بررسی و نقد اهداف تربیت معلم در اندیشه تربیتی پست مدرنیسم

نویسندگان

1 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

معلم و نقش آن در هرم آموزشی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که کانون توجه بسیاری از مکاتب فلسفی و تربیتی غرب قرار گرفته است. این اهمیت تا جایی است که پست مدرنیسم در نقد وضعیت حاکم مدرنیسم تئوری تربیت انتقادی را ارائه نموده، نقش مهمی را برای معلم ترسیم می کند. نوشتار پیش رو با هدف بررسی و تحلیل اندیشه های پست مدرنیسم درباره تربیت معلم و اهداف آن و نقد او در بستر تعلیم و تربیت اسلامی به رشته تحریر در آمده است. نگارنده پس از توصیف دیدگاه فلسفی پست مدرنیسم، ویِژگی ها و شاخص های آن در ارتباط با نقش معلم به تحلیل اهداف تربیت معلم و نقد آن در بستر تعلیم و تربیت اسلامی می‌پردازد. نگارنده در این مقاله به این نتیجه می رسد که نقش معلم، طراحی اهداف و تربیت آن در دانشگاه و نظام تربیت معلم بر اساس ماهیت تعلیم و تربیت پست مدرن- یعنی تربیت انتقادی- است که نقد و بررسی آن ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها