اصول‌ کنترل‌ داخلی‌ در سیستم‌ لجستیک‌ «بخش‌ دوم‌»

نویسنده

چکیده

در شماره‌ گذشته‌ اهداف‌، اهمیت‌ و ضرورت‌ کنترل‌ داخلی‌ در سیستم‌های‌ لجستیکی‌ مورد بحث‌ قرار گرفت‌؛ با سیستم‌های‌ خود تنظیم‌ کننده‌ یا خود کنترل‌ به‌ عنوان‌ مبنای‌ تئوریک‌ کنترل‌ داخلی‌ آشنا شدیم‌، و در نهایت‌ انواع‌ کنترل‌های‌ داخلی‌ که‌ در سیستم‌ لجستیک‌ قابل‌ استقرار هستند، مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. در این‌ شماره‌ به‌ روشهای‌ اساسی‌ و کلی‌ کنترل‌ داخلی‌ در سیستم‌ لجستیک‌؛ شامل‌ طراحی‌ ساختارهای‌ خود کنترل‌، گزینش‌ و بکارگماری‌ نیروی‌ انسانی‌ خود کنترل‌، طراحی‌ و اجرای‌ عملیات‌ لجستیکی‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ اصول‌ کنترل‌ داخلی‌ مراعات‌ گردند، کنترل‌های‌ بودجه‌ای‌ و کنترل‌های‌  ویژه‌ مدیریت‌ خواهیم‌ پرداخت‌. و در ادامه‌ بحث‌ با ویژگیهای‌ یک‌ سیستم‌ لجستیکی‌ که‌ در آن‌ کنترل‌ داخلی‌ استقرار یافته‌ آشنا خواهیم‌ شد. نهایتاً، قواعد کنترل‌ داخلی‌ در بخش‌های‌ اصلی‌ لجستیکی‌، یعنی‌ تأمین‌ و خرید، انبارداری‌، اموال‌ و دارایی‌های‌ ثابت‌ و حمل‌ونقل‌ با جزئیات‌ بیشتر مورد بررسی‌ قرار خواهند گرفت‌.

کلیدواژه‌ها