معماری مفهومی جنگ اطلاعات

نویسنده

چکیده

جنگ اطلاعات مفهومی پویا، حاوی مولفه‌های درگیر زیاد، در حال توسعه و در عین حال ترکیبی از مفاهیم و حوزه‌های گسترده و پیچیده میباشد. این نوشته سعی دارد، درک کلی و جامع از جنگ اطلاعات، اجزای تشکیل‌دهنده و تعامل آنها باهم را ارائه دهد. از طرفی درک کلیت و کلان یک موضوع، نیازمند مدلسازی میباشد. یکی از روشهای موثر مدلسازی، طراحی و پیاده‌سازی معماری کلان و مفهومی میباشد. معماری مفهومی و کلان ارائه شده در این مقاله، طراحان و استراتژیستهای نظامی را قادر میسازد، تا تصویری درست و جامع از موضوع جنگ اطلاعات داشته باشند. مدل پیشنهادی، کاملا کاربردی و منطبق با نیازمندیهای امروز میباشد.
نخست، مفاهیم مربوط به معماری، سپس مفاهیم مرتبط با جنگ اطلاعات بررسی میگردد. در نهایت معماری مفهومی جنگ اطلاعات ارائه میگردد.

کلیدواژه‌ها