اعضای هیات تحریریه

اعضای هیأت تحریریه نشریه:

 • دکتر عزیزالله معماریانی (استاد دانشگاه خوارزمی)
 • دکتر علی محمد احمدوند (استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع))
 • دکتر بهروز کریمی (استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر مسعود مصدق خواه (دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع))
 • دکتر ابراهیم تیموری (دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران)
 • دکتر اردشیر احمدی (دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع))
 • دکتر مصطفی ستاک (دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)
 • دکتر محسن شیخ سجادیه (استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر مهدی سیف برقی (دانشیار دانشگاه الزهراء)
 • دکتر محمد مهدی نصیری خونساری (دانشیار دانشگاه تهران)

 

مشاوران نشریه:

 

 • دکتر سید محمد تقی فاطمی قمی (استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر کامران شهانقی (دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

 

مدیر مسئول

مهندس کاظم معتمدی‌فر

مهندسی صنایع مدیر مسئول نشریه مدیریت زنجیره تأمین

k.motamedifarchmail.ir

سردبیر

دکتر بهروز کریمی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

b.karimiaut.ac.ir

مدیر نشریه

دکتر حسین غفاری‌توران

مهندسی صنایع- لجستیک و زنجیره تأمین مدیر گروه پژوهشی آماد و زنجیره تآمین
مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی

h.ghaffarichmail.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عزیزالله معماریانی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه خوارزمی

memarianikhu.ac.ir

دکتر علی‌محمد احمدوند

مهندسی صنایع استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

alimohamad.ahmadvandgmail.com

دکتر بهروز کریمی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

b.karimiaut.ac.ir

دکتر مسعود مصدق‌خواه

مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
رئیس گروه مهندسی صنایع دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی

mmkh1342yahoo.com

دکتر ابراهیم تیموری

مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

teimouryiust.ac.ir

دکتر اردشیر احمدی

مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ardeshir79yahoo.com

دکتر مصطفی ستاک

مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

setakkntu.ac.ir

دکتر محسن شیخ سجادیه

مهندسی صنایع استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

sajadiehaut.ac.ir

دکتر مهدی سیف برقی

مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

m.seifbarghyalzahra.ac.ir

دکتر محمد مهدی نصیری خونساری

مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه تهران

mmnasiriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

دکتر سیدمحمدتقی فاطمی‌قمی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

fatemiaut.ac.ir

دکتر کامران شهانقی

مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

shahanaghiiust.ac.ir

کارشناس نشریه

مهندس حبیب بدلی

مهندسی لجستیک و زنجیره تآمین کارشناس کمیته آماد

habibbadaligmail.com

بهزاد مرادی ساران

کتابداری کارشناس خدمات علمی و اطلاع رسانی

moradisaranyahoo.com

ویراستار

دکتر حسین غفاری‌توران

مهندسی صنایع- لجستیک و زنجیره تأمین مدیر گروه پژوهشی آماد و زنجیره تآمین
مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی

h.ghaffarichmail.ir

ویراستار ادبی

بهزاد مرادی ساران

کتابداری کارشناس خدمات علمی و اطلاع رسانی

moradisaranyahoo.com