درآمدی بر شناخت لجستیک

نوع مقاله: کاربردی

چکیده

 لجستیک که جنبه ای از فعالیت های نظامی و غیرنظامی برای نقل و انتقال و نگهداری نیروهای رزمی و پشتیبانی رزمی و تجهیزات و تدارکات است موضوع مقاله پیش رو است که در آن مفهوم و تعریف لجستیک، وظایف لجستیک، کارکرد لجستیک در نیروهای مختلف نظامی، عملکرد لجستیک در مناطق عملیاتی و جایگاه لجستیک در انواع معدودی از جنگها بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Income on logistics

چکیده [English]

Logistics, which is an aspect of military and civilian activities for the transfer and maintenance of combat forces and combat support and equipment and supplies, is the subject of the present article, in which the concept and definition of logistics, logistics tasks, logistics performance in various military forces, performance Logistics in operational areas and logistics positions have been studied in a variety of wars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logistics
  • Logistics Tasks
  • Logistics Management
  • War Logistics
 ۱- اسماعیل زاده، صمد؛ امیربیگی، غلامحسین؛ نوابی، هوشنگ رکن چهارم، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مدیریت آموزش)، چاپ چهارم، ۱۳۶۹

٢- الیوت، ام. جعفری. و ریجینالدف رابرت. فرهنگ اصلاحات سیاسی - استراتژیک، مترجم میرحسن رئیس زاده لنگرودی انتشارات معین، ۱۳۷۳.

۳- جعفری، فرهنگ نشر نو، نشر تنوید، تهران ۱۳۷۳

۴- حسنی، عباس. لجستیک و اطلاع رسانی، مجموعه مقالات اولین همایش سراسری اطلاع رسانی نیروهای مسلح، ج دوم، گردآورنده حسین شیرازی، ناشر اطلاع رسانی دانشگاه مالک اشتر، اردیبهشت ماه ۱۳۸۰.

۵- رستمی، محمود، فرهنگ واژه های نظامی، ناشر ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول ۱۳۸۷

۶- صالحی، سید مهدی. شناخت لجستیک، مقالات برگزیده نخستین سمینار لجستیک و کاربرد آن در سازمان، دانشگاه امام حسین، چاپ اول ۱۳۷۵.

۷- عزیزی، محمد. نقش حمل و نقل در تدارکات نظامی، مقالات برگزیده نخستین سمینار لجستیک و کاربرد آن در سازمان، دانشگاه امام حسین، چاپ اول ۱۳۷۵.

۸- غلام زاده، احمد. طبقه بندی و کدگذاری کالا، مقالات برگزیده نخستین سمینار لجستیک و کاربرد آن در سازمان، دانشگاه امام حسین، چاپ اول ۱۳۷۵.
۹- کالینز، جان. ام؛ استراتژی بزرگ، مترجم کوروش بایندر، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول ۱۳۷۰.

۱۰- مشبکی، اصغر. مدیریت لجستیک، بایدها و نبایدها، فصلنامه کنترولر، سال دوم، شماره ۵ و ۶، بهار و تابستان ۱۳۷۷.

۱۱- نشریه دوره تخصصی سررشته داری، چاپخانه مرکز پشتیبانی آموزش آجا، شهریور ۱۳۷۰.

۱۲- نیک سرشت، محمد؛ آماد، ناشر مدیریت آموزش مرکز آموزش های پشتیبانی نیروی زمینی، چاپ دوم، شهریور ۱۳۸۱.


13.us if department Dictionary of military term. 13 Defense, Greenhill 1987.

14.Bsrasseys Logistic :AGeneral survey. 14 skinner, I.H.Encyclopedia of Land Forces and warfar. Edited by franklin D. Margiotta. 1996 by Brasseys Inc.

15. Teh new Encyclopedia Britannica . vol. 7. Micropeadia, 15Th Edition,1994 .