مدل تلفیقی QFD ،AHP و برنامه ریزی آرمانی، جهت انتخاب بهترین تأمین کننده و تخصیص اندازه سفارش در صنعت پوشاک

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

در این مقاله، انتخاب بهترین تأمین‌کنندگان به­وسیله معیارهای کیفی و کمی و تخصیص اندازه سفارش به آنها جهت تأمین و توزیع محصول در چند دوره زمانی، مدنظر است. به­منظور برآورده شدن هدف تحقیق، یک مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب تأمین‌کنندگان بر پایه­ روش گسترش کارکرد کیفیت (QFD)4 و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)5 و برنامه‌ریزی ریاضی ارائه می‌شود. مدل ارائه شده، از دو فاز کیفی و کمی تشکیل شده است. به­طور کلی در فاز کیفی، تأمین‌کننده‌های بالقوه براساس معیارهای کیفی ارزیابی می‌­شوند و حاصل این ارزیابی، تعیین ارجحیت خرید از هر تأمین‌کننده است و این ارجحیت‌ها در بخش کمی مسئله در تابع ارزش خرید کل به­کار می­روند. هدف اصلی این تلفیق کاهش هزینه تا حدی است که بتوان ادعا کرد رضایت­مندی خریدار از خرید حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها