رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM)

نویسندگان

1 مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی

2 کارشناس نگهداری و تعمیرات، شرکت لامپ پارس شهاب

چکیده

تحقیقات انجام شده در طی چهل سال گذشته، در زمینه نگهداری و تعمیرات، این حقیقت را آشکار نموده است که بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات (در برخی از صنایع تا 50 درصد موارد)، بعد از انجام تعمیرات مجددا دچار خرابی اضطراری از همان نواحی تعمیر شده می‌گردند. یافته جالب در این زمینه آنست که برخی از این موارد، مربوط به فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه می‌باشد. نتایج بررسی‌ها در زمینه علل بروز این‌گونه از خرابی‌ها، وجود خطای انسانی را در بسیاری از این موارد، مشخص نموده است. البته در برخی از موارد نیز، به نقص در طراحی ماشین (قابلیت تعمیرپذیری پایین)، و کیفیت نامناسب قطعات مصرفی به عنوان عامل بروز خرابی‌های زود هنگام، اشاره گردیده است. با توجه به اینکه در بسیاری از فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات، امکان بروز خطای انسانی به­صورت بالقوه وجود دارد، بنابراین نیاز است تا تدابیری، در راستای اجتناب از بروز این‌گونه خطاها اتخاذ گردد. سیستم مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات، برپایه دوازده اصل بنا گردیده و با استفاده از ابزارهای فردی، تیمی و سازمانی از بروز خطای انسانی در فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها