فراخوان مقالات

فراخوان مقالات

محورهای تخصصی نشریه:

برنامه‌ریزی استراتژیک در لجستیک و زنجیره تأمین

پیش‌بینی و برآورد

مدیریت سفارش

مدیریت موجودی

) تدارکات )تهیه و تأمین مواد

نگهداری و انبارداری

توزیع و حمل و نقل

بسته‌بندی

جابه‌جایی مواد

مدیریت خدمات به مشتری

لجستیک معکوس

مکانیابی تسهیلات

برون‌سپاری و شراکت

لجستیک جهانی

لجستیک حوادث غیر مترقبه

هماهنگی و یکپارچگی در زنجیره تأمین

مدیریت لجستیک جامع

لجستیک ناب و لجستیک چابک

اندازه‌گیری عملکرد در زنجیره تأمین

رویکردهای نوین در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین

فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت زنجیره تأمین

بهترین نمونه‌های کاربردی در لجستیک و زنجیره تأمین

مدیریت ریسک در زنجیره تأمین

تعامل لجستیک و سایر فعالیتهای زنجیره تأمین

سایر موضوعات مرتبط