حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه و مکان یابی با متغیرهای ریسک سفر با استفاده از برنامه ریزی آرمانی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی نور

2 گروه مهندسی صنایع دانشگاه مارلیک، دانشگاه روزبهان نوشهر

3 گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد تهران

چکیده

عملیات شهرداری­ ها در جمع ­آوری، انتقال، پاک سازی، بازیافت و دفن پسماندها بدون برنامه ­ریزی و مدیریت آن هزینه­ هایی را به دنبال دارد. در این مقاله به ­منظور برنامه­ ریزی و طراحی سیستم مدیریت پسماند زیان بار، یک مدل برنامه ­ریزی آرمانی عدد صحیح مختلط مکانیابی – مسیریابی ارائه شده که علاوه­ بر در نظر گرفتن المان­ های بالا و  مسئله مدیریت پسماند زیانبار را در سه سطح تسهیلات پاک سازی، بازیافت و دفن به­صورت جامع در نظر می­ گیرد. مدل ارائه شده توانایی استقرار تسهیلات پاک سازی با نوع فناوری مربوطه سازگار، مراکز بازیافت، مراکز دفن و راهبردهای مسیریابی مربوط به هر یک از سطوح را دارد. این مدل دو هدف حداقل کردن هزینه کل و حداقل کردن ریسک مسیر انتقال را دارد. مدل ارائه شده با شبکه ­ای دارای 92 مکان و با استفاده از برنامه­ ریزی آرمانی حل و نتایج آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Nema AK, Gupta SK., “Optimization of regional hazardous waste management systems: an improved formulation”, Waste Managemen.19: 441–51, 1999.
 2. Zografos KG, Samara S.., “Combined location-routing model for hazardouswaste transportation and disposal”, Transportation Research Record, 1245:52–9, 1990.
 3. Revelle C, Cohon J, Shobrys D., “Simultaneous siting and routing in the disposal of hazzardouswastes”, Transportation Science, 25(2):138–45, 1991.
 4. Stowers CL, Palekar US., “Location models with routing considerations for a single obnoxious facility”, Transportation Science, 27(4):350–62, 1993.
 5. Jacobs TL, Warmerdam JM., “Simultaneous routing and siting for hazardous-waste operations”, Journal of Urban Planning and Development, 120(3):115–31, 1994.
 6. Current J, Ratick S., “A model to assess risk, equity and efficiency in facility location and transportation of hazardous materials”, Location Science, 3(3):187–201, 1995.
 7. Wyman MM, Kuby M., “Proactive optimization of toxic waste transportation, location and technology”, Location Science, 3(3):167–85, 1995.
 8. Giannikos I., “A multiobjective programming model for locating treatment sites and routing hazardous wastes”, European Journal of Operational Research, 104:333–42, 1998.
 9. List G, Mirchandani P., “An integrated network/planar multiobjective model for routing and siting for hazardous materials and wastes”, Transportation Science, 25(2):146–56, 1991.
 10. Alidi AS., “An integer goal programming model for hazardous waste treatment and disposal”, Applied Mathematical Modelling, 16:645–51, 1992.
 11. Alidi AS., “A multiobjective optimization model for the waste management of the petrochemical industry”, Applied Mathematical Modelling, 20:925–33, 1996.
 12. Sibel Alumur, BaharY. Kara., “A new model for the hazardous waste location-routing problem”, Computers & Operations Research 34. 1406–1423, 2007.
 13. ]13 [اهری‌پور، المیرا. "حل مسأله مسیریابی- موجودی با درنظرگرفتن محدودیت عرضه کالا با استفاده از الگوریتم-های فراابتکاری"، نشریه مدیریت زنجیره تأمین، شماره 42، صفحه 73-62، زمستان 1392.
 14. ]14 [عیدی، علیرضا؛ قاسمی نژاد، سید علی. "توسعه مدل مسیریابی وسائل نقلیه چند هدفه با پنجره‌های زمانی و چند تقاضایی"، نشریه مدیریت زنجیره تأمین، شماره 37، صفحه 43-38، پاییز 1391.