هم آموزی زنجیره تأمین با تحولات فناوری در انقلاب صنعتی چهارم 4.0 IND

زمان برگزاری:  یکشنبه 3 مرداد 1400

ساعت 16 تا 19   شهریه 200000 تومان