اولویت بندی تأمین کنندگان در زنجیره تأمین جهانی با رویکرد AHP فازی با مطالعه موردی در کارخانه سیم و کابل دانیال شهرکرد

نویسندگان

دانشگاه اصفهان، گروه مدیریت

چکیده

انتخاب تأمین­کننده جهانی یک مسئله تصمیم­گیری چندمعیاره شامل عوامل کیفی و کمی می­باشد. مسئله انتخاب تأمین­کننده جهانی نسبت به انتخاب تأمین­کننده داخلی، پیچیده­تر و نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر دارد. با توجه به پژوهش­های انجام شده در گذشته، تنها تعداد محدودی مقاله در این زمینه وجود دارد. لذا این مقاله، یک مدل برای انتخاب تأمین­کننده جهانی به­وسیله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 5(AHP) براساس وزن متغیر زبانی پیشنهاد داده است. روش­ AHP فازی به­منظور ارزیابی معیارهای تصمیم­گیری گوناگون از جمله کیفیت خدمات، هزینه، عوامل ریسک و ویژگی­های تأمین­کننده درگیر در انتخاب بهترین تأمین­کننده در یک زنجیره تأمین جهانی به­کار برده شده است. در این مقاله یک مجموعه کامل از معیارهای کلیدی استفاه شده توسط محققان پیشین، به­منظور ارزیابی تأمین­کنندگان، شناسایی و مورد استفاده قرار می­گیرد. در نهایت به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی، اجرای آن در یک شرکت تولیدی صورت گرفته است. مدل ارائه شده نه تنها می­تواند چارچوبی برای انتخاب تأمین­کننده جهانی باشد، بلکه قابلیت تعیین و استقرار استراتژی­های سازمان نسبت به تأمین­کنندگان آن را نیز دارا می­باشد.

کلیدواژه‌ها