مدل‌سازی ریاضی دو هدفه برای یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با ریسک اشتراکی و تقاضاهای غیر قطعی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، نویسنده پاسخگو

2 پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای کنونی با افزایش رقابت در بازارهای تجاری و کوتاه شدن چرخه عمر محصولات، تنوع تقاضای مشتریان افزایش یافته و در نتیجه تقاضاها با عدم قطعیت مواجه خواهند شد. این عدم قطعیت در تقاضا در زنجیره­ های تأمین حلقه بسته، نسبت به کمیت و کیفیت کالاهای برگشتی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. استراتژی ریسک اشتراکی یک راه مناسب برای در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در تقاضاها است. این مقاله یک مدل‌سازی ریاضی دو هدفه جدید برای یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با تقاضاهای غیر­قطعی و ریسک اشتراکی ارائه می‌دهد که در زنجیره رو به جلو شامل تأمین­ کنندگان، مراکز توزیع و مصرف­کنندگان و در زنجیره معکوس شامل مراکز جمع­ آوری، بازیافت و احیاء و مشتریان مواد می­ باشد. این مدل به­ صورت مدل برنامه­ ریزی عدد صحیح غیر­خطی(MINLP)  دو هدفه می­ باشد و با استفاده از نرم‌افزار GAMS حل می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bi-Objective Mathematical Modeling for a Closed-Loop Supply Chain Network with Risk-Pooling and Uncertain Demands

چکیده [English]

Today’s with increasing the competition in commercial markets and shortening the product life cycles; the variety of customer demands has been arisen; hence, these demands are confronted to uncertainty. This uncertainty has more importance with respect to the quantity and quality of the returned goods.Arisk-pooling strategy is a suitable way to consider uncertainty in demands. This paper presents new multi-objective mathematical modeling for a closed-loop supply chain network with uncertain demands using risk-pooling, in which the forward chain is consisting of suppliers, distribution centers and customers and the reverse chain encompass collection centers, recycling and recovery centers and material customers. This is a bi-objectives nonlinear integer programming model that is solved using GAMS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed-Loop Supply Chain Network
  • Multi-Objective Model
  • Uncertainty
  • Risk-Pooling
 [1] Vahdani, B., Razmi, J., Tavakkoli-Moghadam, R., “Fuzzy possibilistic modeling for Closed loop recycling collection networks”, Environmental Modeling & Assessment, Volume 17, Issue6, pp 623-637, 2012.
[2] Lee, D., Dong, M., “A heuristic approach to logistics network design for end-of- lease computer products recovery”. Transportation Research Part E: Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Volume 44, Issue 3, Pages 455-474, 2008. 
[3] Pishvaee, M.S., Torabi, S.A., “A possibilistic programming approach for closed-loop supply chain network design under uncertainty”, Fuzzy Sets and Systems, 161, 2668-268, 2010.
[4] Pishvaee, M. S., Farahani, R. Z., Dullaert, W., “A memetic algorithm for bi-objective integrated forward/reverse logistics network design”. Computers & Operations Research, Volume 37, Issue 6, Pages 1100-1112, 2010.
[5] Wang, H., HSu, H., “A closed-loop logistic model with a spanning-tree based genetic algorithm”. Computers & Operations Research, Volume 37, Issue 2, Pages 376-389, 2010.
[6] Baird, N., Creating competitive advantage with service parts logistics. Inbound Logistics, 2004.
[7] فروزانفر،ف., "مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن زمان تحویل، ریسک اشتراکی و موجودی تحت تقاضای نامعین"، دکتر توکلی مقدم، رضا.، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، 1390.
[8] Gaur, S., Ravindran, A.R., “A bi-criteria model for the inventory aggregation problem under risk pooling”, Computers & Industrial Engineering, 51(3), 482–501, 2006.
[9] Park, S., Lee, T.-E., Sung, C.S., “A three-level supply chain network design model with risk-pooling and lead times”; Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 46(5), 563–581, 2010.
[10] Kang, J.H., Kim, Y.D., “Inventory control in a two-level supply chain with risk pooling effect”. Int. J. Production Economics 135, 116–124, (2010).
[11] Kumar., S.K., Tiwari. M.K., “Supply chain system design integrated with risk pooling”. Computers & Industrial Engineering 64, 580–588, 2013.
[12] Yang H, Schrage L., “Conditions that cause risk pooling to increase inventory”, European Journal of Operational Research; 192: 837–851, 2009.
[13] Thomas D.J., Tyworth J. E., ”Pooling lead-time risk by order splitting: A critical review”, Transportation Research Part E 2006; 42: 245–257, 2006.
[14] Arora, Jasbir. Introduction to optimum design. Academic Press, 2004.
[15] زارع مهرجردی، ی.، فریدونی، س.، امامی میبدی، ل. "ارائه یک الگوریتم ترکیبی کارا جهت حل مدل برنامه­ ریزی خطی چند­هدفه زمان­بندی مسائل تک ماشین"، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، جلد 24، شماره 1، صفحه 2-12، 1392.