ارزیابی سیستم تولید، فرآیند ساخت و لجستیک و فناوری جاری شرکت های ولوو و رنو در شرکت سایپا دیزل

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده مهندسی صنایع

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه مهر البرز

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه سیستم ­های تولید، فرآیندها و فناوری جاری شرکت­ های ولوو و رنو در شرکت سایپا دیزل، به منظور تحلیل شکاف بین وضعیت موجود با مطلوب و تعیین اولویت­ های بهبود است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده­ ها از جمله تحقیقات غیرآزمایشی، پیمایشی بر مبنای رهیافت مطالعه درون موردی می ­باشد. جامعه این پژوهش نیز خبرگان شرکت سایپا دیزل می­ باشند. برای نمونه­ گیری از روش نمونه­ گیری طبقه ­ای متناسب با حجم جامعه بر اساس جدول گرجسی و مورگان استفاده شده و در نهایت 162 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نحوه گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه‌ای (مقالات و کتب معتبر داخلی و خارجی) و میدانی از طریق پرسشنامه محقق استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های «سیستم تولید» و «فناوری» از روش ­های آمار توصیفی و استنباطی مانند تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و به منظور اولویت‌بندی «فرآیند» از روش تحلیل سلسه مراتبی(AHP) استفاده گردیده است. نتیجه این پژوهش نشان داد که در سیستم تولید، «اهداف سیستم تولید» بیشترین فاصله را تا وضعیت مطلوب دارد. همچنین در فرآیند ساخت و تولید و فناوری به ترتیب باید «زیر فرآیند تدارکات مواد و خدمات» و «کارکنان» در اولویت توجه قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها


 1. فتاحی، پرویز. "مدیریت کیفیت و بهره وری"، تهران: دانشگاه پیام نور، 1390.
 2. فون برتالنفی، لودویگ. "نظریه عمومی سیستم‌ها"، ترجمه: پریانی، کیومرث، تهران: تندر، 1366.
 3. Morris Tanenbaum., “Production system”, Britannica Encyclopedia, http://www.britannica. com/EBchecked/topic/478032/production-system,2012.
 4. The Edwards Deming Institute., “profound knowledge”,https://www.deming.org/theman/theories/profoundknowledge,2014.
 5. اونو، تاایچی. "مدیریت گمبا به روش تاایچی اونو پدر سیستم تویوتا"، تهران: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 1387.
 6. Renault co., “SPR Management Booklet”, Paris,2004.
 7. Hill Bert., “The Volvo Production Systems pre-study results”, Volvo group, 2006.
 8. غضنفری و صغیری. "سیستم‌های تولید با نگرش یکپارچه"، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1390.
 9. Machover Carl., “The CAD/CAM Handbook”, McGraw-Hill, 1996.
 10. خلیل، طارق. "مدیریت تکنولوژی رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت"، سید محمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ ششم، تهران: دفتر نشر پژوهش های فرهنگی، 1391.
 11. Garcia-Arreola., “Technology Effectiveness Audit Model: A Framework for technology Auditing”, Master's thesis, University of Miami, 1996.
 12. ناکاجیما، سه ای چی. "توسعه نت بهره ور فراگیر در واحدهای صنعتی"، تهران: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 1385.
 13. Krejcie, R.V., & Morgan, D.W., “Determining Sample Size for Research Activities”, Educational and Psychological Measurement, 1970.
 14. Yin Robert., “Case Study Research Design and Method”, Third Edition. Sage publication, 2003.
 15. سرمد و همکاران. "روش های تحقیق در علوم رفتاری"، تهران: آگاه، 1390.