مدل علتیابی مغایرت آماری خودروها و ماشین آلات در رده های لجستیکی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

هدف این مقاله، ارائه مدل علت­یابی مغایرت آماری خودروها و ماشین­آلات در رده­های لجستیکی (آماد و پشتیبانی) است. فرآیند‌های اصلی این مقاله شامل "انتخاب معیارهای اصلی و زیرمعیارهای دلایل مغایرت آماری، اولویت‌بندی آنها و رسم نمودار علت و معلولی" است. با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)4 علت‌های اصلی و فرعی این مغایرت رتبه‌بندی گردید و نمودار علت و معلولی و پارتو مغایرت آماری خودرو و ماشین­آلات رسم شده است. برای جمع­آوری داده‌ها علاوه بر مطالعات کتابخانه­ای، از روش مطالعه میدانی و ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان کنترل اموال، مدیران و مسئولین آشنا با حوزه کنترل اموال می‌باشند. پرسشنامه‌های مربوط به معیار‌ها، زیرمعیارها و مقایسات زوجی، بین 30 نفر از خبرگان جامعه آماری توزیع شد و برای اثبات روایی و پایایی تحقیق از آزمون آماری و نرم­افزار SPSS19.0 استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model for Statistical Discrepancy in Vehicle Assets and Machineries Case Study: Military Logistics

چکیده [English]

Here in this research, a article is presented for the statistical discrepancy vehicle assets and machineries. There is more than a model for the cause detecting of the discrepancies, many of which had been surveyed to ultimately introduce the proposed model of the research. The frame-work includes, as its main processes, the followings: the selection of the Basic Criteria and the annexed Sub-criteria, prioritize these and drawing the Cause & Effect diagram. In the data gathering phase of the research, the "Interview & questionnaire" technique was used as a tool. The statistical population includes the experts, specialists and the managers practicing and working in the supply & support Dept. of the Corps, enjoying a good familiarity with the domain of assets control. To examine the correctness of the criteria selected, two series of questionnaires were distributed among 30 experts, with an amount of 27 gathered back. The Lawshe formula was used, with some modifications involved, to approve the justifiability of the questionnaires and the Durability of these questionnaires was also checked benefitting the Statistical Analysis Method and the SPSS software that brought out the Choronbach's Alpha Number bigger than 0.7 which approves the favorite durability of the questionnaires. Eventually, the main causes of the discrepancies were found as to fall among the followings: the Registration and Handling of the goods information, Reporting the goods information, Property Control Methods, Standardization and Documentation, Property Control Management, Organizational Structure, Information Technology, Human Resources Management, Neglecting the Statistical Values in the up-steam documents and the Education, as well. These causes and the sub-causes were categorized using the ANP Network Analysis Process, resulting in the drawing of the chart for the statistical discrepancies (Vehicle Assets and Machineries) & cause and effect diagram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Property Control
  • Statistics and Information
  • Fish Bone Diagram
  • Network Analysis Method