بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف در استان کردستان

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین وضعیت فعلی نظام تولید و توزیع فرش دستباف براساس دو نظریه تأمین کششی و رانشی در استان کردستان انجام گرفته است. جهت دست­یابی به این هدف تعداد 100 نفر از فعالان این صنعت به­عنوان نمونه آماری انتخاب شده­اند. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که در استان کردستان فرش دستباف در حوزه تولید و توزیع مبتنی بر نظام رانشی است تا کششی. بدین معنا که در تولید فرش دستباف نظر و سلیقه مشتریان در انتخاب نوع مواد اولیه مصرفی، نوع ریسندگی مواد اولیه، نحوه رنگرزی، نوع طرح و نقشه، شکل و اندازه فرش، رج­شمار و نوع کاربری و در امر توزیع مواردی چون اندازه سفارشات، ارائه خدمات پس از فروش، تحویل سفارشی به مشتری و رعایت و مراقبت جهت ممانعت از پارگی، رطوبت و پوسیدگی فرش، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. البته به زعم فعالان این صنعت با جدی گرفتن نظر و سلیقه مشتریان چه در امر تولید و چه در امر توزیع امکان تغییر عرضه فرش دستباف به شکل کنونی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها