی شبکه زنجیره تأمین طراحی شبکه زنجیره‌تأمین پایدار برای خدمات پزشکی در شرایط عدم‌قطعیت [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 18-28]
 • طراحی شبکه زنجیره‌تأمین مکان یابی انبارهای متقاطع با در نظر گرفتن چند سطح ظرفیت و بدون محدودیت تعداد [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 30-37]

ع

 • عامل های هوشمند مروری بر نقش عامل های نرم افزاری هوشمند در مدیریت زنجیره تأمین [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 14-26]
 • عامل‌های هوشمند ارائه یک چارچوب مبتنی بر سیستم‌های چندعاملی برای هماهنگ‌سازی بلادرنگ در زنجیره‌تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • عدل مبانی سیاست از منظر قرآن و روایات [دوره 3، شماره 9، 1380]
 • عدم اطمینان تناسب راهبردی در زنجیره تأمین: گامی برای عملکرد بهتر شرکت با تأکید بر نقش تعدیل‌گری شدت رقابت (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی شهرستان کاشان) [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 4-15]
 • عدم قطعیت مدل‌سازی ریاضی دو هدفه برای یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با ریسک اشتراکی و تقاضاهای غیر قطعی [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 4-15]
 • عدم قطعیت طراحی زنجیره تأمین خون در زمان بحران زلزله تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 6-21]
 • عدم قطعیت حل مسئله چندین فروشنده دوره‌گرد با الگوریتم‌های رقابت استعماری و جریان آب در حالت عدم قطعیت تقاضا (مطالعه موردی: شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک) [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 40-55]
 • عدم قطعیت طراحی شبکه زنجیره‌تأمین پایدار برای خدمات پزشکی در شرایط عدم‌قطعیت [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 18-28]
 • عکس‌العمل تسهیلات ارائه یک مدل دوسطحی برای مکان‌یابی رقابتی تسهیلات با وجود عکس العمل رقبای موجود در بازار با استفاده از مفهوم تعامل [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 58-65]
 • علت و معلولی مدل علتیابی مغایرت آماری خودروها و ماشین آلات در رده های لجستیکی [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 52-63]
 • عمر استاندارد ارائه مدلی برای تعیین عمر عملیاتی تجهیزات بر اساس شرایط کاربری و محیطی [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • عمر اقتصادی ارائه مدلی برای تعیین عمر عملیاتی تجهیزات بر اساس شرایط کاربری و محیطی [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • عمر اقتصادی بهینه سازی زمان جایگزینی و تعویض تجهیزات با استفاده از هزینه چرخه عمر (مطالعه موردی: ناوگان اتوبوس رانی شرکت جوان سیر ایثار) [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • عمر باقیمانده ارائه مدلی برای تعیین عمر عملیاتی تجهیزات بر اساس شرایط کاربری و محیطی [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • عمر عملیاتی ارائه مدلی برای تعیین عمر عملیاتی تجهیزات بر اساس شرایط کاربری و محیطی [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • عمر مفید باقیمانده (RUL) تخمین عمر مفید باقیمانده تجهیزات دفاعی با استفاده از مدل مدیریت سلامت تجهیزات و پیش بینی عیوب(PHM)، (مطالعه موردی: سامانه راداری) [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 4-14]
 • عمق نفوذ مسیریابی از میان موانع جابه جاشونده [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 14-23]
 • عملیات بارانداز به‌کارگیری عملیات بارانداز در طراحی شبکه‌های لجستیک: دسته‌بندی و مرور ادبیات [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 18-35]
 • عملیات بارانداز عبوری عملیات بارانداز عبوری پژوهش های کنونی در مقایسه با تجربیات صنعتی [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 93-121]
 • عملکرد ارائه چارچوبی یکپارچه برای بهبود عملکرد صنعت‌گاز مبتنی بر سیستم‌های مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و مدیریت زنجیره تأمین (SCM) [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 30-44]
 • عملکرد رقابتی بررسی تأثیر راهبردهای زنجیره تأمین بر یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد رقابتی (مطالعه موردی: صنعت لاستیک بارز کرمان) [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 4-17]
 • عملکرد زنجیره تأمین بررسی نقش واسطه ای استراتژی زنجیره تأمین بین استراتژی رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 4-17]
 • عملکرد زنجیره تأمین تحلیلی بر عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی تأییدی و تاپسیس فازی (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی شهرک صنعتی شیراز) [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 4-16]
 • عملکرد زنجیره ‏تأمین نقش قابلیت انعطاف پذیری تولید و چابکی زنجیره ‏تأمین بر عملکرد زنجیره ‏تأمین [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 84-97]
 • عملکرد زنجیره‌تأمین ارزیابی عملکرد زنجیره‌تأمین پروژه‌ها مبتنی بر BSC و تفکر ناب؛ مورد مطالعه: پروژه‌های پتروشیمی [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 73-85]
 • عملکرد شرکت تناسب راهبردی در زنجیره تأمین: گامی برای عملکرد بهتر شرکت با تأکید بر نقش تعدیل‌گری شدت رقابت (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی شهرستان کاشان) [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 4-15]
 • عملکرد مالی شناسایی و بررسی تاثیر مولفه های ریسک زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد مالی شناسایی و بررسی تأثیر مؤلفه‌های ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ایران‌خودرو خراسان [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 51-73]
 • عوامل اقتصادی سازمانی، سیستم حمل و نقل بهینه بررسی تأثیر قابلیت های لجستیک معکوس بر هزینه شرکت (مورد مطالعه: شرکت بل روزانه) [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 20-38]
 • عوامل امدادی مدیریت بحران های طبیعی (زلزله) و لجستیک [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 4-19]
 • عوامل زنجیره تأمین پایدار شناسایی عوامل پایداری زنجیره تأمین مبتنی بر حوزه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت صنعتی ایران خودرو) [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 56-73]
 • عوامل مؤثر بررسی اثرات متقابل عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین در صنایع فولادی با استفاده از دیمتل خاکستری [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 29-39]

غ

 • غذا طراحی جیره غذایی عملیاتی [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 18-26]

ف

 • فازی ارائه مدل تلفیقی QFD، FMEA و AHP فازی برای بهبود تصمیم‌گیری در برون‌سپاری لجستیک [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 4-11]
 • فاصله پوششی مدل‌سازی زنجیره تأمین خون‌رسانی با رویکرد صرفه‌جویی در هزینه و زمان [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 12-23]
 • فاکتورهای اصلی موفقیت طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 4-17]
 • فاکتورهای اصلی موفقیت رتبه‌بندی فاکتورهای اصلی موفقیت زنجیره تأمین چابک در طراحی و تولید محصولات فرهنگی [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 54-60]
 • فرابارانداز زمان‌بندی بارکش‌ها در یک سیستم فرابارانداز با چندین درب ورودی و خروجی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 50-57]
 • فراخوان محصول استاندارد‌های ایمنی محصول: راهنمای تأمین‌کنندگان و پشتیبان زنجیره تأمین [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 36-45]
 • فرآیند تحلیل سلسلسه مراتبی مدل تلفیقی QFD ،AHP و برنامه ریزی آرمانی، جهت انتخاب بهترین تأمین کننده و تخصیص اندازه سفارش در صنعت پوشاک [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی تأمین کنندگان در زنجیره تأمین جهانی با رویکرد AHP فازی با مطالعه موردی در کارخانه سیم و کابل دانیال شهرکرد [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین در سازمان‌های تولیدی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی تأمین کنندگان شرکت پی وی سی صبا برحسب شاخص های پایداری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 41-56]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ارزیابی و اولویت بندی مستقل تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک مقایسات زوجی و آنالیز ABC در شرکت های قطعه سازی خودرو [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 15-28]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) ارائه مدل انتخاب تأمین کننده به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شرکت پارس نئوپان) [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • فرآیند تحلیل شبکه ارائه مدلی جهت رتبه بندی معیارهای توان عملیاتی ترابری سنگین در یک سازمان نظامی [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 17-29]
 • فرآیند تحلیل شبکه بررسی پیوستگی موانع استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد معادلات ساختاری- تفسیری و اولویت بندی آن با روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: صنعت سیمان استان فارس) [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 76-92]
 • فرآیند تحلیل شبکه ارائه مدل ارزیابی تاب‌آوری زنجیره ‌تأمین با رویکرد تلفیقی دی متل،ANP و آراس خاکستری (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 60-72]
 • فرآیند تحلیل شبکه‌ ارائه مدل ارزیابی ناب- چابکی زنجیره تأمین پوشاک [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 4-17]
 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای مدل تصمیم گیری برای برون سپاری فناوری اطلاعات به منظور بهبود پشتیبانی فناوری اطلاعات سازمان ها [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 71-86]
 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای ارائه چارچوبی برای شناسایی و رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین بشردوستانه با استفاده از فن D-ANP [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 63-75]
 • فرآیند تولید ارزیابی سیستم تولید، فرآیند ساخت و لجستیک و فناوری جاری شرکت های ولوو و رنو در شرکت سایپا دیزل [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 55-64]
 • فرآیند سلسله مراتبی ‌ راهکارهای ارتقای زنجیره تأمین سبز در صنایع پتروشیمی (مطالعه موردی: پتروشیمی مارون) [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 29-39]
 • فرآیند سلسله‌مراتبی اولویت‌بندی راهبرد‌های بهینه نگهداری و تعمیرات در صنایع نساجی با رویکرد الکتره [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 53-66]
 • فرش دستباف بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف در استان کردستان [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • فرش دستبافت شناسایی و رتبه بندی ریسک‌های زنجیره تأمین فرش دستبافت ایران با استفاده از رویکرد تلفیقی FMEA-TOPSIS [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 74-87]
 • فرش ماشینی تبیین تأثیر محرک‌ها بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت فرش ماشینی ایران [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 47-55]
 • فسادپذیری روش شاخه و برش برای مسئله موجودی – مسیریابی واحدهای خون: یک مطالعه موردی [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 62-70]
 • فعالیت فکری سنجش خستگی به روش ذهنی- تجربی [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 44-50]
 • فعالیتهای فیزیولوژیکی و روانی سنجش خستگی به روش ذهنی- تجربی [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 44-50]
 • فعالیت‌های لجستیکی بررسی مقایسه‌ای روش‌های تصمیم‌گیری برون‌سپاری؛ با تمرکز بر برون‌سپاری فعالیت‌های لجستیکی [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 38-54]
 • فن الکتره اولویت‌بندی راهبرد‌های بهینه نگهداری و تعمیرات در صنایع نساجی با رویکرد الکتره [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 53-66]
 • فناوری پدیداری جامع دارایی ها [دوره 7، 24,25، 1384]
 • فناوری اطلاعات ارائه الگویی جهت ارتقاء سطح کیفی مدیریت زنجیره تأمین با بهره گیری از توانمندی های فناوری اطلاعات [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • فناوری اطلاعات ارائه یک چارچوب مبتنی بر سیستم‌های چندعاملی برای هماهنگ‌سازی بلادرنگ در زنجیره‌تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • فناوری اطلاعات تجارت‌ الکترونیکی‌ ـ لجستیک‌ و انتظارات‌ مدیریتی‌ جدید [دوره 6، شماره 20، 1383]
 • فناوری اطلاعات مهندسی مجدد زنجیره تأمین: مروری بر مهم‌ترین روش‌ها و مدل‌های اخیر [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 44-53]
 • فناوری اطلاعات بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی زنجیره تأمین [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 45-59]
 • فناوری اطلاعات مروری بر نقش عامل های نرم افزاری هوشمند در مدیریت زنجیره تأمین [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 14-26]
 • فناوری اطلاعات روشهای دستیابی به حمل و نقل هوشمند در ایران [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 61-67]
 • فناوری اطلاعات نقش سیستم‌های اطلاعاتی(IS) و فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت زنجیرة تأمین (SCM) [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 65-80]
 • فناوری اطلاعات (IT) دگرگونی سازمان های لجستیکی با پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری اطلاعات به عنوان بستری برای توسعه کار از راه دور [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 79-83]
 • فناوری فرکانس رادیویی فناوری تشخیص فرکانس رادیویی (RFID) [دوره 9، شماره 26، 1386، صفحه 60-65]
 • فناورى اطلاعات فناورى اطلاعات و پدیده اثر شلاق چرمى [دوره 11، شماره 28، 1388، صفحه 11-17]

ق

 • قابلیت استفاده مجدد نرم افزار اصول مهندسی نرم افزار و کاربرد آن در مکانیزاسیون سیستم‌های لجستیکی [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 17-23]
 • قابلیت اطمینان ارائه الگوی ارزیابی و استقرار RCM در سازمان [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • قابلیت‌ اطمینان‌ ویژگیها و الزامات‌ طراحی‌ و اجرای‌ سیستم‌های‌ مکانیزه‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ (CMMS) [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • قابلیت ‏انعطاف ‏پذیری تولید نقش قابلیت انعطاف پذیری تولید و چابکی زنجیره ‏تأمین بر عملکرد زنجیره ‏تأمین [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 84-97]
 • قابلیت‌ پشتیبانی‌ ویژگیها و الزامات‌ طراحی‌ و اجرای‌ سیستم‌های‌ مکانیزه‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ (CMMS) [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • قابلیت تطبیق‌پذیری و دوسوتوانی زنجیره تأمین تبیین نقش سنجش بازار، چابکی زنجیره تأمین و قابلیت تطبیق‌پذیری آن بر دوسوتوانی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی ایران (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو) [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 76-86]
 • قابلیت‌ دسترسی‌ ویژگیها و الزامات‌ طراحی‌ و اجرای‌ سیستم‌های‌ مکانیزه‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ (CMMS) [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • قابلیت سنجش بازار تبیین نقش سنجش بازار، چابکی زنجیره تأمین و قابلیت تطبیق‌پذیری آن بر دوسوتوانی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی ایران (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو) [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 76-86]
 • قالب های فشرده فرمولاسیون و تولید قالب های فشرده غذایی به عنوان میان وعده افراد نظامی و بررسی ویژگی های ارگانولپتیکی آنها [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 94-101]
 • قطعات یدکی مدل سازی سیستم موجودی قطعات یدکی چندسطحی با پس افت و تخفیفات کلی تأمین کننده خارجی با رویکرد شبکه [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 32-43]
 • قطعات یدکی بهینه‌سازی ترکیبی موجودی قطعات یدکی و فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 36-53]
 • قیمت تملک ارائه یک مدل موجودی در سیستم تولید-تولید مجدد همراه با تعیین قیمت تملک و قیمت فروش با در نظر گرفتن سطح کیفیت [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 26-33]
 • قیمت فروش ارائه یک مدل موجودی در سیستم تولید-تولید مجدد همراه با تعیین قیمت تملک و قیمت فروش با در نظر گرفتن سطح کیفیت [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 26-33]
 • قیمت گذاری کنترل موجودی و قیمت گذاری توأم کالاهای فسادپذیر در زنجیره تأمین دوسطحی [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 56-66]
 • قواعد استنتاجی کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]

ک

 • کارایی افزایش کارایی خط تولید و مونتاژ رگلاتور گاز با بهبود فرآیند تخصیص نیروی کار به عملیات با بهره گیری از رویکرد شبیه سازی کامپیوتری گسسته پیشامد [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 30-40]
 • کار انعطاف پذیر فناوری اطلاعات به عنوان بستری برای توسعه کار از راه دور [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 79-83]
 • کارت امتیازی CRM طراحی نظام ارزیابی مدیریت ارتباط با مشترى (مطالعه موردی: شرکت گاز استان خراسان شمالی) [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 17-28]
 • کارت امتیازی متوازن توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • کارت امتیازی متوازن تبیین مدل شایستگی برای استراتژی زنجیره تأمین [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 30-39]
 • کارت امتیازی متوازن تدوین راهبرد نظام CRM بر پایه وارانتی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 78-87]
 • کارکردهای پژوهشی سنجش اثربخشی پژوهشی سازمان‌های لجستیکی [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 40-55]
 • کالای برگشتی لجستیک معکوس [دوره 4، شماره 12، 1381، صفحه 37-44]
 • کالای فسادپذیر کنترل موجودی و قیمت گذاری توأم کالاهای فسادپذیر در زنجیره تأمین دوسطحی [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 56-66]
 • کالاهای فاسدشدنی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن با چند جایگاه پخش همراه بامحدودیت بازه‌های زمانی مختص به کالاهای فاسدشدنی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 14-23]
 • کاهش تلفات طراحی مدل زنجیره تأمین برق با رویکرد مدیریت شبکه هوشمند [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 22-29]
 • کاهش قیمت تمام شده تحلیل عوامل تأثیرگذار بر برون‌سپاری فعالیت های سازمانی [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 40-45]
 • کاهش هزینه‎های انبارداری زمان‌بندی بارکش‌ها در یک سیستم فرابارانداز با چندین درب ورودی و خروجی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 50-57]
 • کتب لجستیکی معـرفی کتـاب لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال 1394 [دوره 18، شماره 51، 1395]
 • کران پایین مسئله مسیریابی کمان ظرفیت دار: الگوریتم ها و کاربردها [دوره 14، شماره 38، 1391]
 • کسب و کار الکترونیک مروری بر نقش عامل های نرم افزاری هوشمند در مدیریت زنجیره تأمین [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 14-26]
 • کششی بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف در استان کردستان [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • کیفیت کنترل‌ کیفیت‌ [دوره 1، 01صفر، 1378]
 • کیفیت کاربرد شبیه سازی در لجستیک بیمارستان [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 33-45]
 • کیفیت نرم افزار اصول مهندسی نرم افزار و کاربرد آن در مکانیزاسیون سیستم‌های لجستیکی [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 17-23]
 • کنترل اموال مدل علتیابی مغایرت آماری خودروها و ماشین آلات در رده های لجستیکی [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 52-63]
 • کنترل کیفیت انتخاب سیاست بهینه در انتخاب تأمین‌کننده با جریمه کاهش کیفیت تاگوچی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 47-57]
 • کنترل موجودی کنترل موجودی و قیمت گذاری توأم کالاهای فسادپذیر در زنجیره تأمین دوسطحی [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 56-66]
 • کنترل موجودی سیاست بهینه سفارش‌دهی برای کالاهای فاسد شدنی با در نظر گرفتن سیاست پرداخت معوقه و تورم [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 42-49]
 • کنترل موجودی فناوری تشخیص فرکانس رادیویی (RFID) [دوره 9، شماره 26، 1386، صفحه 60-65]

گ

 • گراف دیدنگار مسیریابی از میان موانع جابه جاشونده [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 14-23]
 • گردشگری طراحی یک مدل ریاضی زنجیره تأمین بوم گردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گردشگری طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین بوم گردی [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 74-84]
 • گسترش کارکرد کیفیت مدل تلفیقی QFD ،AHP و برنامه ریزی آرمانی، جهت انتخاب بهترین تأمین کننده و تخصیص اندازه سفارش در صنعت پوشاک [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • گوشت مرغ بررسی زنجیره تأمین صنعت مرغ استان کرمانشاه «تعیین حلقه های مفقوده، اندازه اقتصادی هر حلقه و پروژه گذاری» [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 29-39]

ل

 • لجستیک ارائه مدلی جهت انتخاب مناسب­ترین گزینه از شرکت­های لجستیک طرف سوم در ایران [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • لجستیک بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی (MSCM) [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • لجستیک الزامات طراحی سیستم پیش بینی در حوزه لجستیک [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • لجستیک مدل‌ ریاضی‌ حمل‌ و نقل‌ در سیستم‌های‌ لجستیکی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • لجستیک طراحی یک مدل تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های تعمیراتی؛ مطالعه موردی یک سازمان نظامی ایرانی [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • لجستیک مروری بر کاربردهای محاسبات نرم در مدیریت زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • لجستیک پدیداری جامع دارایی ها [دوره 7، 24,25، 1384]
 • لجستیک سنجش اثربخشی پژوهشی سازمان‌های لجستیکی [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 40-55]
 • لجستیک مدیریت زنجیره تأمین با به‌کارگیری فناوری نوین اینترنتی از اشیاء مبتنی بر ابر اطلاعات [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 26-41]
 • لجستیک زمان‌بندی بارکش‌ها در یک سیستم فرابارانداز با چندین درب ورودی و خروجی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 50-57]
 • لجستیک معـرفی کتـاب‌های لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال 1394 [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 118-118]
 • لجستیک معـرفی کتـاب های لـجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 91-91]
 • لجستیک شبکه های تولید و زنجیره های تأمین: دیدگاه راهبردی عملیات [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 54-68]
 • لجستیک مروری بر کاربردهای محاسبات نرم در مدیریت زنجیره تأمین [دوره 12، شماره 30، 1389، صفحه 77-94]
 • لجستیک مدیریت بحران های طبیعی (زلزله) و لجستیک [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 4-19]
 • لجستیک  معرفی الگویی روشمند جهت ارزیابی گزینه‌های تعیین تکلیف اقلام [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 21-34]
 • لجستیک طراحی و تجزیه و تحلیل زنجیرة تأمین : مدلها و روش‌ها [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 81-90]
 • لجستیک درآمدی بر شناخت لجستیک [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 54-64]
 • لجستیک لجستیک یکپارچه و مدیریت زنجیره ارزش [دوره 5، شماره 16، 1382، صفحه 38-44]
 • لجستیک‌ لجستیک‌ چابک‌ با خدمات‌ کنترل‌ شده‌ (SCAL) [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • لجستیک‌ روش‌ طراحی‌ و تحلیل‌ چند شی‌گرایی‌ سیستم‌ها و کاربرد آن‌ در سیستم‌ لجستیک‌ [دوره 4، شماره 12، 1381]
 • لجستیک الکترونیک لجستیک الکترونیک محور موفقیت [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 51-55]
 • لجستیک جنگ درآمدی بر شناخت لجستیک [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 54-64]
 • لجستیک- زنجیره تأمین- تدارکات الکترونیک- خرید- سیستم بکارگیری تدارکات الکترونیک در سازمان‌های لجستیکی [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 55-67]
 • لجستیک- زنجیره تأمین- تدارک- تأمین- خرید- مدیریت- سیستم رویکردهاى نوین در مدیریت تأمین و خرید [دوره 11، شماره 28، 1388، صفحه 31-42]
 • لجستیک یکپارچه دگرگونی سازمان های لجستیکی با پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • لجستیک یکپارچه بهینه سازی زنجیره‌تأمین حلقه‌بسته چند سطحی، چند محصولی و چند دوره‌ای با هدف کاهش هزینه های زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت آمادبهینه‌ساز) [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 27-36]
 • لجستیک مستقیم ارائه مدل بهینه‌سازی استوار شبکه یکپارچه لجستیک مستقیم و معکوس در شرایط عدم قطعیت [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 4-15]
 • لجستیک مستقیم و معکوس بهینه سازی زنجیره‌تأمین حلقه‌بسته چند سطحی، چند محصولی و چند دوره‌ای با هدف کاهش هزینه های زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت آمادبهینه‌ساز) [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 27-36]
 • لجستیک معکوس بازیابی‌ قطعات‌ مکانیکی‌ در صنعت‌ نظامی قسمت دوم روشهای‌ بازیابی‌ قطعات‌ [دوره 3، شماره 7، 1380]
 • لجستیک معکوس تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر لجستیک معکوس در شرکت ایران خودرو با متدلوژی ISM [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 14-21]
 • لجستیک معکوس ارائه مدل بهینه‌سازی استوار شبکه یکپارچه لجستیک مستقیم و معکوس در شرایط عدم قطعیت [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 4-15]
 • لجستیک معکوس معرفی الگوی یکپارچه مدیریت چرخه عمر در محصولات سفید و قهوه ای (نمونه کاربردی در هلدینگ لجستیک نظامی) [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 74-83]
 • لجستیک معکوس مسیریابی دوره‌ای وسایل نقلیه در لجستیک معکوس با مشتریان واجد شرایط [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 84-93]
 • لجستیک معکوس ارائه مدلی جهت توزیع مجدد یک خودروی سبک سازمانی میان رده‌ها (مطالعه موردی: خودروی تویوتا در یکی از سازمان‌های نظامی) [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 76-91]
 • لجستیک معکوس بررسی تأثیر قابلیت های لجستیک معکوس بر هزینه شرکت (مورد مطالعه: شرکت بل روزانه) [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 20-38]
 • لجستیک معکوس بهینه کاوی سیستم لجستیک معکوس در سازمان های نظامی [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 60-69]
 • لجستیک معکوس ارائه مدلی برای ارزیابی و تصمیم‌گیری در مورد کالاهای بلااستفاده [دوره 12، شماره 30، 1389، صفحه 68-76]
 • لجستیک معکوس بازیافت فرآیندی مهم در ایجاد و بهبود مستمر لجستیک معکوس [دوره 5، شماره 15، 1382، صفحه 58-64]
 • لجستیک معکوس؛ تصمیم گیری ارائه مدلی برای ارزیابی و تصمیم گیری در مورد کالاهای بلااستفاده [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • لجستیک نظامی بهینه کاوی سیستم لجستیک معکوس در سازمان های نظامی [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 60-69]

م

 • میانگین متحرک موزون پیش بینی تقاضای زنجیره تأمین در شرایط عدم اشتراک اطلاعات (مطالعه موردی فروشگاه فیوره) [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 46-59]
 • میان وعده فرمولاسیون و تولید قالب های فشرده غذایی به عنوان میان وعده افراد نظامی و بررسی ویژگی های ارگانولپتیکی آنها [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 94-101]
 • مبتنی بر شرایط (CBM) رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • متغیر تصمیم فازی رویکرد حل مستقیم برای طراحی شبکه زنجیره تأمین با متغیرهای فازی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 66-73]
 • مجتمع سازی نرم افزار اصول مهندسی نرم افزار و کاربرد آن در مکانیزاسیون سیستم‌های لجستیکی [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 17-23]
 • مجموعه‌های فازی ارائه یک مدل ترکیبی فازی برای ارزیابی فناوری‌های دفع پسماند در زنجیره تأمین بیمارستانی [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 52-67]
 • محاسبات نرم مروری بر کاربردهای محاسبات نرم در مدیریت زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • محاسبات نرم مروری بر کاربردهای محاسبات نرم در مدیریت زنجیره تأمین [دوره 12، شماره 30، 1389، صفحه 77-94]
 • محدودیت اپسیلون ارائه مدلی مبتنی بر تفکر ناب برای مکان یابی مراکز خدمات بهداشتی - درمانی با در نظر گرفتن کارایی و کیفیت خدمات ارائه‌شده: )مطالعه موردی شهرستان آمل( [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 96-103]
 • محدودیت پنجره زمانی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن با چند جایگاه پخش همراه بامحدودیت بازه‌های زمانی مختص به کالاهای فاسدشدنی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 14-23]
 • محدودیت زمانی مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن انبار موقت و امکان ارسال جزیی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 14-23]
 • محدودیت ظرفیت طراحی شبکه محور میانه سلسله‌ مراتبی ظرفیت‌دار با ملاحظه زمان تحویل [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 24-33]
 • محرک تبیین تأثیر محرک‌ها بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت فرش ماشینی ایران [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 47-55]
 • محصول تدوین راهبرد نظام CRM بر پایه وارانتی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 78-87]
 • محصولات سفید و قهوه ای معرفی الگوی یکپارچه مدیریت چرخه عمر در محصولات سفید و قهوه ای (نمونه کاربردی در هلدینگ لجستیک نظامی) [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 74-83]
 • محصولات غذایی ارائه روش دومرحله‌ای برای اولویت‌بندی بسته بندی سبز محصولات غذایی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه گروهی فازی [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 34-41]
 • محیط زیست بازیافت فرآیندی مهم در ایجاد و بهبود مستمر لجستیک معکوس [دوره 5، شماره 15، 1382، صفحه 58-64]
 • محیط عملیاتی سنجش خستگی به روش ذهنی- تجربی [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 44-50]
 • محیط فیزیکی سنجش خستگی به روش ذهنی- تجربی [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 44-50]
 • محور سلسله مراتبی طراحی شبکه محور میانه سلسله‌ مراتبی ظرفیت‌دار با ملاحظه زمان تحویل [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 24-33]
 • مختلط عدد صحیح مدل سازی دو هدفه برای مسئله توزیع مواد سوختی در شبکه با انبار توزیع چندگانه [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 54-61]
 • مدیریت تحول سازمانی با ایجاد یکپارچگی در زنجیره تأمین، ضرورتی کارا در صنایع (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران) [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • مدیریت لجستیک یکپارچه و مدیریت زنجیره ارزش [دوره 5، شماره 16، 1382، صفحه 38-44]
 • مدیریت ارتباط با مشتری تدوین راهبرد نظام CRM بر پایه وارانتی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 78-87]
 • مدیریت ارتباط با مشتری طراحی نظام ارزیابی مدیریت ارتباط با مشترى (مطالعه موردی: شرکت گاز استان خراسان شمالی) [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 17-28]
 • مدیریت ارتباط با مشتری جلب مشتریان با ارزش با استفاده از همزمانی زنجیره تامین [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 41-44]
 • مدیریت استراتژیک تبیین مدل شایستگی برای استراتژی زنجیره تأمین [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 30-39]
 • مدیریت اطلاعات فناورى اطلاعات و پدیده اثر شلاق چرمى [دوره 11، شماره 28، 1388، صفحه 11-17]
 • مدیریت اطلاعات فرآیند مدیریت زنجیره تامین [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 45-50]
 • مدیریت اطلاعات فناوری اطلاعات به عنوان بستری برای توسعه کار از راه دور [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 79-83]
 • مدیریت اطلاعات لجستیک بررسی تأثیر قابلیت های لجستیک معکوس بر هزینه شرکت (مورد مطالعه: شرکت بل روزانه) [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 20-38]
 • مدیریت انبارها آشنایی با تجارت الکترونیکی [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 24-30]
 • مدیریت بحران طراحی یک مدل حمل و نقل در حوزه ی بحران: مدل سازی و حل ابتکاری [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 24-31]
 • مدیریت بحران مدیریت بحران های طبیعی (زلزله) و لجستیک [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 4-19]
 • مدیریت بلا درنگ اموال فناوری تشخیص فرکانس رادیویی (RFID) [دوره 9، شماره 26، 1386، صفحه 60-65]
 • مدیریت پروژه ارزیابی عملکرد زنجیره‌تأمین پروژه‌ها مبتنی بر BSC و تفکر ناب؛ مورد مطالعه: پروژه‌های پتروشیمی [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 73-85]
 • مدیریت تأمین‏کنندگان رویکرد نوین شرکت بوئینگ در مدیریت تأمین ‏کنندگان [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 17-30]
 • مدیریت تدارکات بهبود فرآیند مدیریت تدارکات یک شرکت کارفرمایی دولتی با استفاده از مهندسی ارزش [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 4-13]
 • مدیریت تنوع محصول نقش قابلیت انعطاف پذیری تولید و چابکی زنجیره ‏تأمین بر عملکرد زنجیره ‏تأمین [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 84-97]
 • مدیریت خدمات پرستاری ارائه مدل دوهدفه برنامه‌ریزی تصادفی خدمات پرستاری [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 73-88]
 • مدیریت دارایی ها ارزیابی نت یگانی جهت پیشنهاد برنامه تعالی نت یک دانشگاه نظامی [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 66-79]
 • مدیریت دانش بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی زنجیره تأمین [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 45-59]
 • مدیریت راهبردی ارزیابی سطح پاسخگویی مورد نیاز یک محصول با استفاده از روش AHP فازی در زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • مدیریت ریسک پایداری زنجیره تأمین: رویکرد مدیریت ریسک (ترجمه و تلخیص) [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 68-80]
 • مدیریت ریسک شناسایی و رتبه بندی ریسک‌های زنجیره تأمین فرش دستبافت ایران با استفاده از رویکرد تلفیقی FMEA-TOPSIS [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 74-87]
 • مدیریت روابط فرآیند مدیریت زنجیره تامین [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 45-50]
 • مدیریت زنجیرة تأمین شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین در سازمان‌های تولیدی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • مدیریت زنجیره تأمین ارائه الگویی جهت ارتقاء سطح کیفی مدیریت زنجیره تأمین با بهره گیری از توانمندی های فناوری اطلاعات [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • مدیریت زنجیره تأمین توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • مدیریت زنجیره تأمین زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی) [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • مدیریت زنجیره تأمین ارائه یک چارچوب مبتنی بر سیستم‌های چندعاملی برای هماهنگ‌سازی بلادرنگ در زنجیره‌تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • مدیریت زنجیره تأمین مروری بر کاربردهای محاسبات نرم در مدیریت زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • مدیریت زنجیره تأمین مقدمه‌ای‌ بر مدیریت‌ زنجیرة‌ عرضه‌ (تأمین‌) [دوره 3، شماره 10، 1380]
 • مدیریت زنجیره تأمین بررسی نقش واسطه ای استراتژی زنجیره تأمین بین استراتژی رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 4-17]
 • مدیریت زنجیره تأمین انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش تحلیل روابط خاکستری [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 52-59]
 • مدیریت زنجیره تأمین مهندسی مجدد زنجیره تأمین: مروری بر مهم‌ترین روش‌ها و مدل‌های اخیر [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 44-53]
 • مدیریت زنجیره تأمین ارائه الگویی برای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان (مطالعه موردی : صنایع چوب و کاغذ مازندران) [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 20-29]
 • مدیریت زنجیره تأمین مدیریت زنجیره تأمین با به‌کارگیری فناوری نوین اینترنتی از اشیاء مبتنی بر ابر اطلاعات [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 26-41]
 • مدیریت زنجیره تأمین حل مسئله مسیریابی- موجودی با در نظر گرفتن محدودیت عرضه کالا با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 62-73]
 • مدیریت زنجیره تأمین تبیین مدل شایستگی برای استراتژی زنجیره تأمین [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 30-39]
 • مدیریت زنجیره تأمین مرور ادبیات هماهنگ‌سازی زنجیره تأمین با استفاده از روش نقشه ذهنی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 4-13]
 • مدیریت زنجیره تأمین تجزیه‌وتحلیل مدیریت زنجیره تأمین LARGe با استفاده از تکنیک دیمتل1 در شرکت سایپا [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 12-25]
 • مدیریت زنجیره تأمین ساختار و شاخص‌های ارزیابی زنجیره تأمین گردشگری مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 66-83]
 • مدیریت زنجیره تأمین ارائه ساختاری برای سیستم های چند عاملی در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی سلامت [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 22-39]
 • مدیریت زنجیره تأمین مروری بر نقش عامل های نرم افزاری هوشمند در مدیریت زنجیره تأمین [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 14-26]
 • مدیریت زنجیره تأمین پایداری زنجیره تأمین: رویکرد مدیریت ریسک (ترجمه و تلخیص) [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 68-80]
 • مدیریت زنجیره تأمین ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین مبتنی بر مفاهیم مدیریت کیفیت [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 4-17]
 • مدیریت زنجیره تأمین طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در ارزیابی تأمین کنندگان با استفاده از رویکرد ویکور فازی (مطالعه موردی: شرکت شش ستاره ایران) [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 4-20]
 • مدیریت زنجیره تأمین شبکه های تولید و زنجیره های تأمین: دیدگاه راهبردی عملیات [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 54-68]
 • مدیریت زنجیره تأمین ارائه مدلی برای تعیین شایستگی تأمین کنندگان در فرآیند حراج معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و معیار کیفیت محصول [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 69-83]
 • مدیریت زنجیره تأمین پیش بینی تقاضای زنجیره تأمین در شرایط عدم اشتراک اطلاعات (مطالعه موردی فروشگاه فیوره) [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 46-59]
 • مدیریت زنجیره تأمین بهینه سازی بر مبنای شبیه سازی سیستم موجودی چندسطحی در زنجیره تأمین دارویی در شرایط عدم قطعیت و اولویت بندی تقاضاها (مطالعه موردی داروسازی ثامن مشهد) [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 29-33]
 • مدیریت زنجیره تأمین مروری بر کاربردهای محاسبات نرم در مدیریت زنجیره تأمین [دوره 12، شماره 30، 1389، صفحه 77-94]
 • مدیریت زنجیره تأمین یک مطالعه بین المللی از راهبردهای زنجیره تأمین [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 76-83]
 • مدیریت زنجیره تأمین فناورى اطلاعات و پدیده اثر شلاق چرمى [دوره 11، شماره 28، 1388، صفحه 11-17]
 • مدیریت زنجیره تأمین مدیریت زنجیره تامین چیست؟ [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 72-73]
 • مدیریت زنجیره تأمین نقش سیستم‌های اطلاعاتی(IS) و فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت زنجیرة تأمین (SCM) [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 65-80]
 • مدیریت زنجیره تامین فناوری تشخیص فرکانس رادیویی (RFID) [دوره 9، شماره 26، 1386، صفحه 60-65]
 • مدیریت زنجیره تأمین LARGe تجزیه‌وتحلیل مدیریت زنجیره تأمین LARGe با استفاده از تکنیک دیمتل1 در شرکت سایپا [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 12-25]
 • مدیریت زنجیره تأمین (SCM) ارائه مدل انتخاب تأمین کننده به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شرکت پارس نئوپان) [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • مدیریت زنجیره تأمین (SCM) ارائه چارچوبی یکپارچه برای بهبود عملکرد صنعت‌گاز مبتنی بر سیستم‌های مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و مدیریت زنجیره تأمین (SCM) [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 30-44]
 • مدیریت زنجیره‌تأمین (SCM) معرفی الگوی تأمین نامتقارن مهمات [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • مدیریت زنجیره تأمین پایدار بررسی پایداری در طراحی زنجیره تأمین [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 4-19]
 • مدیریت زنجیره تأمین پایدار شناسایی عوامل پایداری زنجیره تأمین مبتنی بر حوزه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت صنعتی ایران خودرو) [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 56-73]
 • مدیریت زنجیره تأمین سبز شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر سبز بودن شرکت‌های قطعه‌ساز ایران خودرو [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 52-61]
 • مدیریت زنجیره تأمین سبز ارائه الگوی استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت پتروشیمی پردیس با استفاده از روش نقشه شناختی فازی [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 65-78]
 • مدیریت زنجیره تأمین سبز شناسایی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در سامانه‌های آمادی [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 18-31]
 • مدیریت زنجیره تأمین سبز ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز شرکت‌های مواد نوشیدنی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 51-63]
 • مدیریت زنجیره‌تأمین سبز تحلیلی بر موانع مدیریت زنجیره‌تأمین سبز با استفاده از تکنیک‌های تاپسیس فازی و دیمتل فازی (مورد مطالعه: صنعت سنگ آهن) [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 17-29]
 • مدیریت سبز کاربرد زنجیره تأمین سبز در ارائه مدلی برای استانداردهای مدیریت سبز بیمارستان ها (مورد مطالعه بیمارستان های شهر بوشهر) [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 39-52]
 • مدیریت سلامت و پیش بینی (PHM) تخمین عمر مفید باقیمانده تجهیزات دفاعی با استفاده از مدل مدیریت سلامت تجهیزات و پیش بینی عیوب(PHM)، (مطالعه موردی: سامانه راداری) [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 4-14]
 • مدیریت‌ شبکه‌ لجستیک‌ چابک‌ با خدمات‌ کنترل‌ شده‌ (SCAL) [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • مدیریت عملیات شبکه های تولید و زنجیره های تأمین: دیدگاه راهبردی عملیات [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 54-68]
 • مدیریت‌ کانال‌ توزیع‌ لجستیک‌ چابک‌ با خدمات‌ کنترل‌ شده‌ (SCAL) [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • مدیریت کیفیت ارائه مدلی در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی بیمارستان با استفاده از تئوری بازی‌ها [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 68-81]
 • مدیریت کیفیت جامع ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین مبتنی بر مفاهیم مدیریت کیفیت [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 4-17]
 • مدیریت کیفیت زنجیره تأمین ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین مبتنی بر مفاهیم مدیریت کیفیت [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 4-17]
 • مدیریت کیفیت زنجیره تأمین (SCQM) ارائه چارچوبی یکپارچه برای بهبود عملکرد صنعت‌گاز مبتنی بر سیستم‌های مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و مدیریت زنجیره تأمین (SCM) [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 30-44]
 • مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) ارائه چارچوبی یکپارچه برای بهبود عملکرد صنعت‌گاز مبتنی بر سیستم‌های مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و مدیریت زنجیره تأمین (SCM) [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 30-44]
 • مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM)3 رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • مدیریت لجستیک مدیریت لجستیک متحرک (سیار) (مطالعه موردی: گروه شرکت های تیوا سلولز) [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • مدیریت لجستیک مدیریت‌ سرعت‌ و تحول‌ در لجستیک‌ نظامی‌ [دوره 2، شماره 3، 1379]
 • مدیریت لجستیک فرآیند مدیریت زنجیره تامین [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 45-50]
 • مدیریت لجستیک درآمدی بر شناخت لجستیک [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 54-64]
 • مدیریت لجستیک متحرک مدیریت لجستیک متحرک (سیار) (مطالعه موردی: گروه شرکت های تیوا سلولز) [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • مدیریت محیط داخلی شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر سبز بودن شرکت‌های قطعه‌ساز ایران خودرو [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 52-61]
 • مدیریت مصرف بهبود الگوی مصرف [دوره 4، شماره 12، 1381]
 • مدیریت مواد عملیات بارانداز عبوری پژوهش های کنونی در مقایسه با تجربیات صنعتی [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 93-121]
 • مدیریت موجودی مروری بر مدل های موجودی با رویکرد پایداری در زنجیره تأمین [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 4-17]
 • مدیریت موجودی چندسطحی بهینه سازی بر مبنای شبیه سازی سیستم موجودی چندسطحی در زنجیره تأمین دارویی در شرایط عدم قطعیت و اولویت بندی تقاضاها (مطالعه موردی داروسازی ثامن مشهد) [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 29-33]
 • مدیریت موجودی زنجیره عرضه ارزیابی سیستم توزیع متمرکز پوشاک با رویکرد تقسیم مخاطره (مطالعه موردی) [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 24-46]
 • مدل مدلی یکپارچه برای طراحی زنجیره های تأمین چابک [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • مدل سنجش اثربخشی پژوهشی سازمان‌های لجستیکی [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 40-55]
 • مدل لجستیک یکپارچه و مدیریت زنجیره ارزش [دوره 5، شماره 16، 1382، صفحه 38-44]
 • مدل پیش بینی و برآورد و مدل های مربوط به آنها [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 33-43]
 • مدل BSC ارزیابی عملکرد زنجیره‌تأمین پروژه‌ها مبتنی بر BSC و تفکر ناب؛ مورد مطالعه: پروژه‌های پتروشیمی [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 73-85]
 • مدل SCOR شناسایی نقاط بحرانی و راهکارهای بهبود در زنجیره تأمین با استفاده از مدل SCOR، تئوری محدودیت ها و شش سیگما [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • مدل SCOR ارزیابی زنجیره‌تأمین مبتنی بر مدل SCOR (مطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق) [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 34-46]
 • مدل انجی ارائه سه مدل جدید برای سطح اهمیت اقلام طبقه ABC با هدف کاهش هزینه های موجودی [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 80-100]
 • مدل تصمیم‌گیری تاپسیس شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود بهره‌برداری از خودروهای سبک تاکتیکی نظامی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 34-41]
 • مدل تعالی سازمانی EFQM ارزیابی و تعیین وضعیت یک سازمان حمل و نقل جاده‌ای مسافر از منظر معیارهای INQA منطبق بر EFQM [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 24-35]
 • مدل چند کالایی مسئله مکان‌یابی- مسیریابی چند کالایی با در نظرگیری محدودیت های حداکثر ظرفـیت وسیله نقلیه و مدت زمان دردسترس بودن وسیله نقلیه [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 26-31]
 • مدل چندهدفه مکان یابی تسهیلات انتقال پسماند با ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی، مطالعه موردی:شهرتهران [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 64-73]
 • مدل چندهدفه خرید گروهی در بهداشت و درمان، (مطالعه موردی: داروخانه‌های شهر چالوس) [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 67-75]
 • مدل چندهدفه ارائه الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه میرایی ارتعاشات برای مسئله مکان‌یابی تسهیلات و تخصیص سهم به تأمین‌کنندگان در یک زنجیره‌تأمین چند دوره‌ای چند محصولی [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 31-50]
 • مدل خام پیش بینی و برآورد و مدل های مربوط به آنها [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 33-43]
 • مدل داروسازی ارائه مدل مفهومی برای بهینه‌سازی مدیریت زنجیره ارزش تاب‌آور تولیدات داخلی دانش بنیان در شرایط اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: شرکت داروسازی خرمان) [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 32-40]
 • مدل دو هدفه مدل سازی دو هدفه برای مسئله توزیع مواد سوختی در شبکه با انبار توزیع چندگانه [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 54-61]
 • مدل ریاضی مدل‌ ریاضی‌ حمل‌ و نقل‌ در سیستم‌های‌ لجستیکی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • مدل ریاضی طراحی مدل زنجیره تأمین برق با رویکرد مدیریت شبکه هوشمند [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 22-29]
 • مدل ریاضی چندهدفه طراحی مدل چندهدفه چند سطحی زنجیره تأمین خون در شرایط بحران [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 82-95]
 • مدل سازی احتمالی انتخاب تأمین کننده ها در زنجیره تأمین با رویکرد تولید بر مبنای سفارش با در نظر گرفتن ارزش در معرض ریسک [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر لجستیک معکوس در شرکت ایران خودرو با متدلوژی ISM [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 14-21]
 • مدل سازی معادلات ساختاری شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت تأمین‌کنندگان شرکت های پخش مواد غذایی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 62-69]
 • مدل سنتی زنجیره تأمین رویکرد نوین شرکت بوئینگ در مدیریت تأمین ‏کنندگان [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 17-30]
 • مدل شبیه‌سازی کاربرد شبیه سازی در لجستیک بیمارستان [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 33-45]
 • مدل کانو برآورد ارزش چرخه عمر مشتری برای اولویت‌بندی استراتژی‌های توسعه یک محصول جدید بر مبنای مدل هوانگ و مدل کانو [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 34-41]
 • مدل معادلات ساختاری بررسی ارتباط بین ریسک‌های مدیریت زنجیره تأمین سایبری و ریسک‌های مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی به روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت داروپخش) [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 62-75]
 • مدل های ارزیابی مروری بر مدل های اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین و ارائه چارچوب ارزیابی مستمر [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 30-39]
 • مدل‌های بهینه‌سازی چندهدفه ارائه یک مدل چندهدفه پودمانی جهت مسئله مکان‌یابی خدمات پزشکی اضطراری، مطالعه موردی: شهر کرمان [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 23-32]
 • مدل‌های تصمیم‌گیری طراحی یک مدل تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های تعمیراتی؛ مطالعه موردی یک سازمان نظامی ایرانی [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) ارزیابی چابکی زنجیره تأمین و اولویت‌بندی شرکت‌های کاشی و سرامیک یزد با مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (FMCDM) [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 16-30]
 • مراقبت وضعیت کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • مراکز جمع‌آوری مسیریابی دوره‌ای وسایل نقلیه در لجستیک معکوس با مشتریان واجد شرایط [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 84-93]
 • مرز کارایی ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز شرکت‌های مواد نوشیدنی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 51-63]
 • مرور ادبیات به‌کارگیری عملیات بارانداز در طراحی شبکه‌های لجستیک: دسته‌بندی و مرور ادبیات [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 18-35]
 • مزیت رقابتی ارائه چارچوبی یکپارچه برای بهبود عملکرد صنعت‌گاز مبتنی بر سیستم‌های مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و مدیریت زنجیره تأمین (SCM) [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 30-44]
 • مسیریابی با پنجره های زمانی توسعه مدل مسیریابی وسائل نقلیه چندهدفه با پنجره‌های زمانی و چند تقاضایی [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 38-43]
 • مسیریابی چند هدفه توسعه مدل مسیریابی وسائل نقلیه چندهدفه با پنجره‌های زمانی و چند تقاضایی [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 38-43]
 • مسیریابی حرکت روبات مسیریابی از میان موانع جابه جاشونده [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 14-23]
 • مسیریابی ظرفیت دار مسئله مکان‌یابی- مسیریابی چند کالایی با در نظرگیری محدودیت های حداکثر ظرفـیت وسیله نقلیه و مدت زمان دردسترس بودن وسیله نقلیه [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 26-31]
 • مسیریابی وسایل نقلیه حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه و مکان یابی با متغیرهای ریسک سفر با استفاده از برنامه ریزی آرمانی [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 67-77]
 • مسیریابی وسایل نقلیه با چند جایگاه پخش مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن با چند جایگاه پخش همراه بامحدودیت بازه‌های زمانی مختص به کالاهای فاسدشدنی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 14-23]
 • مسیریابی وسایل نقلیه‌ی ظرفیت‌دار طراحی یک مدل حمل و نقل در حوزه ی بحران: مدل سازی و حل ابتکاری [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 24-31]
 • مسیریابی وسیله نقلیه ارسال محصولات با استفاده از دو روش توزیع محصول و مقایسه آنها با در نظر گرفتن انبار عبوری [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 4-16]
 • مسئله پستچی روستایی مسئله مسیریابی کمان ظرفیت دار: الگوریتم ها و کاربردها [دوره 14، شماره 38، 1391]
 • مسئله تصمیم گیری چندمعیاره اولویت بندی تأمین کنندگان در زنجیره تأمین جهانی با رویکرد AHP فازی با مطالعه موردی در کارخانه سیم و کابل دانیال شهرکرد [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • مسئله مسیریابی کمان مسئله مسیریابی کمان ظرفیت دار: الگوریتم ها و کاربردها [دوره 14، شماره 38، 1391]
 • مسئله مسیریابی کمان ظرفیت دار مسئله مسیریابی کمان ظرفیت دار: الگوریتم ها و کاربردها [دوره 14، شماره 38، 1391]
 • مسئله مسیریابی- موجودی حل مسئله مسیریابی- موجودی با در نظر گرفتن محدودیت عرضه کالا با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 62-73]
 • مسئله مسیریابی وسایل نقلیه مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن انبار موقت و امکان ارسال جزیی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 14-23]
 • مسئله مسیریابی وسایل نقلیه مسیریابی دوره‌ای وسایل نقلیه در لجستیک معکوس با مشتریان واجد شرایط [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 84-93]
 • مسئله مسیریابی وسیله نقلیه توسعه مدل مسیریابی وسائل نقلیه چندهدفه با پنجره‌های زمانی و چند تقاضایی [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 38-43]
 • مسئله مکان‌یابی مسئله مکان‌یابی- مسیریابی چند کالایی با در نظرگیری محدودیت های حداکثر ظرفـیت وسیله نقلیه و مدت زمان دردسترس بودن وسیله نقلیه [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 26-31]
 • مسئله مکان یابی- تخصیص مکانیابی و تخصیص چند‌هدفه در زنجیره تأمین خون مطالعه ‌موردی: استان مازندران [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 56-68]
 • مسئله مکان‌یابی حداکثر پوشش ارائه یک مدل چندهدفه پودمانی جهت مسئله مکان‌یابی خدمات پزشکی اضطراری، مطالعه موردی: شهر کرمان [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 23-32]
 • مسئله مکان یابی مسیریابی مدلی چند هدفه برای مسئله مکان یابی – مسیریابی با زمان های سفر و تحویل فازی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 42-61]
 • مسئله موجودی - مسیریابی خون روش شاخه و برش برای مسئله موجودی – مسیریابی واحدهای خون: یک مطالعه موردی [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 62-70]
 • مشتری تدوین راهبرد نظام CRM بر پایه وارانتی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 78-87]
 • مصرف ارائه الگوی برآورد مصرف سوخت عملیاتی خودروهای سواری یگان های نظامی (مطالعه موردی استان های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و آذربایجان غربی) [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 16-25]
 • مصرف سرانه بهبود الگوی مصرف [دوره 4، شماره 12، 1381]
 • مصورسازی کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • مطالعه مروری واکاوی مفاهیم پایداری و نوآوری در سطح زنجیره تامین؛ روند گذشته، چشم انداز آینده [(مقالات آماده انتشار)]
 • مطالعه مروری واکاوی مفاهیم پایداری و نوآوری در سطح زنجیره تأمین؛ روند گذشته، چشم‌انداز آینده [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 4-22]
 • معادلات ساختاری- تفسیری بررسی پیوستگی موانع استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد معادلات ساختاری- تفسیری و اولویت بندی آن با روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: صنعت سیمان استان فارس) [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 76-92]
 • معیارها شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مکانیابی اماکن فروش مهمات شکاری [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 62-69]
 • معرفی کتاب معـرفی کتـاب لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال 1393 [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 87-87]
 • معرفی کتاب معـرفی کتـاب‌های لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال 1394 [دوره 17، شماره 47، 1394]
 • معرفی کتاب معـرفی کتـاب‌های لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال 1394 [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 118-118]
 • معرفی کتاب معـرفی کتـاب‌های لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال های 1394-1393 [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 84-84]
 • معرفی کتاب معـرفی کتـاب لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال 1395 [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 92-92]
 • معرفی کتب معـرفی کتـاب های لـجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 91-91]
 • معماری سازمانی معماری سازمانی چابک [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 37-44]
 • معماری سازمانی چابک معماری سازمانی چابک [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 37-44]
 • معماری سرویس گرا معماری سرویس گرا رویکردی نوین برای یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی لجستیکی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 40-50]
 • معنویت تأثیر آموزش معنویات و تعلیم ارزش‌ها بر هوش معنوی [دوره 9، شماره 26، 1386]
 • مغایرت آماری مدل علتیابی مغایرت آماری خودروها و ماشین آلات در رده های لجستیکی [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 52-63]
 • مفاهیم لجستیک نقش‌ لجستیک‌ در گسترش‌ جنگ‌ [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • مفاهیم لجستیک مروری‌ بر مفاهیم‌ لجستیک‌ بازاریابی‌ [دوره 3، شماره 10، 1380]
 • مفاهیم لجستیک پارادایم‌ها در لجستیک‌ [دوره 3، شماره 9، 1380]
 • مفاهیم لجستیک لجستیک‌ در سازمان(1) [دوره 1، شماره 1، 1378]
 • مفاهیم لجستیک آسیب‌ پذیری های‌ لجستیک‌ درآینده‌ [دوره 1، 1پیش، 1378]
 • مفاهیم لجستیک سیر تحول‌ تاریخی‌ لجستیک‌ بخش‌ اول‌ [دوره 1، 1پیش، 1378]
 • مفاهیم لجستیک سیر تحول‌ تاریخی‌ لجستیک‌ جهان‌ (2) [دوره 1، 01صفر، 1378]
 • مقایسات زوجی تحلیل عوامل تأثیرگذار بر برون‌سپاری فعالیت های سازمانی [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 40-45]
 • مقایسه های زوجی ارزیابی و اولویت بندی مستقل تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک مقایسات زوجی و آنالیز ABC در شرکت های قطعه سازی خودرو [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 15-28]
 • مکان یابی مکان یابی انبارهای متقاطع با در نظر گرفتن چند سطح ظرفیت و بدون محدودیت تعداد [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 30-37]
 • مکان یابی شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مکانیابی اماکن فروش مهمات شکاری [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 62-69]
 • مکان‌یابی مدل مکان‌یابی تسهیل دوهدفه با نیاز تصادفی در چارچوب تئوری صف [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 44-51]
 • مکان یابی تسهیلات مدلی چند هدفه برای مسئله مکان یابی – مسیریابی با زمان های سفر و تحویل فازی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 42-61]
 • مکان‌یابی تسهیلات طراحی شبکه زنجیره‌تأمین پایدار برای خدمات پزشکی در شرایط عدم‌قطعیت [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 18-28]
 • مکان‏یابی تسهیلات ارائه مدلی مبتنی بر تفکر ناب برای مکان یابی مراکز خدمات بهداشتی - درمانی با در نظر گرفتن کارایی و کیفیت خدمات ارائه‌شده: )مطالعه موردی شهرستان آمل( [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 96-103]
 • مکان‌یابی تسهیلات اورژانسی ارائه یک مدل چندهدفه پودمانی جهت مسئله مکان‌یابی خدمات پزشکی اضطراری، مطالعه موردی: شهر کرمان [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 23-32]
 • مکان‌یابی رقابتی تسهیلات ارائه یک مدل دوسطحی برای مکان‌یابی رقابتی تسهیلات با وجود عکس العمل رقبای موجود در بازار با استفاده از مفهوم تعامل [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 58-65]
 • مکان‌یابی رقابتی تسهیلات مسئله مکان‌ یابی رقابتی تسهیلات در بازار با استفاده از خوشه‌بندی مشتریان [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 4-11]
 • مکان یابی محور طراحی شبکه محور میانه سلسله‌ مراتبی ظرفیت‌دار با ملاحظه زمان تحویل [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 24-33]
 • مکان‌یابی - مسیریابی مدل سازی دو هدفه برای مسئله توزیع مواد سوختی در شبکه با انبار توزیع چندگانه [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 54-61]
 • مکان‌یابی نقاط انتقال ارائه مدلی برای لجستیک امداد در شرایط عدم قطعیت [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 40-51]
 • مکان‌یابی هاب حل مسئله مکان یابی هاب چندهدفه با رویکرد صف توسط یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 4-13]
 • مکان‌یابی هاب طراحی و تحلیل حساسیت شبکه حمل‌ونقل بندر خشک با استفاده از مکان‌یابی هاب [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 4-11]
 • مکعب استراتژی بنگاه الگویی برای تصمیم گیری برون سپاری با استفاده از تکنیک های مکعب استراتژی بنگاه و ANP [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 32-39]
 • ملاحظات زیست‌محیطی- اجتماعی مکان یابی تسهیلات انتقال پسماند با ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی، مطالعه موردی:شهرتهران [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 64-73]
 • ممیزی بهبود ایمنی و بهداشت براساس فرآیند ارزیابی [دوره 7، شماره 23، 1384، صفحه 52-58]
 • ممیزی فناوری ارزیابی سیستم تولید، فرآیند ساخت و لجستیک و فناوری جاری شرکت های ولوو و رنو در شرکت سایپا دیزل [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 55-64]
 • منبع یابی منبع‌یابی‌ داخلی‌، خارجی‌، هوشمندانه‌: نمونه‌ای‌ جدید از نوآوری‌ زنجیره‌ تأمین‌ فناوری‌ اطلاعات‌ [دوره 6، شماره 19، 1383]
 • منبع یابی منبع‌یابی‌کارکردهای‌لجستیک [دوره 3، شماره 9، 1380]
 • منطق فازی اولویت بندی تأمین کنندگان در زنجیره تأمین جهانی با رویکرد AHP فازی با مطالعه موردی در کارخانه سیم و کابل دانیال شهرکرد [دوره 14، شماره 36، 1391]
 • منطق فازی ارزیابی سطح پاسخگویی مورد نیاز یک محصول با استفاده از روش AHP فازی در زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • منطق فازی ارائه روش دومرحله‌ای برای اولویت‌بندی بسته بندی سبز محصولات غذایی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه گروهی فازی [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 34-41]
 • منطق فازی ارزیابی چابکی زنجیره تأمین و اولویت‌بندی شرکت‌های کاشی و سرامیک یزد با مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (FMCDM) [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 16-30]
 • مهمات بهسازی چرخه عمر سازمانی مهمات در طی پروفایل محیطی [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • مهمات معرفی الگوی تأمین نامتقارن مهمات [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • مهمات شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مکانیابی اماکن فروش مهمات شکاری [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 62-69]
 • مهمات طبقه بندی خطر و گروه‌های سازگاری مهمات ومواد منفجره [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 40-45]
 • مهمات کالیبر کوچک معـرفی کتـاب لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال 1394 [دوره 18، شماره 51، 1395]
 • مهندسی ارزش بهبود فرآیند مدیریت تدارکات یک شرکت کارفرمایی دولتی با استفاده از مهندسی ارزش [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 4-13]
 • مهندسی مجدد فرآیند مهندسی مجدد زنجیره تأمین: مروری بر مهم‌ترین روش‌ها و مدل‌های اخیر [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 44-53]
 • مهندسی نرم افزار اصول مهندسی نرم افزار و کاربرد آن در مکانیزاسیون سیستم‌های لجستیکی [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 17-23]
 • مهندسى ارزش مهندسی لجستیک در فرآیند تأمین [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 56-60]
 • مهندسى لجستیک مهندسی لجستیک در فرآیند تأمین [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 56-60]
 • مواد خطرناک مدل سازی دو هدفه برای مسئله توزیع مواد سوختی در شبکه با انبار توزیع چندگانه [دوره 15، شماره 42، 1392، صفحه 54-61]
 • مواد سبز شناسایی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در سامانه‌های آمادی [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 18-31]
 • مواد منفجره روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • مواد منفجره طبقه بندی خطر و گروه‌های سازگاری مهمات ومواد منفجره [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 40-45]
 • مواد منفجره اولیه به مواد منفجره ثانویه به مواد منفجره قوی طبقه بندی خطر و گروه‌های سازگاری مهمات ومواد منفجره [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 40-45]
 • موانع تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر لجستیک معکوس در شرکت ایران خودرو با متدلوژی ISM [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 14-21]
 • موانع GSCM بررسی پیوستگی موانع استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد معادلات ساختاری- تفسیری و اولویت بندی آن با روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: صنعت سیمان استان فارس) [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 76-92]
 • موانع استقرار، زنجیره تامین تاب آور بکارگیری رویکرد خاکستری برای ارزیابی موانع استقرار زنجیره تأمین تاب آور در صنایع تبدیلی خوراک دام و طیور [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 101-118]
 • موانع پیاده‌سازی ارائه چارچوبی برای شناسایی و رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین بشردوستانه با استفاده از فن D-ANP [دوره 21، شماره 63، 1383، صفحه 63-75]
 • موانع جابه‌جاشونده مسیریابی از میان موانع جابه جاشونده [دوره 16، شماره 46، 1393، صفحه 14-23]
 • موانع لجستیک معکوس شناسایی و اولویت بندی راهکارهای رفع موانع اجرای لجستیک معکوس با رویکرد ترکیبی دلفی فازی، سوآرا و واسپاس [(مقالات آماده انتشار)]
 • موانع لجستیک معکوس شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای رفع موانع اجرای لجستیک معکوس با رویکرد ترکیبی دلفی فازی،SWARA وWASPAS در صنعت تولید خمیر و کاغذ [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 85-98]
 • موجودی ارائه یک مدل موجودی در سیستم تولید-تولید مجدد همراه با تعیین قیمت تملک و قیمت فروش با در نظر گرفتن سطح کیفیت [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 26-33]
 • موجودی بهینه‌سازی ترکیبی موجودی قطعات یدکی و فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 36-53]
 • موجودی پایدار مروری بر مدل های موجودی با رویکرد پایداری در زنجیره تأمین [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 4-17]

ن

 • ناب و چابک توأم مهندسی زنجیره تأمین ناب و چابک [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 45-52]
 • نبرد نامتقارن معرفی الگوی تأمین نامتقارن مهمات [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • نت بهره ور فراگیر شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار نت بهره ور فراگیر (TPM) بر چابکی سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 79-88]
 • نت بهره‌ور فراگیر راهکار افزایش اثربخشی OCM در کنترل آلودگی‌ها با استفاده از TPM (مطالعه موردی) [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 38-49]
 • نرم‌افزارهای لجستیکی ارائه الگوی ارزیابی میزان موفقیت برون‌سپاری نرم‌افزارهای لجستیکی؛ با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 54-63]
 • نرم ‌اقلیدسی طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در ارزیابی تأمین کنندگان با استفاده از رویکرد ویکور فازی (مطالعه موردی: شرکت شش ستاره ایران) [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 4-20]
 • نرم مصرف بهبود الگوی مصرف [دوره 4، شماره 12، 1381]
 • نظام ارزشی بررسی مقایسه‌ای نظام‌‌ ارزش‌ها در اسلام و نظام ارزشی شوارتز [دوره 5، شماره 17، 1382]
 • نظام تولید و توزیع بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف در استان کردستان [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • نظر خبرگان تعیین وضعیت محصولات گروه صنعتی گداختار در زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد آن با استفاده از روش TOPSIS‏ فازی‏ سلسله‏مراتبی [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • نظرسنجی نتایج چهارمین نظرسنجی مؤسسه Deloitte از مدیران تدارکات بنگاه ها در سال 2014 [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 102-113]
 • نظریه ارزشی اسلام بررسی مقایسه‌ای نظام‌‌ ارزش‌ها در اسلام و نظام ارزشی شوارتز [دوره 5، شماره 17، 1382]
 • نظریه ارزشی شوارتز بررسی مقایسه‌ای نظام‌‌ ارزش‌ها در اسلام و نظام ارزشی شوارتز [دوره 5، شماره 17، 1382]
 • نقاط ضعف ارزیابی و تعیین وضعیت یک سازمان حمل و نقل جاده‌ای مسافر از منظر معیارهای INQA منطبق بر EFQM [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 24-35]
 • نقاط قوت ارزیابی و تعیین وضعیت یک سازمان حمل و نقل جاده‌ای مسافر از منظر معیارهای INQA منطبق بر EFQM [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 24-35]
 • نقشه ذهنی مرور ادبیات هماهنگ‌سازی زنجیره تأمین با استفاده از روش نقشه ذهنی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 4-13]
 • نقشه راه ارزیابی نت یگانی جهت پیشنهاد برنامه تعالی نت یک دانشگاه نظامی [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 66-79]
 • نقشه شناختی فازی (FCM) ارائه الگوی استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت پتروشیمی پردیس با استفاده از روش نقشه شناختی فازی [دوره 18، شماره 54، 1395، صفحه 65-78]
 • نقطه جدایی مهندسی زنجیره تأمین ناب و چابک [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 45-52]
 • نگهداری کالا کلیدهای موفقیت در فرآیند انبارداری نوین کالا [دوره 9، شماره 26، 1386، صفحه 42-49]
 • نگهداری نرم افزاری اصول مهندسی نرم افزار و کاربرد آن در مکانیزاسیون سیستم‌های لجستیکی [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 17-23]
 • نگهداری و تعمیرات رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • نگهداری و تعمیرات طراحی الگوی تصمیم گیری بر اساس MODM جهت برون سپاری عملیات نگهداری و تعمیرات [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • نگهداری و تعمیرات طراحی مدلی برای سنجش آمادگی تجهیزات نظامی، با رویکرد سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • نگهداری و تعمیرات کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • نگهداری و تعمیرات اطلاعات‌ مورد نیاز مدیران‌ تعمیراتی‌ [دوره 6، شماره 19، 1383]
 • نگهداری و تعمیرات کاربرد روش‌ AHP در تصمیم‌گیری‌ استراتژی‌ بازسازی‌ اقلام‌ تعمیرپذیر در یک‌ سیستم‌ صنعت‌ دفاعی‌ کشور [دوره 3، شماره 10، 1380]
 • نگهداری و تعمیرات برآورد تقاضا زیربنای‌ برنامه‌ریزی‌ عملیات در مراکز تعمیراتی [دوره 3، شماره 9، 1380]
 • نگهداری و تعمیرات طراحی‌ سیستم نگهداری‌ و تعمیرات براساس‌ وب‌ (Web) [دوره 3، شماره 9، 1380]
 • نگهداری و تعمیرات کشف الگوهای پنهان و مفید از داده های سامانه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات، با پیش‌بینی هزینه‌ها و نقاط پرت [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 26-37]
 • نگهداری و تعمیرات بهینه‌سازی ترکیبی موجودی قطعات یدکی و فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 36-53]
 • نگهداری و تعمیرات ارزیابی نت یگانی جهت پیشنهاد برنامه تعالی نت یک دانشگاه نظامی [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 66-79]
 • نگهداری و تعمیرات اولویت‌بندی راهبرد‌های بهینه نگهداری و تعمیرات در صنایع نساجی با رویکرد الکتره [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 53-66]
 • نگهداری و تعمیرات زنجیره تأمین چابک و نت نظامی [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 18-25]
 • نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM)‏ رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) ارائه الگوی ارزیابی و استقرار RCM در سازمان [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) 5 رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • نگهداری و تعمیرات (نت) ارائه الگوی ارزیابی و استقرار RCM در سازمان [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • نوآوری واکاوی مفاهیم پایداری و نوآوری در سطح زنجیره تامین؛ روند گذشته، چشم انداز آینده [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوآوری واکاوی مفاهیم پایداری و نوآوری در سطح زنجیره تأمین؛ روند گذشته، چشم‌انداز آینده [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 4-22]
 • نوآوری سازمانی بررسی و تحلیل تأثیر نو آوری سازمانی بر تاب آوری زنجیره تأمین (مورد مطالعه شرکت های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شهرک های صنعتی شهرکرد) [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 18-31]

و

 • واسپاس شناسایی و اولویت بندی راهکارهای رفع موانع اجرای لجستیک معکوس با رویکرد ترکیبی دلفی فازی، سوآرا و واسپاس [(مقالات آماده انتشار)]
 • واسپاس شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای رفع موانع اجرای لجستیک معکوس با رویکرد ترکیبی دلفی فازی،SWARA وWASPAS در صنعت تولید خمیر و کاغذ [دوره 21، شماره 64، 1383، صفحه 85-98]
 • وال مارت زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی) [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • وب2 وب هوشمند: ابزاری برای تولید و انتشار دانش ضمنی زنجیره تأمین [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 60-69]
 • وب معنایی وب هوشمند: ابزاری برای تولید و انتشار دانش ضمنی زنجیره تأمین [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 60-69]
 • وب هوشمند وب هوشمند: ابزاری برای تولید و انتشار دانش ضمنی زنجیره تأمین [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 60-69]
 • ویروس کرونا تأثیر بیماری کرونا بر زنجیره تأمین دفاعی [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 89-96]
 • ویژگی های ارگانولپتیکی فرمولاسیون و تولید قالب های فشرده غذایی به عنوان میان وعده افراد نظامی و بررسی ویژگی های ارگانولپتیکی آنها [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 94-101]
 • وسایل نقلیه ناهمگن مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن با چند جایگاه پخش همراه بامحدودیت بازه‌های زمانی مختص به کالاهای فاسدشدنی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 14-23]
 • وظایف لجستیک درآمدی بر شناخت لجستیک [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 54-64]
 • وفاداری شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر وفاداری خرده فروشان به شرکت‌های توزیع (مطالعه موردی شرکت پاکنام) [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • وفاداری مشتری برآورد ارزش چرخه عمر مشتری برای اولویت‌بندی استراتژی‌های توسعه یک محصول جدید بر مبنای مدل هوانگ و مدل کانو [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 34-41]
 • ویکور ارائه یک مدل ترکیبی فازی برای ارزیابی فناوری‌های دفع پسماند در زنجیره تأمین بیمارستانی [دوره 17، شماره 50، 1394، صفحه 52-67]
 • ویکور فازی طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در ارزیابی تأمین کنندگان با استفاده از رویکرد ویکور فازی (مطالعه موردی: شرکت شش ستاره ایران) [دوره 19، شماره 58، 1396، صفحه 4-20]

ه

 • هاب تجاری طراحی و تحلیل حساسیت شبکه حمل‌ونقل بندر خشک با استفاده از مکان‌یابی هاب [دوره 21، شماره 65، 1383، صفحه 4-11]
 • هزینه تولید نرم افزار اصول مهندسی نرم افزار و کاربرد آن در مکانیزاسیون سیستم‌های لجستیکی [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 17-23]
 • هزینه چرخه عمر ارائه مدلی برای تعیین عمر عملیاتی تجهیزات بر اساس شرایط کاربری و محیطی [دوره 14، شماره 35، 1391]
 • هزینه چرخه عمر (L.C.C)5 بهینه سازی زمان جایگزینی و تعویض تجهیزات با استفاده از هزینه چرخه عمر (مطالعه موردی: ناوگان اتوبوس رانی شرکت جوان سیر ایثار) [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • هزینه راه اندازی ارزیابی ریسک تقاضا، حمل و نقل کالاهای خطرناک و هزینه راه اندازی در زنجیره تأمین [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 4-9]
 • هزینه شرکت بررسی تأثیر قابلیت های لجستیک معکوس بر هزینه شرکت (مورد مطالعه: شرکت بل روزانه) [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 20-38]
 • هزینه نگهداری نرم افزار – ابزارهای مهندسی نرم افزار – تست نرم افزار اصول مهندسی نرم افزار و کاربرد آن در مکانیزاسیون سیستم‌های لجستیکی [دوره 4، شماره 11، 1381، صفحه 17-23]
 • هلدینگ لجستیک نظامی معرفی الگوی یکپارچه مدیریت چرخه عمر در محصولات سفید و قهوه ای (نمونه کاربردی در هلدینگ لجستیک نظامی) [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 74-83]
 • هماهنگ‌سازی مرور ادبیات هماهنگ‌سازی زنجیره تأمین با استفاده از روش نقشه ذهنی [دوره 16، شماره 45، 1393، صفحه 4-13]
 • هماهنگ‌سازی بلادرنگ ارائه یک چارچوب مبتنی بر سیستم‌های چندعاملی برای هماهنگ‌سازی بلادرنگ در زنجیره‌تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • هماهنگ سازی زنجیره تأمین هماهنگ سازی توأم سیاست سفارش دهی و سطح خدمت در زنجیره تأمین غیرمتمرکز با وجود نامعینی در زمان های تحویل [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 60-66]
 • همکاری تبیین نظام همکاری استراتژیک در زنجیره تأمین و شناسایی مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • همکاری شناسایی مؤلفه ها و شاخص های تعامل پذیری در زنجیره تأمین [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 16-29]
 • همکاری مروری بر زنجیره تأمین صنایع پیچیده مرتبط با صنایع دفاعی در جهان [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 57-72]
 • هموارسازی نمایی دوبل پیش بینی تقاضای زنجیره تأمین در شرایط عدم اشتراک اطلاعات (مطالعه موردی فروشگاه فیوره) [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 46-59]
 • هموارسازی نمایی فصلی پیش بینی تقاضای زنجیره تأمین در شرایط عدم اشتراک اطلاعات (مطالعه موردی فروشگاه فیوره) [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 46-59]
 • هوش ارائه یک چارچوب مبتنی بر سیستم‌های چندعاملی برای هماهنگ‌سازی بلادرنگ در زنجیره‌تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • هوش تجاری نگاهی به سیستم هوش تجاری در صنعت بیمه [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 10-19]
 • هوش مصنوعی طراحی یک سیستم خبره فازی برای پیش بینی زمان‌های بازسازی واسقاط خودروها [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 26-35]
 • هوش معنوی تأثیر آموزش معنویات و تعلیم ارزش‌ها بر هوش معنوی [دوره 9، شماره 26، 1386]

ی

 • یادگیری تقویتی طراحی سازوکار تدارکات براساس یادگیری Q و با سیاست انتخاب عمل مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 40-48]
 • یکپارچگی مدلی یکپارچه برای طراحی زنجیره های تأمین چابک [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • یکپارچگی تحول سازمانی با ایجاد یکپارچگی در زنجیره تأمین، ضرورتی کارا در صنایع (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران) [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • یکپارچگی شناسایی‌ و بررسی‌ نرم‌افزارهای‌ مورد استفاده‌ در سیستمهای‌ لجستیک‌ یکپارچه‌ با تأکید بر ERP [دوره 6، شماره 19، 1383]
 • یکپارچگی سیستم‌ مدیریت‌ لجستیک‌ یکپارچه‌؛ ساختار و مطالعه‌ موردی‌ [دوره 5، شماره 18، 1382]
 • یکپارچگی سیستم‌ لجستیکی‌ هماهنگ‌ و یکپارچه‌ در سطح‌ نیروهای‌ مسلح‌ [دوره 3، شماره 10، 1380]
 • یکپارچگی یک مطالعه بین المللی از راهبردهای زنجیره تأمین [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 76-83]
 • یکپارچگی زنجیره تأمین بررسی تأثیر راهبردهای زنجیره تأمین بر یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد رقابتی (مطالعه موردی: صنعت لاستیک بارز کرمان) [دوره 21، شماره 62، 1383، صفحه 4-17]
 • یکپارچه سازی معماری سرویس گرا رویکردی نوین برای یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی لجستیکی [دوره 15، شماره 41، 1392، صفحه 40-50]
 • یگان نظامی ارائه الگوی برآورد مصرف سوخت عملیاتی خودروهای سواری یگان های نظامی (مطالعه موردی استان های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و آذربایجان غربی) [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 16-25]