الگویی برای تصمیم گیری برون سپاری با استفاده از تکنیک های مکعب استراتژی بنگاه و ANP

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده

امروزه بنگاه­ ها برای حضوری موفق در رقابت و به­ دست آوردن سهم بازار بیشتر نسبت به رقبا باید بر روی فعالیت­ های اصلی خود تمرکز کنند و دیگر فعالیت­ ها را به منابع بیرونی برون­ سپاری نمایند. این مقاله ضمن بررسی روند تصمیمات برون­سپاری، مدلی برای تصمیم­ گیری در خصوص ساخت/ خرید و انتخاب تأمین­ کننده با رویکرد فرآیند تحلیل شبکه (ANP)4 ارائه می­ دهد. این مدل دو مرحله­ ای می­ باشد که در مرحله­ ی اول میزان همراستایی محصول/فعالیت برای ساخت/خرید توسط مکعب استراتژی بنگاه تعیین می­ گردد و در این مرحله معیارهای دخیل در تصمیم­ گیری شامل فعالیت اصلی و استراتژیک سازمان و آمادگی برای برون­ سپاری و ترس از شکل گیری رقابت آینده هستند. رویکرد انتخاب برون­ سپاری یا ساخت در این مرحله، به­ صورت آری/خیر یا صفر و یک نمی‌باشد، بلکه برون­ سپاری در چند سطح مورد توجه قرار می­ گیرد. به عبارت دیگر بین برون­ سپاری کامل تا ساخت، طیفی از برون­ سپاری مدنظر قرار می­ گیرد. در مرحله­ ی بعد در خصوص منافع ساخت/ خرید و انتخاب مناسب­ ترین تأمین­ کننده با رویکرد ANP تصمیم­ گیری به­ عمل می­ آید. در این مرحله نیز از معیار­های استراتژی محصول، استراتژی کیفیت، استراتژی مالی و هزینه، استراتژی فناوری و دانش و استراتژی مدیریت زنجیره‌ی تأمین و پشتیبانی برای تصمیم­ گیری استفاده می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Outsourcing Decisions by Using of Organization Strategy Cube Techniques and ANP

چکیده [English]

Nowadays agents for successful Presence in competition and gaining more market share than to competitors must focus on their main activities and other activities to external sources do outsourcing. This paper meantime the investigate of outsourcing decision process, presented a model for decision making about the manufacturing / purchasing and supplier selection, with approach of analytic network process (ANP). This model is two-stage, that in first stage the measure of alignment product / activity for the manufacturing / purchasing by agent strategy cube is determined and in this stage involved criteria’s in decision-making, including main activity and Organization strategic and preparation for outsourcing and fear of shaping competition in future. Approach of selecting outsourcing or manufacturing at this stage, is not as yes / no or zero and one, but also outsourcing in several levels is considered. In other words, between the complete outsourcing until manufacturing, a range of outsourcing is considered. In the next stage about benefits of manufacturing/purchasing and select the most suitable supplier with approach of ANP decision making will be acted. Also at this stage of product strategy criteria’s, quality strategy, financial strategy and cost, technology strategy and knowledge, supply chain management strategy and support for decision making it will be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • ANP
  • Agent Strategy Cube

[1] Gilley.Matthew , Greer.charles ,"Human resource outsourcing and Organizational performance in manufacturing Firms ", Oklahama state University, 2002.

[2] Hvolby,H.H , momme,j., trienekens,j., 2000.Planning and Conrol in Industrial Networks -An outsourcing Perspective.

[3] www.kennedyinfo.com

[4] www.idg.net

[5] Coase, R.H,The nature of the "Firm. Economica" 4, 386-405. 1937.

[6] Commons, J.R., Institutional Economics. American EconomicReview 21, 648-657, 1931.

[7] Williamson, O.E, The Economic Institutions of Capitalism. The Free Press, New York, 1985.

[8] Williamson, O.E.,. Operationalizing the New Institutional Economics”The Transaction Cost Economics Perspective”,Walter A.Haas School of Business Working Paper. University of California,Berkeley, 1989.

[9] Porter. Michel, “Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors”, New York, The free press, 2001.

[10] Arnold,U. ;New dimensions of outsourcing: a combination of transaction cost economics and the core competencies concept, European Journal of Purchasing & Supply Management, Volume 6, Issue 1, March 2000, Pages 23-29.

[11] Nguyen Dang Minh,” EMPIRICAL MAKE-OR-BUY DECISION MAKING MODEL IN THE JAPANESE AUTOMOBILE INDUSTRY”, University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi Xuan Thuy Str. 144, 2011.

[12] Balachandra, R. and Friar, J.H. Factors for Success in R&D Projects and New Product Innovation: A Contextual Framework, EM-44, 3, 276-287, 1997.