گذر زنجیره‌ تأمین‌ از ناب‌ و وظیفه‌ مدار به‌ چابک‌ و سفارش‌ محور

نویسنده

چکیده

این‌ مقاله‌ نشان‌ می‌دهد که‌ چگونه‌ پارادایم‌های‌ ناب‌ و چابک‌ ممکن‌ است‌ مطابق‌ نیازمندیهای‌ بازار انتخاب‌ شوند. در اصل‌ اینها با هم‌ تفاوت‌ دارند، چرا که‌ در مورد اول‌ کالای‌ با قیمت‌ پایین‌تر در بازار برنده‌ است‌، در حالی‌ که‌ در مورد دوم‌ قابلیت‌ دسترسی‌ است‌ که‌ کالای‌ برنده‌ را تعیین‌ خواهد کرد. لازم‌ است‌ زنجیره‌های‌ تأمین‌ چابک‌، نسبت‌ به‌ بازار حساس‌ بوده‌ و بنابراین‌ سریع‌ باشند. این‌ بدان‌ معنا است‌ که‌ تعریف‌ زواید با تعریف‌ آن‌ در زنجیره‌ تأمین‌ ناب‌ متفاوت‌ است‌. مکان‌ مناسب‌ نقاط‌ تفکیک‌ در جریان‌ مواد و جریان‌ اطلاعات‌، باعث‌ پدید آمدن‌ یک‌ زنجیره‌ تأمین‌ چند جزیی‌ و پیوندی‌ می‌شود. این‌ مسأله‌ باعث‌ کارآمد بودن‌ زنجیره‌ تأمین‌ در جریان‌ بالادستی‌ و چابک‌ بودن‌ زنجیره‌ تأمین‌ در جریان‌ پایین‌ دستی‌ گردیده‌ و بنابراین‌، بهترین‌ حالت‌ را به‌ طور همزمان‌ برای‌ هر دو پارادایم‌ پدید می‌آورد. در پایان‌ این‌ مقاله‌، یک‌ مدل‌ گذر دوره‌ای‌ پیشنهاد می‌شود که‌ خصوصیات‌ یک‌ زنجیره‌ تأمین‌ کامپیوترهای‌ شخصی‌ را در مدت‌ تکامل‌ تدریجی‌ آن‌ از مدل‌ معمولی‌ تا عملکرد سفارشی‌ (چابک‌) نشان‌ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها