تجزیه و تحلیل خطرات و کنترل نقاط بحرانی روشی ایده‌آل جهت تضمین ایمنی محصول همسو با نظام مدیریت کیفیت

نوع مقاله: مطالعه موردی

چکیده

 تجزیه و تحلیل خطرات و کنترل نقاط بحرانی، روشی جهت تضمین ایمنی و بهداشت محصول می باشد که در صنایع غذایی کشور ما نیز در حال توسعه است؛ این سیستم امروزه جزئی از مدیریت کیفیت تلقی گردیده و نتیجه اجرای آن دستیابی به بالاترین سطح کیفیت و ضریب ایمنی و بهداشت محصول با صرف کمترین میزان هزینه می باشد و در نهایت سبب افزایش سطح اطمینان خاطر تولید کنندگان، مصرف کنندگان و توسعه اقتصادی واحدهای صنعتی اجرا کننده این سیستم خواهد بود. در این مقاله، ضمن برشمردن اصول این سیستم تلاش شده است تعریف منطقی از ارتباط آن با نظام کنترل کیفیت و مدیریت کیفیت ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Analysis and Crisis Control is an ideal way to ensure product safety in line with the quality management system.

چکیده [English]

Analyzing hazards and controlling critical points is a way to ensure the safety and health of a product that is also developing in our country's food industry; Today, this system is considered as a part of quality management and its implementation results in achieving the highest level of quality and safety and health factor of the product at the lowest cost and ultimately increases the level of confidence of manufacturers, consumers and economic development of industrial units. It will be the system operator. In this article, while enumerating the principles of this system, an attempt has been made to provide a logical definition of its relationship with the quality control system and quality management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ............

۱- مرتضوی، سید علی راهنمای کاربردی آنالیز خطرات و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) ؛ دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۰

۲- پورشمس، مهرداد؛ آشنایی با استانداردهای ایران، ایزو ۹۰۰۱ و ۹۰۰۲، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۷۵

٣- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران؛ استاندارد شماره ۴۵۵۷؛ آیین کار استفاده از سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی ، ۱۳۷۵ ۴- ماجدی، محسن؛ HACCP و راههای مبارزه با تقلبات مواد غذایی ؛ مدیریت بهداشت و ایمنی معاونت بازرسی سازمان اتکاء ۱۳۷۹

5- United Registrar Of Systems (2002 Overview On HACCP Principle In Food Industry
; URS. Co
6- National Advisory Committee On Microbiological Criteria For Foods, (1989), HACCP
Principles For Food Production; Food Saftey And Inspection Service ; United States
Department Of Agriculture.
7- Codex Committee On Food Hygiene Draft HACCP Principles, (1991), Draft Principles
And Application Of The Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Systems ; Food
Saftey And Inspection Service; United States Department Of Agriculture
8- Codex Committee On Food Hygiene Draft HACCP Principles, (1992) , HACCP, Food
Saftey And Inspection Service ; United States Department Of Agriculture
9- The Council Of The European Communtties, (1993), Council Directive 93/43/EEC ;
Offical Journal Of The European Communtties.
10- Nantional Advisory Committee On Microbiological Criteria For Foods, (1987),
Principles And Application Guide Lines, Food Saftey And Inspection Service ; United
States Department Of Agriculture.
11- Dennic, National Advisory Committee On Microbiological Criteria For Foods, (1999),
HACCP, NFPA Meat And Poultry Products Committe