ارائه مدلی برای تعیین عمر عملیاتی تجهیزات بر اساس شرایط کاربری و محیطی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع علمی- کاربردی

2 معاونت آماد و پشتیبانی سپاه

چکیده

در تصمیم‌گیری‌های حوزه آماد و پشتیبانی، به‌خصوص در سازمان‌های نظامی، تعیین عمر مفید کالاها اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا جایگزینی پیش از موعد، هزینه‌های اضافی در بر دارد و جایگزینی دیرتر از موعد باعث کاهش بازدهی مأموریتی سازمان و افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات می‌گردد. در نتیجه با آگاهی از عمر مفید تجهیزات ‌می‌توان مدیریت کالاها و تجهیزات را تسهیل نمود. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی برای تعیین عمر استاندارد کالاهای سرمایه‌ای در شرایط متعارف سازمان (عمر استاندارد سازمانی)، عمر کالا در شرایط کارکردی تجهیز (عمر عملیاتی) و پیش‌بینی عمر باقیمانده کالاهای سرمایه‌ای در شرایط عملیاتی است که ابزار مناسبی برای مدیریت تجهیزات به‌شمار می‌رود. بر این اساس مدل جامعی که شامل سه بخش اصلی است، طراحی شد. در هر بخش از این مدل روش مناسبی مبتنی بر شرایط سازمان ارائه می‌گردد. در بخش نخست عمر استاندارد سازمانی بر اساس استانداردهای موجود، نظر سازنده و خبرگی، در بخش دوم شرایط کاربری و محیطی، شاخص‌های مؤثر بر عمر و میزان تأثیر آنها با روش دلفی و در بخش سوم، عمر باقیمانده تجهیز بر مبنای نحوه استفاده قبلی و آتی و ضرایب تعیین شده بخش دوم، محاسبه می­گردد. مدل به­صورت آزمایشی در سازمان پیاده­سازی شد که نتیجه آن نشان از دقت بالای 80 درصدی مدل دارد.

کلیدواژه‌ها