مروری بر مدل های موجودی با رویکرد پایداری در زنجیره تأمین

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران

2 استادیار، گروه مهندسی سیستم، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران

چکیده

امروزه، با افزایش نگرانی‌های جهانی، تولیدکنندگان درصدد کاهش و کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای در فعالیت های سیستم های تولیدی خود هستند، به طوری که عملیات زنجیره تأمین با ملاحظات پایداری به یک مسئله کلیدی در سال‌های اخیر تبدیل شده است. مطالعات پیشین عمدتاً به طراحی و پیکره بندی  زنجیره تأمین سبز با هدف کاهش ضایعات و انتشار کربن پرداخته است. اما از آنجایی که امروزه نقش مهم موجودی در زنجیره تأمین به اثبات رسیده است؛ در واقع موجودی پایدار چشم اندازی جامع از مدیریت موجودی است که فراتر از تمرکز بر تحویل کالا، نگهداری و دیدگاه‌های سنتی هزینه گام برمی‌دارد. در سال‌های اخیر، محققان به بررسی اثرات کنترل موجودی در کاهش صدمات زیست محیطی سازمان ها می‌پردازند و تلاش می‌کنند با تکمیل مدل های موجودی اثرات زیست محیطی و اجتماعی را هم درنظر بگیرند. در این پژوهش سعی شده تا مدل های موجودی پایدار به طور جامع بررسی شوند. بر این اساس، مطالعات پیشین بر حسب ترکیبات مختلف ابعاد پایداری دسته بندی شدند و هر دسته بندی به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پایان نیز با تشریح خلاءهای تحقیقاتی، پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Inventory Models with a Sustainable Approach to Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Alsadat Zadjafar 1
  • Mohammad Reza Gholamian 2
1 M.Sc. in Industrial Engineering, School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
2 Assistant Professor, School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Nowadays with the increase of global concerns for decreasing greenhouse gas emissions, manufacturers seek to reduce and control these emissions in their productive systems activities, so that supply chain operations with considering sustainability has become an important issue in recent years. Previous studies have mainly looked at the design and configuration of green supply chain, with the aim of reducing waste and carbon emission. But since the important role of inventory in supply chain has been proven, and in fact the sustainable inventory is a holistic perspective of inventory management that goes beyond the focus on goods delivery, holding and traditional cost views; researchers have examined the effects of inventory management engaged in reducing environmental damages of organization in recent years. They also try to take environmental and social impacts into account by extending the inventory models. In this study, we try to review sustainable inventory models comprehensively. Accordingly, the previous studies are classified based on different combinations of sustainability dimensions and each category is separately analyzed. Finally, research gaps are described and recommendations for future studies are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory Management
  • Sustainable Inventory
  • EOQ
[1] نیکوفر، محمدهادی. عبدالله­زاده، وحید. "برنامه­ریزی و کنترل تولید و موجودی­ها". تهران: نگاه دانش، 1393.
[2] Hua, G., Cheng, T.C.E. and Wang, S., "Managing carbon footprints in inventory management". International Journal of Production Economics. 132(2),178-185, 2011.
[3] Beamon, B.M., "Designing the green supply chain". Logistics information management. 12(4), 332-342, 1999.
[4] Handfield, R., Sroufe, R. and Walton, S., "Integrating environmental management and supply chain strategies". Business strategy and the environment. 14(1), 1-19, 2005.
]5[ ایمانی، دین­محمدی. احمدی، افسانه. "مدیریت زنجیره تأمین سبز: راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی". نشریه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، شماره 10، 1388.
[6] Lee, D.H., Dong, M. and Bian, W., "The design of sustainable logistics network under uncertainty". International Journal of Production Economics. 128(1), 159-166, 2010.
[7] Wahab, M.I.M., Mamun, S.M.H. and Ongkunaruk, P., "EOQ models for a coordinated two-level international supply chain considering imperfect items and environmental impact". International Journal of Production Economics. 134(1), 151-158, 2011.
[8] Kim, N., Janic, M. and Van Wee, B., "Trade-off between carbon dioxide emissions and logistics costs based on multi-objective optimization". Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. (2139), 107-116, 2009.
[9] Battini, D., Persona, A. and Sgarbossa, F., "A sustainable EOQ model: theoretical formulation and applications". International Journal of Production Economics. 149, 145-153, 2014.
]10[ صفار، محمد مهدی. شکوری گنجوی، حامد. رزمی، جعفر."طراحی یک زنجیره تأمین حلقه بسته سبز با در نظر گرفتن ریسک های عملیاتی در شرایط عدم قطعیت و حل آن با الگوریتم NSGA II"، نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 49 ، شماره 1، بهار و تابستان 1394.
[11] Bouchery, Y., Ghaffari, A., Jemai, Z. and Fransoo, J., "Sustainable transportation and order quantity: insights from multi-objective optimization". Flexible Services and Manufacturing Journal. 28(3), 367-396, 2016.
[12] Gurtu, A., Jaber, M.Y. and Searcy, C., "Impact of fuel price and emissions on inventory policies". Applied Mathematical Modelling. 39(3), 1202-1216, 2015.
[13] Hsu, J.T. and Hsu, L.F., "An EOQ model with imperfect quality items, inspection errors, shortage backordering, and sales returns". International Journal of Production Economics. 143(1), 162-170, 2013.
[14] Taleizadeh,A.A., Soleymanfar, V.R., Govindan, K., "Sustainable economic production quantity models for inventory systems with shortage". Journal of Cleaner Production. 174, 1011-1020, 2018.
[15] Pan, S., Ballot, E. and Fontane, F., "The reduction of greenhouse gas emissions from freight transport by pooling supply chains". International Journal of Production Economics. 143(1), 86-94, 2013.
[16] Chen, X., Benjaafar, S. and Elomri, A., "The carbon-constrained EOQ". Operations Research Letters, 41(2), 172-179, 2013. 
[17] Mallidis, I., Dekker, R. and Vlachos, D., "The impact of greening on supply chain design and cost: a case for a developing region". Journal of Transport Geography. 22, 118-128, 2012.
[18] Bozorgi, A., Pazour, J. and Nazzal, D., "A new inventory model for cold items that considers costs and emissions". International Journal of Production Economics. 155, 114-125, 2014.
]19[ ذاکری، عاطفه. "ارائه یک مدل دو سطحی به منظور تعیین قیمت کربن در یک زنجیره تأمین سبز با درنظرگرفتن طرح تجارت انتشار". دهقانیان ، فرزاد، دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، شهریور 1392. 
[20] Zakeri, A., Dehghanian, F., Fahimnia, B. and Sarkis, J., "Carbon pricing versus emissions trading: A supply chain planning perspective". International Journal of Production Economics. 164, 197-205, 2015.
[21] He, P., Zhang, W., Xu, X. and Bian, Y., "Production lot-sizing and carbon emissions under cap-and-trade and carbon tax regulations". Journal of Cleaner Production. 103, 241-248, 2015.
[22] Türkay, M., "Environmentally conscious supply chain management". Transportation. 1(32), 87-105, 2008.[23] Jaber, M.Y. Bonney, M., Jawad, H., "Comparison between economic order / manufacture quantity and just-in-time models from a thermodynamics point of view". Computers & Industrial Engineering. 112, 503-510, 2017.
[24] Wang, S. and Ye, B., "A comparison between just-in-time and economic order quantity models with carbon emissions". Journal of Cleaner Production. 178, 662-671, 2018.
 [25] Jaber, M. Y., and M. Bonney., "The Economic Manufacture/Order Quantity(EMQ/EOQ) and the Learning Curve: Past, Present,and Future". International Journal of Production Economics, 59 (1–3), 93–102, 1999.
[26] Carter, C.R. and Jennings, M.M., "Social responsibility and supply chain relationships". Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. 38(1), 37-52, 2002.
[27] Jaber, M.Y. and Neumann, W.P., "Modelling worker fatigue and recovery in dual-resource constrained systems". Computers & Industrial Engineering. 59(1), 75-84, 2010.
[28] Jaber, M.Y., Givi, Z.S. and Neumann, W.P., "Incorporating human fatigue and recovery into the learning–forgetting process". Applied Mathematical Modelling, 37(12), 7287-7299, 2013.
[29] Andriolo, A., D. Battini, A. Persona, and F. Sgarbossa., "Ergonomoc Lot Sizing: A New Integrated Procedure Towards a Sustainable Inventory Management". Proceeding 22th International Conference of Production Research “Challenges for Sustainable Operations”, Iguassu Falls, Brazil, July 28th–August 1st 2013.
[30] Andriolo, A., Battini, D., Persona, A. and Sgarbossa, F., "A new bi-objective approach for including ergonomic principles into EOQ model". International Journal of Production Research, 54(9), 2610-2627, 2016.
[31] Battini, D., Delorme, X., Dolgui, A., Persona, A. and Sgarbossa, F., "Ergonomics in assembly line balancing based on energy expenditure: a multi-objective model". International Journal of Production Research, 54(3), 824-845, 2016.
[32] Battini, D., Glock, C.H., Grosse, E.H., Persona, A. and Sgarbossa, F., "Ergo-Lot-Sizing: Considering Ergonomics in Lot-Sizing Decisions". IFAC PapersOnLine, 48(3), 326-331, 2015.
[33] Bouchery, Y., Ghaffari, A. and Jemai, Z., "Key performance indicators for sustainable distribution supply chains: Set building methodology and application". Cahiers de recherche, 8, 2010.
[34] Türkay, M., Saraçoğlu, Ö. and Arslan, M.C., "Sustainability in Supply Chain Management: Aggregate Planning from Sustainability Perspective". PloS one, 11(1), p.e014750, 2016.
[35] Arslan, M. and Turkay, M., "EOQ revisited with sustainability considerations". Foundations of Computing and Decision Sciences. 38(4), 223-249, 2013.
[36] Andriolo, A., D. Battini, A. Persona, and F. Sgarbossa., "Haulage Sharing Approach to Achieve Sustainability in Material Purchasing: New Method and Numerical Applications". International Journal of Production Economics. 164, 308–318, 2015.