بررسی رشته های علوم لجستیک در جهان

نویسندگان

چکیده

در شماره‌ قبل‌ این‌ گزارش‌، کلیاتی‌ در مورد دانشگاهها و دوره‌های‌ مربوط‌ به‌ بخش‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ در سطح‌ جهان‌ بیان‌  شد و در این‌ شماره‌، کارکرد آماد مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. و دانشگاهها و مراکز آموزشی‌ که‌ در این‌ کارکرد به‌ برگزاری‌ آموزش‌ مبادرت‌ می‌ورزند معرفی‌ می‌گردند.

کلیدواژه‌ها