الزامات طراحی سیستم پیش بینی در حوزه لجستیک

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

یکی از مهم­ترین و پیچیده­ترین مراحل پشتیبانی لجستیکی در سازمان­ها به­ویژه سازمان­های نظامی و انتظامی، پیش­بینی می­باشد. نقش حیاتی این فرآیند، در انجام بهینه کارکردهای لجستیکی، ضرورت ایجاد سیستم پیش­بینی را بیش از پیش مطرح کرده است. در این خصوص، استفاده بهینه از منابع سازمان و به­کارگیری پتانسیل­های ایجاد شده در این زمینه باعت توجه جدی به مسئله پیش­بینی و برآورد صحیح و استفاده مناسب از نتایج آن در فرآیندهای تصمیم­گیری و برنامه­ریزی مورد توجه جدی قرار می­گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، ایجاد سیستم پیش­بینی به­عنوان یکی از شاخص­ترین راه­کارهای عملی در این زمینه جهت کاهش خسارات و هزینه­های ناشی از عدم دقت در انجام فعالیت­های لجستیکی خواهد بود. در این مقاله سعی شده است که اهمیت پیش­بینی و برآورد در کارکردهای لجستیکی ارائه و همچنین الزاماتی که بایستی برای طراحی سیستم پیش­بینی رعایت شود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این بررسی­ها این نتیجه حاصل شد که برای طراحی و استقرار چنین سیستمی، از جهات مدیریتی و فنی، مقدمات و الزاماتی لازم است که عدم توجه به آنها اثرات نامطلوبی در اجرای طراحی این سیستم به­جای خواهد گذاشت، همچنین برای بهبود میزان دقت پیش­بینی و برآورد بایستی کل سیستم­های اطلاعاتی لجستیک، یکپارچه شده و در قالب یک سیستم منسجم، عمل نماید.

کلیدواژه‌ها