مدیریت زمان در زنجیره‌های تأمین مبتنی بر سکو

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

2 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

این مقاله با توجه به توسعه کسب و کارهای مبتنی بر شبکه و نیز ضرورت بهره‌گیری از رویکرد سکوی مشترک جهت حفظ و توسعه مزیت‌های رقابتی پایدار، نسبت به توسعه مفهوم جدید زنجیره‌های تأمین مبتنی بر سکو ارائه شده است. از جانب دیگر با توجه به اهمیت عامل زمان به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی موفقیت در زنجیره تأمین، سعی شده نسبت به شناسایی و بررسی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر چرخه زمان اقدام شود و نحوه مدیریت آن با بهره‌گیری از راهبردها و رویکردهای سکوی مشترک، مطرح گردد. برای این منظور پس از بررسی مستندات علمی و موردکاوی صنعت خودرو و نیز اخذ نظرات خبرگان از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه، نسبت به ارزیابی و تحلیل نتایج اقدام گردید و با بهره‌گیری از روش سیستم‌های نرم، نگاشتی از مؤلفه‌های تاثیرگذار برعامل زمان در دنیای واقعی در قالب یک مدل مفهومی توسعه یافته است. مدل مفهومی توسعه یافته می‌تواند به‌عنوان چارچوبی زمینه مدیریت اثربخش چرخه زمان را در طول زنجیره‌های تأمینی که از راهبرد سکوی مشترک استفاده می‌کنند فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها