ضرورت تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه اصالت مقاله توسط نویسندگان محترم مقالات

قابل توجه نویسندگان محترم:

تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه اصالت مقاله از منوی اطلاعات نشریه/ اصول اخلاقی انتشار مقاله ضروری می­باشد. بدیهی است در صورت عدم ارسال فرم مذکور مقاله شما در فرایند بررسی و داوری قرار نمی گیرد.

با تشکر- دفتر نشریه