معـرفی کتـاب‌های لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال های 1394-1393

نویسنده

دانشگاه تبریز، کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده

معـرفی کتـاب‌های لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال های 1394-1393

کلیدواژه‌ها


  1. No Reference