کلیدهای موفقیت در فرآیند انبارداری نوین کالا

نوع مقاله: ترویجی

چکیده

همواره سازماهمواره سازمان ها برای کسب موفقیت در ماموریت ها به دنبال استفاده از روش های صحیح و اصلولی در تداک به موقع و رفع نیازهای عملیاتی واحد های اجرایی هستند.یکی از فعالیت های لجستیکی امور نگهداری یا ذخیره سازی کالاست که در این مقاله سعی شده است ضمن آشنایی با موضوع نگهداری و مراحل انبارداری، در خصوص هر یک ز این مراحل در سازمان، نکات اساسی که باید رعایت و به اجرا گذاشته شود، را تشریح و یک دستورالعمل تحت عنوان یک جدول عملیاتی برای هر یک از مراحل مذکور ارائه گردد.ن ها برای کسب موفقیت در ماموریت ها به دنبال استفاده از روش های صحیح و اصلولی در تداک به موقع و رفع نیازهای عملیاتی واحد های اجرایی هستند.یکی از فعالیت های لجستیکی امور نگهداری یا ذخیره سازی کالاست که در این مقاله سعی شده است ضمن آشنایی با موضوع نگهداری و مراحل انبارداری، در خصوص هر یک ز این مراحل در سازمان، نکات اساسی که باید رعایت و به اجرا گذاشته شود، را تشریح و یک دستورالعمل تحت عنوان یک جدول عملیاتی برای هر یک از مراحل مذکور ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The keys to success in the new warehousing process

چکیده [English]

In order to be successful in missions, organizations are always looking to use the correct and principled methods in timely cooperation and meeting the operational needs of the executive units. Familiarity with the subject of storage and warehousing steps, regarding each of these steps in the organization, the basic points that must be observed and implemented, explain and provide a guideline as an operational table for each of these steps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warehouse
  • receipt of goods
  • storage of goods
  • Classification
  • arrangement of items
  • delivery of goods
...............