بررسی‌ رشته‌های‌ علوم‌ لجستیک‌ در جهان‌ (1)

نویسندگان

چکیده

این‌ گزارش‌ در دو شماره‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ در بخش‌ اوّل‌ کلیاتی‌ در مورد دانشگاهها، دوره‌ها به‌ صورت‌ عام‌ اشاره‌ می‌شود سپس‌ به‌ بررسی‌ موردی‌ در خصوص‌ دوره‌های‌ مربوط‌ به‌ بخش‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ اشاره‌ می‌شود و توضیح‌ در مورد سایر کارکردهای‌ لجستیک‌ در بخش‌ دوم‌ ارائه‌ می‌گردد.

کلیدواژه‌ها