ارائه روشی برای مجازی سازی اشیاء در زنجیره تأمین مبتنی بر معماری سرویس‌های موقت وابسته به دستگاه در محیط اینترنت اشیاء (مورد مطالعه: کاربری بلیط اتوبوس)

نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 * - دانشجوی دکترا، رشته مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر

چکیده

با پیشرفت فناوری، اشیاء فیزیکی زیادی در قالب رقمی مانند کتاب‌ها، بلیط‌ها و غیره طراحی شده‌اند. در بیشتر موارد هر نوع شیء مجازی را فقط می‌توان به­ وسیله یک نرم‌افزار کاربردی خاص تفسیر کرد، بنابراین مشکل تفسیر وجود خواهد داشت. اشیاء مجازی زیرمجموعه‌ای از موجودیت‌های واقع در فضای اینترنت اشیاء بوده و می‌توانند بسیاری از کارها را خودکار و برخط انجام دهند. در تحقیقات مختلف تلاش شده است ساختاری مشترک به منظور تعریف و مدیریت اشیاء مجازی بر پایه معماری سرویس‌گرا به نام سرویس‌های موقت وابسته به دستگاه ارائه گردد. در این مقاله ضمن تعریف شیء مجازی به بررسی ویژگی‌ها و مزایای معماری سرویس‌های موقت وابسته به دستگاه پرداخته و روشی به­ منظور پیاده‌سازی شیء مجازی بلیط اتوبوس به­ عنوان یک مورد مطالعه براساس ساختار مذکور ارائه شده است. سپس روش ارائه شده را به صورت عملی پیاده‌سازی و به­ کار برده و مزیت‌های استفاده از آن بیان گردیده شده است. نتایج نشان می­ دهد مزایای مجازی­ سازی بلیط اتوبوس در فرآیند بهره­ برداری از خدمات مربوطه نسبت به سایر راهکارها ارزش­های کسب شده بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Method for Virtualization of Objects in the Supply Chain, Based on Device-Dependent Temporary Services Architecture in IOT Environment (Case Study: Bus Tickets)

نویسندگان [English]

  • Davood Vahdat 1
  • Fereidoon Shams 2
  • Eslam Nazemi 2
1 Ph.D Student, IT Group, Shahid Beheshti University, Corresponding author
2 Associate Professor, Computer Science and Engineering Department, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

With the advancement of technology, many physical objects have been designed in a digital format such as books, tickets, and so on. In most cases, any virtual object can only be interpreted by a particular application software, so there will be a problem of interpretation. Virtual objects are a new set of objects in the cyber space and can do many things online and offline. Different research efforts have tried to provide a common structure for defining and managing virtual objects based on service-oriented architecture called device-dependent temporary services. In this paper, while defining a virtual object, it examines the features and benefits of the architecture of the device-dependent temporary services, and a method for implementing the virtual object of bus ticket as a case study based on it. The results show that the benefits of virtualization of bus tickets in the process of utilizing the relevant services have more value than other solutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things
  • Virtual Object
  • Device-Dependent Temporary Services (DDTS)
  • Bus Ticket
]1[ سرگزی مقدم، حسین. شهسواری، مریم. "مروری بر نقش عامل­ های نرم­ افزاری هوشمند در مدیریت زنجیره تأمین"، مدیریت زنجیره تأمین، سال هجدهم، شماره 53، ص. 14-26، پائیز 1395.

]2[ قیصری، محمد. "مدیریت زنجیره تأمین با به­ کارگیری فناوری نوین اینترنتی از اشیاء مبتنی بر ابر اطلاعات"، مدیریت زنجیره تأمین، سال پانزدهم، شماره 42، ص. 26-41، زمستان 1392.

]3[ باورصاد، بلقیس. "بررسی تأثیر همسویی راهبردی زنجیره تأمین و راهبردهای سیستم اطلاعاتی بر عملکرد مدیریت زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت­هایتولیدی استان خوزستان)"، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 8، شماره 4، ص. 681-710، زمستان 1395.

[4] EPOSS, E.C., “Internet of Things in 2020”, Roadmap for the Future, Version 1.1.5. September 2008.

http://www.smart-systems-integration.org /public/documents/publications/Internet-of-Things_in_2020_EC-EPoSS_Workshop _Report_2008_v3.pdf.

[5] Uckelmann, D. Harrison. M.Michahelles. F. , “Architecting the Internet of Things”. erlin : Springer, 2011.

]6[ وحدت، داود. "اینترنت اشیاء"، تهران:آتی­نگر، 1396.

[7] Modeling architecture for collaborative virtual objects based on services. Espada, et al., “Journal of Network and Computer Applications”, 34.pp. 1634-1647, 2011.

[8] Antoine, D. S. E., “European Research Cluster on the Internet of Things”, September 2009. http://www.internet-of-things-research.eu/pdf/IoT_Cluster_ Strategic_Research_Agenda_2009.pdf...

[9] Giusto, D., “The Internet of Things”,  Springer, 2010.

[10] Vasseur, J.-P. Dunkels, A., “Interconnecting Smart Objects with IP”, Burlington, USA : Elsevier, 2010.

[11] Atzori, L., Iera , A., Morabito, G., “The Internet of Things: A survey”, Computer Networks 54. pp. 2787-2805, 2010.

]12[ آقاسی­زاده شعرباف، وحید. کریم­زادگان مقدم، داود. وحدت، داود. "ارائه روشی جهت استفاده از معماری سرویسهای موقت وابسته به دستگاه به­ منظور به­ کارگیری در اشیاء مجازی"، تهران: پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، 1391.

[13] Gyrard, Amelie., “Standardizing generic cross-domain applications in Internet of Things”, Austin, Texas, USA , 2014. Austin, USA : GLOBECOM, 2014. 3rd IEEE Workshop on Telecommunication Standards. pp.1-6.

[14] Espada et al., “Virtual objects on the internet of things”, International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, Volume 1, Issue 4, Pages 23-29