ارزیابی شکل گیری اتحاد استراتژیک در یک خوشه صنعتی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا، رئیس سازمان بورس منطقه ای همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا، رئیس دانشکده بوعلی واحد رزن

3 مدیریت صنعتی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده

اتحاد استراتژیک واکنشی استراتژیک به تغییرات سریع محیط از قبیل تشدید رقابت، شتاب پیشرفت فن‌آوری، گسترش سرمایه­ گذاری‌های مورد نیاز، و جهانی شدن بازارها است]1[. با توجه به شرایط امروز کشور ما علاوه بر فاکتورهای بیان شده عامل تحریم‌ها، ضعف توان رقابتی شرکت‌های داخلی، احتمال پیوستن به بازار تجارت جهانی و بسیاری ضرورت‌های دیگر اتحادهای استراتژیک باید مورد اهمیت و توجه فراوان قرار گیرند. تلاش ما در این مقاله بررسی امکان تشکیل انواع اتحادهای استراتژیک در خوشه های صنعتی کشور است. برای این منظور با بهره‌ گیری از چندین مدل معتبر اقدام به مدل‌سازی شده است مدلی که در آن 10 زمینه شاخص در حوزه تجارت انتخاب و سپس به سه دسته طبقه‌بندی شده و ارزش هر کدام از زمینه‌ها و هر کدام از دسته‌ها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. ابزار اصلی سنجش در این مطالعه پرسشنامه و مورد مطالعاتی آن خوشه صنعتی مبل و منبت ملایر بوده است. نتایج تحقیقات ما نشان داد که در ابتدا می‌توان گفت تمایل، علاقه و امکان شکل‌ گیری اتحادهای استراتژیک در این خوشه صنعتی وجود دارد و سایر نتایج حاکی از آن بود که در حوزه­ های بازاریابی و زنجیره تأمین (افقی و عمودی) اتحادهای استراتژیک از اهمیت بالایی برای سازمان‌ها برخوردار است، در کل از مجموع ده زمینه منتخب امکان‌پذیری شش زمینه تأیید و امکان‌پذیری چهار زمینه رد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Strategic Alliance Formation in an Industrial Cluster

چکیده [English]

Strategic alliance strategic response to rapid changes such as increased competition, rapid technological advances, expansion of investment required, and the globalization of markets. (Yasuda, 2005). Given the current situation of our country, given all the factors can be added to the sanctions, as well as weak competitive local companies likely to join the global trade market and many other necessities strategic alliances should be placed on the importance and attention.
In this study we investigate the possibility of forming strategic alliances, industrial clusters in the country. For this purpose, the use of several prestigious model, the model is a model that highlights 10 areas, chosen business field, and then classified into three categories, and the value of each field, and each The categories of evaluation, is located. The main tool is assessed in this study, questionnaires, and case studies in the industrial cluster is Malayer furniture and woodcarving. Our studies showed that at first can be said to desire, interest, and there is the possibility of forming strategic alliances in the industrial cluster, and the results indicate that the areas of marketing and supply chain (horizontal and vertical) strategic alliances is very important for organizations. A total of ten selected fields, six fields confirm the feasibility and feasibility of the four areas was rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Alliance
  • Horizontal Alliance
  • Upstream and Downstream Alliance
  • Industrial cluster
[1] Yasuda Hiroshi, Junichi Iijima, “Linkage between strategic alliances and firm’s business strategy: the case of semiconductor industry” Technovation 25, 513–521, 2005.

[2] Mehta Rajiv , Pia Polsa , Jolanta Mazur , Fan Xiucheng , Alan J. Dubinsky, “Strategic alliances in international distribution channels” Journal of Business Research 59, 1094–1104, 2006.

[3] Taylor Andrew, “An operations perspective on strategic alliance success factors” International Journal of Operations & Production Management Vol. 25 No. 5, pp. 469-490, 2005.

[4] Wen Lee Cheng-, “Strategic alliances influence on small and medium firm performance” Journal of Business Research 60, 731–741, 2007.

[5] Kale Prashant,Jeffrey Dyer,Harbir Singh, “Value Creation and Success in Strategic Alliances: Alliancing Skills and the Role of Alliance Structure and Systems”European Management Journal Vol. 19, No. 5, pp. 463–471, 2001.

]6[ مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه 1383.

]7[ شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان1391.

[8] L. PettTimothy and C. Clay Dibrell, “A Process model of global strategic alliance formation” Business Process Management Journal, Vol. 7No. 4, pp. 349-364, 2001.

[9] Neill John D., Glenn M. Pfeiffer, Candace E. Young-Ybarra, “Technology R&D alliances and firm value” Journal of High Technology Management Research 12, 227–237, 2001.

[10] JiangXu, Yuan Li, Shanxing Gao, “The stability of strategic alliances: Characteristics, factors